Thó-lūn:Mahabharata

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bharata kap Bharath[kái goân-sú-bé]

Úi-tāi ê Bharata, pún-té ê Bharath ná-chhiūⁿ bô Ìn-tō͘ ê ì-sù, goá seng kā kái chò Bharata. --Kiatgak 02:45, 9 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Chin sit-lé, goá sī tùi en: lāi-té ê chit-toāⁿ hoan-e̍k--ê, chiah chhiáⁿ ta̍k-ê tàu khoàⁿ-māi, ia̍h-chiá-sī thê-kiong chu-liāu:
"The title may be translated as "Great Bharath" which means "Great India" in modern terms or "the great tale of the Bharata Dynasty". (http://en.wikipedia.org/wiki/Mahabharata)"
--Taokara 04:14, 9 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

~-tek kap ~-te̍k[kái goân-sú-bé]

Chong-kaù-tek ê ēng-hoat sī m̄ sī chhan-chhiūⁿ it-poaⁿ-te̍k, chū-jiân-te̍k, ki-pún-te̍k hit khoán? Nā án-ne, sī m̄ sī siá chò chong-kaù-te̍k ē khah hó? (pí-lūn: 1 phiⁿ chong-kaù-te̍k ê sū-sū-si, iah sī, chong-kaù-te̍k ê 1 phiⁿ sū-sū-si ) M̄-koh tī chia, iū-koh ná-chhiūⁿ tan-sûn ê ê? --Kiatgak 03:06, 9 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Chit-ê "tek/te̍k" ê iōng-hoat goá mā bô kài chheng-chhó, m̄-chai sī m̄-sī tùi Ji̍t-gí khip-siu--ê, in-ūi Ji̍t-gí lāi-té ū chin chē hêng-iông tōng-sû āu-piah lóng ē toè 1-ê "的"--jī.
Goá ū phó-lio̍k-á hian koè Tâi-ji̍t Toā-sû-tián, kan-taⁿ chhoē-tio̍h 1-ê khah oá ê sû: "積極的", chit-ê sû ū te̍t-pia̍t chù kóng sī Ji̍t-gí-sû, nā ho͘-im sī "chek-ke̍k-tek", chiām-sî bô chhoē-tio̍h chhin-chhiūⁿ *-*-te̍k ê lē.
Hiān-chhú-sî goá ê lí-kái, chhin-chhiūⁿ chit-khoán chō-sû, ná chhan-chhiūⁿ thâu-chêng kóng--ê, kiám-chhái sī tùi Ji̍t-gí lâi ê éng-hióng, "tek/te̍k" tī sû--ni̍h bô te̍k-pia̍t ê lō͘-iōng, sī toè-boé piáu-sī che sī 1-ê hêng-iông-sû pó͘-gí niā-tiāⁿ. M̄̄-chai kám ū lâng ū pa̍t-khoán ê chham-khó chu-liāu kap khoàⁿ-hoat. Ló͘-la̍t! Taokara 04:45, 9 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)
  • Pháiⁿ-sè, goá bô seng chhâ chheng-chhó, kan-taⁿ phēng í-chá tha̍k ê ìn-siōng, lia̍h-chún in lóng sī ~-te̍k. Goá tú-á chhâ Douglas, ū koh chhoē tio̍h kúi jī: siā-hoē-tek, î-bu̍t-tek, siau-ke̍k-tek, bô-sîn-tek, jio̍k-thé-tek, sîn-lêng-tek, lóng sī ~-tek.
  • Iû-goân sī í-chá ê ìn-siōng, chit chióng ~-tek lóng sī ùi Ji̍t-gí chioh--lâi-ê, khah sêng hù-sû, ēng-hoat kan-taⁿ 2 chióng: 1) tan-to̍k ēng, hêng-iông tōng-chok ia̍h kui kù oē, chhiūⁿ Ki-pún-tek, chhaú-á mā sī seng-bu̍t, mā ū sìⁿ-miā. 2) hêng-iông bêng-sû ēng, aū-piah chiap ê, chhiūⁿ Chū-jiân-tek ê seng-thài lóng ū chin chē seng-bu̍t, chin to-goân-hoà. M̄-koh, Tâi-gí ná-chhiūⁿ khah bô ~-tek aū-piah ti̍t-chiap chiap bêng-sû ê ēng-hoat, chhiūⁿ chū-jiân-tek seng-thài. Bóng chham-khó. --Kiatgak 04:31, 10 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

摩訶婆羅多[kái goân-sú-bé]

摩訶婆羅多天城文(Devanagari)寫做महाभारत;英文:Mahabharata)是古早印度的一篇宗教的、哲學的、神話敘事詩,摩訶婆羅多嘛是印度教的一部聖書,毋但按呢,摩訶婆羅多閣是世界上三大敘事詩來底的一首,閣伊和羅摩衍那(Ramayana)嘛仝時是古早印度的兩首主要的梵語(Sanskrit)的敘事詩。

摩訶婆羅多攏總有超過74,000節,閣另外有真長的散文的部份,字數差不多有180萬,是全世界上長的敘事詩,比起來,摩訶婆羅多約其略是聖經長度的四倍,閣大約是伊利亞德奧德賽加起來的十倍,若佮羅摩衍那(Ramayana)比,摩訶婆羅多嘛有伊的四倍遐長咧。

佇印度,摩訶婆羅多有真闊閣真深的宗教佮哲學重要性,這點對伊特別予人收佇印度教的經書薄伽梵歌(Bhagavad Gita)內底,就看會出來。

"摩訶婆羅多"的意思是"偉大的婆羅多"(Bharata),用這馬的話來講,就是"偉大的印度"抑是"婆羅多王朝偉大的故事"的意思。

傳統的講法攏是共毗耶娑(Vyasa)當做作者,總是這首敘事詩蓋長咧,久長以來,關係伊的文獻研究,攏直直想欲分拆伊佇無仝歷史時代的發展佮組合,這首敘事詩的根頭檢采是西元前第8抑第9世紀,毋過現此時這个版本上早的年代應該袂較早過西元前400年。