Wikipedia:Bot chèng-chhek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Bot chèng-chhek (ke-khì-lâng chèng-chhek) sek-iōng só͘-ū ēng pian-chi̍p Wikipedia ê tiān-náu thêng-sek he̍k-chiá chí-lēng-bé, pau-koat choân-chū-tōng, ko-sok ūn-chok í-ki̍p hia̍p-chō͘ iōng-chiá ê kang-kū. Pún chèng-chhek mā hâm-kài ke-khì-lâng sím-he̍k sió-cho͘ ê siat-li̍p kap siong-koan sū-gî. Hit-ê sió-cho͘ tāi-piáu Wikipedia Bân-lâm-gí siā-kûn, hū-chek kàm-tok kap sím-gī pún-tē it-chhè ke-khì-lâng ūn-chok sū-bū, lâi khak-pó ke-khì-lâng hû-ha̍p siong-koan ê ki-su̍t kap phín-chit koán-chè iau-kiû.

  • Bot (ke-khì-lâng) sī chú-iàu teh hia̍p-chō͘ iōng-chiá chip-hêng tōa-liōng chū-tōng-hòa, ko-sok he̍k-chiá ki-hāi-sek, hoân-só ê pian-chi̍p khang-khòe ê tiān-náu thêng-sek ia̍h chí-lēng-bé, í-ki̍p i só͘ teng-ji̍p ê kháu-chō. Tī ke-khì-lâng khé-tōng liáu-āu, it-poaⁿ ē-tàng choân-chū-tōng ūn-chok, bô-su-iàu lâng ê chí-sī.
  • Hú-chō͘ he̍k-chiá pòaⁿ-chū-tōng pian-chi̍p sī í kē-sok ūn-hêng ê ke-si kap chí-lēng-bé, ē-tàng hia̍p-chō͘ iōng-chiá pian-chi̍p, m̄-koh chòe-āu koat-chhek goân-chāi ài iû iōng-chiá chò-chhut. (chham-oa̍t ē-bīn ê pòaⁿ-chū-tōng pian-chi̍p chí-ín.)
  • Chí-lēng-bé sī kò-jîn-hòa ê chí-lēng-bé (tiāⁿ ēng JavaScript pian-siá), in ē-sái chū-tōng chip-hêng, mā khó-lêng chí-sī kiông-hòa MediaWiki lāi-té ê kong-lêng.
  • Bot sím-he̍k sió-cho͘ (BAG) sī iû chi̍t tīn siū-tio̍h siā-kûn sìn-jīm ê iōng-chiá cho͘-sêng, in ē-hiáu ke-khì-lâng ki-su̍t, mā ū chiâⁿ chē pian-chi̍p keng-giām, siū siā-kûn ê úi-thok lâi kàm-tok kap sím-gī pún-tē ke-khì-lâng sū-bū. Chit-ê sió-cho͘ mā hū-chek kài-tēng thêng-sek sio̍k-î ke-khì-lâng ia̍h-sī hú-chō͘ pian-chi̍p nńg-thé. MediaWiki khai-hoat-chiá bô siū pún chèng-chhek ê hān-chè.

Bot ê sú-iōng[kái goân-sí-bé]

Siā-kûn tùi phoe-chún bot chìn-hêng bó͘ chi̍t hāng jīm-bū siat ū giâm-keh ê iau-kiû, in-ūi bot:

  1. ē-sái í pí lâng kín ê sok-tō͘ lâi pian-chi̍p;
  2. pian-chi̍p ê sî-chūn khah bōe khì siū-tio̍h kî-thaⁿ iōng-chiá ê kiám-cha;
  3. nā-sī cháu-cheng ia̍h-sī the̍h-lâi phò-hoāi ê sî, i-ê siong-hāi it-tēng khah khoah mā khah chhim.

In-chhú, bot bô keng-kòe hí-khó giâm-kìm chhiau-chok. Tit-tio̍h hí-khó āu, mā giâm-kìm o͘-pe̍h kái-tōng keng-kòe he̍k-chún ê chhiau-chok kui-hoān. Nā ū ûi-hoán, chhiau-chok-chiá kap bot kháu-chō lóng ē-tàng hong-kìm. Iōng-chiá mā èng-kai chù-ì, ko-sok chhiau-chok pòaⁿ-chū-tōng pian-chi̍p ke-si chò put-tòng pian-chi̍p mā thang hong-kìm. (khòaⁿ WP:MEATBOT) Nā ū gî-būn, chhiáⁿ hiòng bot sím-he̍k sió-cho͘ cha-sûn.

Bot kháu-chō[kái goân-sí-bé]

Bot kháu-chō hām chhiau-chok-chiá ê kháu-chō ài hun-khui. Chhiau-chok-chiá chip-hêng it-poaⁿ ê pian-chi̍p bô èng-kai ēng bot kháu-chō. Bot kháu-chō ê miâ ài chheng-chhó͘ hián-sī chhut i-ê chhiau-chok-chiá ê miâ ia̍h-sī kong-lêng. Lēng-gōa, bot kháu-chō ê miâ ài pau-hâm "bot" he̍k-chiá "ke-khì-lâng" téng piau-kì, lī-piān hun-piān iōng-chiá kap kek-hì-lâng só͘ chò ê pian-chi̍p. Bot kháu-chō iōng-chiá ia̍h-bīn siōng ē-tàng khǹg {{bot}} chù-bêng.

Sím-he̍k kòe-têng[kái goân-sí-bé]

Sin-chhéng bot khoân-hān[kái goân-sí-bé]

Só͘-ū bot teh chìn-hêng ū kì-lo̍k ê chhiau-chok chêng (chhan-chhiūⁿ pian-chi̍p ia̍h-bīn, chiūⁿ-thoân tóng-àn, kiàn-li̍p kháu-chō), pit-su chiū hit-ê hāng-bo̍k tit-tio̍h sím-he̍k sió-cho͘ ê tông-ì. Bot sin-chhéng ē-tàng tī Wikipedia:Bot chìn-hêng. Sin-chhéng-chheh lāi ài chheng-chhó lia̍t-bêng bot beh chìn-hêng ê khang-khòe, í-ki̍p thê-kau it-chhè hō͘ siā-kûn liáu-kái bot ūn-chok ê chu-liāu, pí-lūn siā-kûn tông-ì hit hāng ūn-hêng ê thó-lūn. Lēng-gōa, sin-chhéng-chiá èng-kai sī chi̍t ūi iu-siù ê pian-chi̍p-chiá, mā tùi bot beh chìn-hêng ê hāng-bo̍k ū chhiong-hun ê lí-kái.