Thó-lūn:Holopedia

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Í-chêng ê thó-lūn: Chhng-khò· 1

Holopedia chit-phiⁿ, èng-kai ke pó·-chhiong: (1). Tng-tong-sî sī án-chóaⁿ beh siat-li̍p "Holopedia" ? Chhōa-thâu ê lâng sī siáng? Sī-kan, só·-chāi, jîn-bu̍t, ū chò siáⁿ-mi̍h khang-khòe? (2). Ke-ji̍p wikipedia ê chêng-hêng, sī án-chóaⁿ sin-chhéng--ê, án-chóaⁿ phoe-chún--ê, Sin-chhéng lâng sī siáng? Khai-ki-chó· sī siáⁿ-lâng? (sī Tè Khái-sū, Tân Pek-tiong, Tân-Tīⁿ Hông-giâu 3-ê lâng m̄?). Mā ē-sái lio̍h-á siāu-kài chit 3 ê khai-ki-chó·, kóng in khah chá teh chhóng-sáⁿ, chit-mái leh chhóng-sáⁿ?

Koh kè-sio̍k piàⁿ--o·h![kái goân-sú-bé]

Lóng-chióng 800 phiⁿ--a, ta̍k--ê koh piàⁿ, cheng-chú ē-tàng liōng-chá tu̍t-phò 1000 phiⁿ...Limkianhui2005 nî 4 go̍eh 6 hō.

Tian-tò sī Lîm hiaⁿ ài chia̍p-lâi. Chit-chām lóng bô-êng chhòng blog hōⁿ!?--Chùn-hiàn 17:16, 6 4g 2005 (UTC)

Pháiⁿ-sè lah, tùi-tùi khì hō· Chùn-hiàn hiaⁿ ioh--tio̍h. Góa àn-sǹg seng kā Blog chhiâu-chhiâu hō· hó-sè (taⁿ iau-koh ū chōe-chōe chū-liāu iáu-bōe khêng), liáu-āu chiah koh lâi hām lán koh-ūi saⁿ-kap phah-phún. Tâi-gú-bāng hit pêng ê lâng, kàu taⁿ thàu-té lóng bô lâi ê khóan...Kan-na beh khòaⁿ lín, si̍t-chāi ū khah thiám--tām-po̍h-á. Lâng kóng "ā to̍h chò, ā to̍h chia̍h"...Kok-ūi hiaⁿ-ko sin-thé oân-á ài kò·, tiān-náu bīn-thâu-chêng m̄-hò·ⁿ chē siūⁿ kú, m̄-thang bōe-kì--eh sam-put-gō·-sî ài peh khí-lâi kiâⁿ-kiâⁿ--eh, hioh-chhóan--chi̍t-ê, chiok ta̍k-ê pêng-an. Limkianhui18:16, 7 4g 2005 (UTC)

Tē 800 phiⁿ bûn-chiuⁿ[kái goân-sú-bé]

  • Chiàu góa ê kì-lio̍k tē 799 phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Bông-kó·, tē 800 phiⁿ sī Vaticano, in-ùi Kàu-chong tú kòe-sin, góa siūⁿ-beh iōng chit-phiⁿ lâi siàu-liām. M̄-ko tú-chiá khoàⁿ-chin táⁿ-ē ke 1-phiⁿ?? Koài-kî??--Chùn-hiàn 17:10, 6 4g 2005 (UTC)
    • Tāi-chì chhâ chheng-chhó--à, góa ê kì-lio̍k bô-m̄-tio̍h, būn-tê chhut ti 2005 nî 3 goe̍h chit-phiⁿ, i goân-pún sī choán-iah (Redirect), aū-lâi góa chiông Sin-bûn sū-kiāⁿ ê lōe-iông tah kòe-lâi, án-ne tō ke-chhut chi̍t-phiⁿ. Só·-í góa siūⁿ-kóng Vaticano iû-goân chiâⁿ-chò lán ê tē 800 phiⁿ kam-ho?--Chùn-hiàn 18:17, 6 4g 2005 (UTC)
      • Góa chìn-chêng mā kám-kak hām góa ê ìn-siōng ū phian-chha, chóng--sī bô khì siūⁿ. Góa tông-ì Vaticano sī tē-800-phiⁿ ("2005 nî 3 goe̍h" chún tē-801-phiⁿ). A-giâu 21:18, 6 4g 2005 (UTC)