跳至內容

Tong-iōng Hàn-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tong-iōng hàn-jī (当用漢字) sī Ji̍t-púnTē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn tâu-hâng liáu-āu, tī Tông-bêng-kok ê chiàm-niá hā, tī 1946 nî 11 goe̍h 16 iû Ji̍t-pún lōe-koh hoat-pò͘ ê Tong-iōng Hàn-jī-pió (当用漢字表) lāi só͘ kong-pò͘ ê hàn-jī, lóng-chóng 1850 jī. Kóng-gī lâi kóng, iáu pau-hâm tio̍h Tong-iōng Hàn-jī-pió (当用漢字表), Tong-iōng Hàn-jī Pia̍t-pió (当用漢字別表), Tong-iōng Hàn-jī Im-hùn-pió (当用漢字音訓表), Tong-iōng Hàn-jī Jī-thé-pió (当用漢字字体表), Tong-iōng Hàn-jī Kái-tēng Im-hùn-pió (当用漢字改訂音訓表) téng-téng chham hàn-jī chèng-chhek siong-koan ê hoat-lēng. Tong-iōng hàn-jī lo̍h-bóe khì hō͘ siông-iōng hàn-jī chhú-tāi.

Kán-kài[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tong-iōng hàn-jī chú-iàu sī iû hàn-jī tiong sú-iōng-lu̍t koân ê hàn-jī cho͘-sêng, chò-ûi kong-bûn, mûi-thé téng-téng ê bûn-jī piáu-sī hoān-ûi ê iōng-tô͘. Kāng-sî, pō͘-hūn pit-ōe ho̍k-cha̍p ê thoân-thóng hàn-jī, mā kái-chò lio̍k-jī (略字).

Kî-si̍t ùi chiàn-chêng khai-sí, piáu-im-chú-gī-chiá chiū jīm-ûi hàn-jī ê sò͘-bo̍k siuⁿ chē, bô lī-piān ha̍k-si̍p, só͘-í kiông-ngē chú-tiuⁿ èng-kai ài oân-choân hùi-tû Ji̍t-bûn lāi ê hàn-jī, kái chò iōng kha-nah ûi-chú. In-chhú si̍t-chè-siōng í Bûn-pō͘-séng ûi tiong-sim, khai-sí siūⁿ-beh hān-chè hàn-jī ê sú-iōng. Tān-sī bîn-kan kap bûn-jī giân-gú ê ha̍k-chiá ê hoán-tùi siaⁿ-lōng siong-tong kiông-lia̍t, tì-sú chit hāng kái-kek bô-hoat-tō͘ chìn-hêng. Chiàn-āu in-ūi Tông-bêng-kok chiàm-niá, kok-jī ê kái-kek gī-tê in-ūi siā-hōe hun-jiáu, hêng-sêng liáu kái-kek ê kiōng-sek. Só͘-í iû piáu-im-chú-gī-chiá chú-tō, í chiong-lâi choân-bīn hùi-chí hàn-jī ûi chiân-tê, chè-tēng tong-iōng hàn-jī ê chèng-chhek, chho͘-pō͘ kai-toāⁿ seng kiám-chió hàn-jī tī Ji̍t-bûn tiong ê sú-iōng pí-lē.

Tān-sī tong-iōng hàn-jī pit-kèng kan-na sī chi̍t ê thò-hia̍p-sèng ê lōe-iông, piáu-im-chú-gī-chiá kap piáu-ì-chú-gī-chiá tùi hàn-jī ê chûn-sio̍k gī-tê, bô chek-ke̍k ê ióng-hō͘, iā bô chek-ke̍k ê hoán-tùi. Só͘-í piáu-im-hoà kap piáu-ì-hoà ê gī-tê iu-goân kè-sio̍k, pēng bô chin-chiàⁿ choân-bīn-sèng ê lâi hùi-chí hàn-jī, jû-chhú si̍t-hêng liáu 35-tang.

In-ūi tong-iōng hàn-jī san-tû liáu bōe-chió si̍t-chè-siōng sú-iōng-lu̍t chin koân ê hàn-jī, só͘-í tī 1981 nî, lōe-koh kong-kò͘ liáu kan-na chò-ûi "bo̍k-piau", m̄-sī "kiông-chè" ê Siông-iōng Hàn-jī (常用漢字), tui-ka 196 ê sin ê hàn-jī, peng hùi-chí liáu Tong-iōng Hàn-jī-pió kán-hoà kap hān-chè hàn-jī ê chèng-chhek.