Thó-lūn:Chhiūⁿ-iam-ke-lâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Aphthous ulcer ê thong-e̍k[kái goân-sú-bé]

"Aphthous ulcer" sī chiām-sî ê miâ, èng-kai hoan-e̍k. A-giâu 07:39, 20 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Aphtha (Hi-lia̍p-gí) pún-sin tō sī "khùi-iông" ê ì-sù, Au-chiu gí-giân kan-taⁿ kóng "afta", "aphte", "aphthe" téng-téng, āu-piah bô koh ke oē. Chhùi-iām (stomatitis), chhùi-khùi-iông ("oral ulcer") bô ha̍h. A-giâu 14:35, 20 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Tiong-hôa gê-i-ha̍k sû-tián sī kā hoan-chò "口瘡性潰瘍"; it-poaⁿ gê-i-su chi-kan sī kóng "ulcer", thiaⁿ--khí-lâi seng "á-sò"; nā-sī góa kah hōan-chiá kóng sī kóng "chhùi phòa" "chhùi phòa-khang", chiâⁿ-hán-tit kóng "khùi-iông". Chhùi-iām kah Aphthous ulcer bô-kâng. Góa ê Hō-ló-gí keng-giām bô-kàu-chē, hoān-sè iáu-ū kî-tha koh-khah-hó ê kóng-hoat. --Albert 21:55, 20 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Iōng tio̍h "chhùi" ("kháu") ê hoan-e̍k kan-na ē-tàng biô-su̍t aphthous ulcer ê 1 chióng heng-thài, tō sī seⁿ tī chhùi hit-tah-á ê case. Aphthous (aphthan) pún-sin bô "chhùi" ê ì-sù. "Chhùi phòa" mā ū khó-lêng ū kî-thaⁿ goân-in (phì-jû HSV mā chin phó͘-phiàn, sui-jiân it-poaⁿ sī seⁿ tī chhùi-kak khah chē). A-giâu 06:11, 21 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Tâi-ji̍t Toā-sû-tián ū--oh ^^ M̄-koh kóng-hoat hām Au-chiu ê gí-goân lóng bô tī-tāi. Chhiáⁿ ta̍k-ê khì péng "iam-ke-lâ" chit-ê sû chhut-lâi khoàⁿ, iam-ke-lâ chit-tiâu lāi-té, ū kóng-tio̍h "chhiūⁿ-iam-ke-lâ", tō-sī chhùi-phoà ê bêng-sû. Chit-ê kóng-hoat sī ēng "chhùi-phoà" ê khoán-sek, ēng "iam-ke-lâ" ê hêng-thé lâi pí-lūn, kám m̄-sī chin sim-sek--leh..... Goá kò-jîn khah kah-ì chit-ê goân-té tō ū ê kó·-chá-sû. Taokara 06:12, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Gâu chhoe! Goá ke-pô péng chhut-lâi hō͘ ta̍k-ke phīⁿ-phang (iam-ke-lâ). Hit jī "chiūⁿ-" sī "téng-koân" ê ì-sù m̄? A-giâu 10:06, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
"Ch(h)iūⁿ-iam-ke-lâ" ê thâu-chi̍t-ê im-chat, sī "téng-koân, taù--khí-lih" ê ì-sù bô-m̄-tio̍h, m̄-koh ài mâ-hoân chhiú--ni̍h ū chheh ê lâng péng chheh khak-tēng--chi̍t-ē, in-ūi goá ū tī lēng-goā 1-pún sû-tián khoàⁿ lâng kā ho·-im chù-chò "chhiūⁿ", chóng--sī "上" chit-ê hàn-jī mā tek-khak ū "chiūⁿ", "chhiūⁿ" téng-téng bô-kâng ê ho·-im, só·-í siōng-hó sī khoàⁿ chheh(Tâi-ji̍t) khak-tēng khah hó-sè (bāng-lō·-pán ū sî-chūn ē ū têng-tâⁿ). Taokara 10:37, 22 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Goá khì péng Tâi-ji̍t lâi khoàⁿ--ah, tio̍h chhoē "iam-koe-lâ" chit-tiâu chiah chhoē ū (Tâi-ji̍t chú-iàu sī chhú Choân-khiuⁿ), nā kóng "chhùi-phoà", ho·-im sī piau-chò chhiūⁿ-iam-koe-lâ(Choân-khiuⁿ, Chiang-khiuⁿ kóng: chhiōⁿ-iam-ke-lâ, goá siūⁿ chín thàu-lām ê iu-sè-khiuⁿ èng-kai sī: chhiūⁿ-iam-ke-lâ).
Tâi-ji̍t ê kái-soeh sī "口腔内などに潰瘍ができる。"(Ông Sūn-liông sin-pian pán).
