Wikipedia:Chhiū-á-kha/Chhng-khò͘ 3

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chù-ì: chi̍t-ia̍h ê lōe-iông sī tùi 2006 nî 1 goe̍h kàu 2006 nî 6 goe̍h chhiū-á-kha ê kū thó-lūn soá-lâi chia, chhiáⁿ mài tiàm chi̍t-ia̍h koân-téng pian-chi̍p, siu-kái. Siat-sú ū būn-tê chhiaⁿ tiàm thó-lū-ia̍h thó-lūn.

U+0358 kap Middle dot[kái goân-sí-bé]

Chit-má ū lu-lâi-lu-chōe ê bûn-chiuⁿ iōng U+0358 lâi piáu-sī Holo tiám. Sī-m̄-sī khai-sí iōng U+0358 chò piau-chún. Nā ū iōng "middle dot", lán tio̍h sòa-chhiú kái-chò U+0358, ia̍h-sī chò chóan-ia̍h. Nā ta̍k-ke tông-ì, tio̍h lâi soan-pò· chò "chèng-chhek". Kái iōng U+0358 sī chá-bān ê tāi-chì. Góa siūⁿ, siá Holopedia sī lu piau-chú-hòa lu hó. Pektiong 06:57, 6 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Chú-iàu khó-lū- tio̍h IE iōng-chiá: in nā bô chng Taigi Unicode (iah-sī Doulos SIL beta) tō choa̍t-tùi ē "khui 1-ê thang-á". Koh, nā-chún í-keng ū Taigi Unicode, Holopedia ê CSS mā ài chí-tēng iōng (e.g. font-family: Taigi Unicode, Lucida Sans Unicode). Góa m̄-chai Microsoft tang-sî chiah-ē kā U+0358 lok ji̍p-khì in ê hē-thóng jī-hêng-chi̍p lāi-té.
Choán-oāⁿ pō·-sò·:
 1. Seng update su-ji̍p-hoat iōng U+0358; thê-kiong hō· lâng lia̍h.
 2. Soan-pò· beh choán-oāⁿ ê siau-sit (sî-kan-pió, pō·-sò·).
 3. Kái Holopedia ê CSS (nā ū beh phòe-ha̍p IE).
 • Nā bô beh phòe-ha̍p IE, tō kà in siat ka-kī ê CSS (ū teng-ji̍p ê User chiah ū chit-ê koân-lī). A-giâu 08:12, 6 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
 1. Hoan-hù lâng iōng U+0358; kà khoàⁿ bô U+0358 ê lâng lia̍h jī-hêng.
 2. Iōng bot kā bûn-chiuⁿ lāi-bīn ê middledot kái-chò chiàⁿ-pêng-koân-tiám.
 3. Ká-sú bûn-chiuⁿ ê title bē-tàng iōng bot sóa, tō iōng chhiú-kang sóa.
 4. Khó-lū kā ū middledot ê bûn-chiuⁿ thâi-tiāu (sûi thâi? tán--1-chām-á chiah thâi?).
A-giâu 08:00, 6 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Pháiⁿ-sè, góa it-ti̍t bô chù-ì mā bô liáu-kái hô͘-lô͘-tiám ê būn-tê. Tú-chiah siá tio̍h Lō·-se-a chit-ê sû ê sî, chiah hoat-kak góa siá ê Lō͘-se-a sī bô-kâng--ê. M̄-chai góa chín teh iōng ê sī toh-1-chióng pian-bé?? Góa kan-na chai-iáⁿ góa ê hô͘-lô͘-tiám khòaⁿ--khí-lâi kap lín-ê bô-kâng.--A-kun--a 08:34, 16 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Bo̍k-chêng lán chia ū iōng 2 chióng hû-hō piáu-sī hô·-lô·-tiám: middle dot (U+00B7) kah chiàⁿ-pêng-koân-tiám (U+0358). Keyman su-chhut middle dot, ah TP 2.x, ToCyrillic, téng-téng su-chhut chiàⁿ-pêng-koân-tiám. Tī Holopedia chú-iàu sī User:Kiatgak ū iōng chiàⁿ-pêng-koân-tiám (góa chìn-chêng chhì-iōng ToCyrillic mā ū khai-sí iōng). Lán tio̍h lóng-chóng kái-iōng chiàⁿ-pêng-koân-tiám (khoàⁿ téng-koân ê thó-lūn). A-giâu 09:08, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Wiktionary su-iàu lâng tàu-saⁿ-kāng[kái goân-sí-bé]

