跳至內容

Thó-lūn:Lâm-im

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

更 chit-jī, kiⁿ kap keⁿ 2-chióng im lóng-ū. Choân-chiu im sī keⁿ? Lâm-im èng-kai iong choân-chiu im. Pektiong 10:09, 28 Aug 2004 (UTC)

"Lâm-im iū kiò-chòe Lâm-kóan, Lâm-khiok he̍k-chiá Lâm-ga̍k ..." án-ne siá kám sī Bân-lâm-gí? Sī Pak-kiaⁿ-ōe o·-pe̍h "hoan-e̍k"--ê! Sī án-chóaⁿ bô-ài siá: "Lâm-im mā kiò-chòe Lâm-kóan, Lâm-khiok, iā-sī Lâm-ga̍k"? M̄-sī kóng-kah khah sūn? -- Kaihsu 11:12, 28 Aug 2004 (UTC)


Tè--sian-siⁿ, tāi-seng beh kā lí kóng 1-siaⁿ " pháiⁿ-sè ", sòa--lo̍h-lâi beh kóng ê ōe hōan-sè lí thiaⁿ liáu ē kám-kak chhì-chha̍k, ah m̄-koh chāi-hā kám-kah ū 1-kóa-á ōe ôan-á chin ū pit-iàu kóng hō· lí chai-iáⁿ.

Góa liáu-kái ū 1-pō·-hūn Tâi-ôan-lâng kui-kang chhiàng-siaⁿ kóng-beh chhut-thâu-thiⁿ, in jīn-ûi chì-beh chham Tiong-kok ū koan-hē ê mi̍h-kiāⁿ lóng-chóng sī m̄-hó--ê, lóng-chóng ài kā i tàn-tiāu, kóng Tâi-ôan it-tēng ài thiat-té kah Tiong-kok chhé hō· i lī-lī-lī. Chit-chióng lâng chiâⁿ-si̍t ū, koh put-chí-á chē tī-leh, chit-khóan lâng óng-óng ài kā chèng-tī khan-khan tùi bûn-hòa, bîn-cho̍k chia lâi, Tiong-kok teh iōng ê bûn-jī, Tiong-kok teh kóng ê ōe, Tiong-kok ê it-chhè, lóng-sī in phoe-phòaⁿ kah khau-sé ê tùi-siōng. M̄-nā kā-tī òan-hūn it-chhè kah Tiong-kok ū khan-liân ê mi̍h-kiāⁿ, mā sái-lōng pa̍t-lâng kah in tàu-tīn lâi phì-siùⁿ Tiong-kok. Che si̍t-chāi sī 1-chióng sì-hui put-hun ê hêng-ûi, hō· lâng chhìn-sim. In teh òan-thàn ê sî-chūn, soah bōe-kì-leh tang-sî-á in sim-bo̍k-tiong ê bó-chhin " Tâi-ôan " gôan-lâi mā-sī Hàn-jîn ê siā-hōe, Hàn-cho̍k ê bûn-hòa, chhùi kóng Hàn-gí, chhiu siá Hàn-jī. In ūi-tio̍h beh to̍k-li̍p, ūi-tio̍h beh chhut-thâu-thiⁿ, bô sio̍h tāi-kè, ngē-áu kóng Tâi-ôan bûn-hòa m̄-sī Hàn-cho̍k bûn-hòa, Tâi-ôan-ōe hām Hàn-gí bô-tī-tāi. Chin-sim ê hi-bāng Tè--sian m̄-thang ū chit-khóan ê koan-liām kah siūⁿ-hoat.

Lán tī chia kóng--ê, siá--ê, sī siâng-khóan ê 1-chióng gí-giân, kā kiò-chò Bân-lâm-ōe, Hō-ló-ōe a̍h-sī siáⁿ-mi̍h miâ lóng bô-iàu-kìn, hôaiⁿ-ti̍t ta̍k-ê ài jīn-tông, lán sī kóng kāng-khóan ê ōe. chin hoaⁿ-hí, hó-ka-chài Tè--sian iau-koh jīn-tông Bân-lâm-gi chit-3-jī.