Chhiūⁿ phó-thong sī chò tōng-sû, chhin-chhiūⁿ lán ē kóng:"chhiūⁿ-chúi"(Hoâ-gí:汲水), nā tī chia sī "phû--chhut-lâi" ê ì-sù. Taokara 05:00, 23 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Ló͘-la̍t! Goá kā tiâu-ba̍k soá khì chhiūⁿ-iam-ke-lâ, m̄-koh ū chò 1 ê soat-bêng lâi khu-pia̍t Tâi-Ji̍t ê tēng-gī kah i-ha̍k ê tēng-gī. Chhiūⁿ-iam-ke-lâ hó tī bô 1 jī "chhùi". A-giâu 10:27, 23 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Albert, goá kā "á-sò" siá chò "á-sè͘" (iōng Tiuⁿ Jū-hông ê sin bó-im hû-hō piáu-sī ㄜ). A-giâu 10:32, 23 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
Goá siūⁿ-tio̍h 1-kiāⁿ tāi-chì, hoān-sè chò sian-siⁿ (i-seng) ê pêng-iú ē chai. Tû-khì 1-tah pe̍h-pe̍h ê khùi-iông, lán ū sî-chūn ē tī chhùi--ni̍h seⁿ 1-lia̍p sè-sè-lia̍p-á ê mi̍h-kiāⁿ, bô-siáⁿ ē thiàⁿ, m̄-chai che kám mā-sī khùi-iông? Ē án-ne mn̄g, sī in-ūi goá teh siūⁿ "iam-ke-lâ" chit-hāng mi̍h-kiāⁿ ê hêng-thé, 1-lia̍p 1-lia̍p oan-nā chin sêng--neh...m̄-chai Tâi-ji̍t kóng--ê, kám ū pau-koat chit-hāng. Taokara 14:58, 23 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)
He goá bat seⁿ. Kám m̄ sī kah chhùi-phé lāi-té-bīn beh kâng beh kâng sek? Nā m̄ sī chhùi-chi̍h bô tiuⁿ-tî khì chīⁿ--tio̍h, hoān-sè ka-kī to m̄-chai ū koh-iūⁿ. M̄-koh goá m̄-chai he kiò siáⁿh. Bô-lūn sek-chúi ia̍h "thiàⁿ-kám", lóng bô sêng "chhùi phoà", só͘-í èng-kai m̄ sī khùi-iông mā bē pìⁿ khùi-iông. Koh, chìn-chêng mā ū siūⁿ beh lô-hoân lí chiam-tùi "iam-ke-lâ" bóng siá--kúi-kù ah. Goa chai-iáⁿ iam-ke, , khiok-sī m̄-chai kui-kù ê ì-sù. Ló͘-la̍t. A-giâu
Hah...goá mā m̄-chai--neh...goá kah taⁿ lóng sī ka-tī siūⁿ--ê:
1.Ē kóng-chò chhiūⁿ-iam-ke-lâ, sī in-ūi chit-khoán chèng-thâu nā giâ--khí-lâi, ē phû 1-tè phú-phú pe̍h-pe̍h ê khang-chhùi, khoàⁿ--khí-lâi ū sêng iam-ke-bah lāi-té ê (bah-iû), só·-í kóng-chò chhiūⁿ-iam-ke-lâ.
2.In-ūi iam-ke bah khah to̍k ( ū lâng kóng ē thî ê iam-ke bah ū to̍k ), koh pháiⁿ-mi̍h lóng tī ke-lâ--ni̍h, nā sin-thé khah bái, koh chia̍h-tio̍h bái ê iam-ke bah, he to̍k ē liân lâ chò-hoé phû--chhut-lâi, só·-í kóng-chò chhiūⁿ-iam-ke-lâ.
Gún í-chêng sè-hàn nā chhùi phoà, sī-toā lóng ē kóng gún khì chia̍h-tio̍h lah-sap, só·-í tē-jī khoán kóng-hoat m̄-sī bô-khó-lêng--ê. Chóng--sī kah taⁿ lóng-sī goá teh o·-pe̍h-siūⁿ, tio̍h mn̄g sian-siⁿ liáu-aū chiah chai, sî-kaù chiah lâi pò-kò. Taokara 14:02, , 24 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Chhùi-phé lāi-bīn óa tē-it tōa-aū-chan (tē-it tōa-kiū-khí) ê só·-chāi, ū chhùi-nōa-sòaⁿ (Parotid gland) ê chhut-kháu, ē pí piⁿ-á khah-koân, bē-su chi̍t lia̍p âng-sek ê lia̍p-á, tōa-sió phēng-khòaⁿ, ū-ê -lâng khah-bêng-hián, ū-ê-lâng khah-bô bêng-hián. Lēng-gōa, ū-lâng ē-ū mucocele, he sī sió ê chhùi-nōa-sòaⁿ in-ūi siū-tio̍h gōa-siong, khang-chhùi kòe-phôe āu, chhut-kháu pī chia̍t-tn̄g, chhùi-nōa bô-hoat-tō· lâu-sià, lia̍p-chek--khí-lâi hêng-sêng ê, sek-chúi pe̍h-pe̍h nâ-nâ, bē chū-tōng siau-sit. Nā bô-tiuⁿ-tî kā kā--phòa, kòe-phôe āu iah-sī ē chéng--khí-lâ. --Albert 16:32, 24 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)