Bô-m̄-tio̍h lah, Bân-lâm-gí ū 1-ê chiok te̍k-pia̍t ê só·-chāi to̍h-sī i ê gí-hoat hām Pa̍k-kiaⁿ-ōe chha put-chí-á chōe. Put-jī-kò ta̍k-ê mā m̄-thang bōe-kì-chit, Bân-lâm-ōe mā kāng-khóan ū chheh-bīn gí-hoat (书面语) kah kóng-ōe-im (口语) ê khu-pia̍t. Khó-pí-kóng, tī kū-siā-hōe, o̍h-tn̂g (Hàn-o̍h-á) ê sian-siⁿ teh kà ha̍k-seng tha̍k-chheh bat-jī, to̍h-ài iōng tha̍k-chheh-im(文读音) lâi liām Hàn-jī, nā beh kái-soeh Hàn-jī ê ì-sù, to̍h-ài iōng kóng-ōe-im (白读音) lâi káng-kái. Chit-chióng bûn-pe̍h thàu-lām ê kiat-kó, kàu-bóe-á hêng-sêng hiān-chú-sî Bân-lâm-ōe ê gí-hoat, mā to̍h-sī in-ūi án-ne, chō-chiâⁿ tī Bân-lâm-gí tang-tiong, û-sî kan-ta 1-hāng mi̍h-kiāⁿ to̍h ē-tàng ū kúi-nā-chióng ê kóng-hoat, hōan-sè lí ē-sái iōng kóng-ōe-im lâi kóng, iah mā ē-sái iōng tha̍k-chheh-im lâi piáu-ta̍t. Pí-lūn-kóng khòaⁿ-tio̍h " 表达 " chit-ê Tiong-bûn sû, lán Bân-lâm-gí ê kháu-gí ài kóng "讲" ( kóng ) , iah-nā tha̍k-chheh-im to̍h ti̍t-chiap kā tha̍k "表达" ( piáu-ta̍t ) to̍h ē-sái. "或者" chit-ê sû mā sī kāng-khóan ê tō-lí, lí ē-tàng kóng a̍h-sī / ah-sī " , mā ē-tàng kóng he̍k-chiá, che chí-put-kò sī kháu-gí chham chheh-bīn gí-hoat ê khu-pia̍t niā-niā. Che lóng sǹg-sī Bân-lâm-gí ê lōe-chāi. Put-khó hó·ⁿ-jīn, Bân-lâm-gí ê chheh-bīn gí-hoat khah óa Pak-kiaⁿ-ōe ê gí-hoat.

Tong-jiân, ū 1-ê hiān-siōng ài kóng chheng-chhó, he to̍h-sī hiān-tāi ê Bân-lâm-gí siū kok-chióng gōa-lâi gí-giân ê éng-hiáng chin tōa. Chià-ê gōa-lâi gí-giân pau-koat Má-lâi-gí, Ji̍t-gí, Se-hong gí-giân kah Pak-kiaⁿ-ōe. Chin chē gōa-lâi gí-giân ê sêng-hūn í-keng lām-ji̍p Bân-lâm-gí, chiâⁿ-chò Bân-lâm-gí ê kò·-tēng in-sò·, mā hō· Bân-lâm-gí piàn-kah ke-chiok hong-hù.

Put-jī-kò, Pak-kiaⁿ-ōe kūn-nî-lâi khak-si̍t í-keng tōa hōan-ûi " chhim-lio̍k " kah " kái-chō " kî-thaⁿ ê Hàn-gí hong-giân, pau-koat Bân-lâm-gí chāi-lāi. Tùi pó-hō· bó-gî chit-ê kak-tō· lâi kóng, Pak-kiaⁿ-ōe ū-iáⁿ sī chin ah-pà.

Kóng kah chiah-nī chē, nā-ū sio tit-sit, a̍h-sī bô-tèng-lâng thiaⁿ ê só·-chāi, chhiáⁿ Tè--sian liōng-kái. --limkianhui 13:30, 28 Aug 2004 (UTC)

To-siā. Góa beh kóng--ê sī: Nā-sī lán beh chiàu jī hoan-e̍k (cognate-by-cognate transliterate), án-nē lán siá 1 ê tiān-náu ê thêng-se̍k (program) kā Pak-kiaⁿ-ōe ê Wikipedia chóan chòe Bân-lâm-gí ê bûn-giân hoat-im tō hó ah. Nā-sī Bân-lâm-gí ê Wikipedia, èng-kai ài siá Bân-lâm-gí ê kháu-gí, kám m̄-sī? Gín-ná iā-sī sī-tōa-lâng ū m̄-bat bûn-giân--ê, m̄-bat Hàn-jī--ê, nā lán lóng siá bûn-giân, in beh án-chóaⁿ tha̍k ū sim-mi̍h sī lâm-kóan? -- Kaihsu 13:46, 28 Aug 2004 (UTC)