Wiktionary ū 1-ê Hiòng-êng; I sī Hui-lu̍t-pin Hō-ló-lâng. I hi-bāng ū lâng pang i sûn i pian ê hāng-bo̍k. Chhiáⁿ tàu-saⁿ-kāng, ló·-la̍t. A-giâu 10:46, 7 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Tâi-oân Goân-chū-bîn Category iáu bē siu-kái[kái goân-sí-bé]

Ta̍k-ke kiong-hí,

Paiwan-cho̍k, Rukai-cho̍k kap Truku-cho̍k 3-tiâu í-keng siá hó ū chi̍t-toāⁿ sî-kan--ah, m̄-koh lóng bô ka ji̍p-khì tī Tâi-oân Goân-chū-bîn Category lāi-té, hit 3-tiâu pún-sin mā bô chò hun-lūi ê pian-chi̍p, chhiáⁿ tàu-saⁿ-kāng. Ló·-la̍t. Taokara 04:44, 5 2-goe̍h 2006 (UTC)

Góa lâi ke-pô--chi̍t-ē...hó ah! A-giâu 13:39, 5 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Ló·-la̍t ! Pháiⁿ-sè, in-ūi goá chìn-chêng m̄-chai beh án-choáⁿ ka, só·-í chiah lâi mâ-hoân--lí, goá ē kā o̍h--khí-lâi. ^^ Taokara 14:49, 5 2-goe̍h 2006 (UTC)

PTT ū lâng te̍h mn̄g[kái goân-sí-bé]

Ū lâng te̍h PTT mn̄g Holopedia ê būn-tê, guá ka̍h choán-koè-lêi: (Guá ū sing mn̄g-koè guân-chok-chiá. I tông-ì guá choán kàu chit-ùi.)

作者: astroviolin (星空小提琴)  看板: TW-language

標題: [請教] 問一下關於台語文字以及維基
時間: Tue Feb 7 19:24:59 2006

抱歉因為小弟是新手
有些問題可能很蠢 <(_ _)>

事實上我已經看這個板幾個月了
幾個月來也是起碼兩三天就會去看一下維基
不過都沒有動手做些什麼就是了

寒假中閒來無事
上網查了一些關於 POJ 的東西
發覺學一學就會了
而且其實我不算很會講台語(日常生活不常用,有些詞語跟諺語也不會)
我只是發音算標準、而且可以用用的時候不怕用它
(就是不會因為自認講不好就不講)
這樣的我,居然自己看一看一些介紹就會了
讓我覺得其實 POJ 真的不難學
推薦會台語或是有意學習的真的可以學學看全羅馬字寫法,真的不難

而前幾天看到 Wikipedia 跟 TW-Language 板上有人提議廢閩南語版本
剛好自己最近也在學 所以在想不知道自己能不能做出什麼貢獻
雖然說不定自己寫 POJ 未必能 100% 正確
但還是不排斥寫一些小作品

可是最近看一些文章想到了一個問題
就是......很多詞語我甚至沒有聽過其台語的說法
(其實這也是台語發展一直以來的問題吧
十九到二十世紀各種學門發展快速的時候台語都受到統治階層壓制
導致專業術語不足)
我雖然都會用到台語
但是使用的時機常常是:
跟家人、朋友(常是比較老的)、買東西的時候、坐計程車、看新聞時聽到
或是寒暑假回屏東(不過也只有跟阿公阿嬤輩的在用)等等

由於來源大概就是上述這些,很多我想寫的專有名詞甚至沒有聽別人從嘴裡講出來過
所以不太知道自己寫下去對不對

比如說我自己是電機系的,以台灣蓬勃發展的半導體產業來講好了
「蝕刻」、「微影」、「奈米碳管」等等
或者其他科學好了
「黑洞」、「白矮星」、「弦論」、「狹義相對論」
甚至一些平常的娛樂
「海賊王」、「火影忍者」、「櫻桃小丸子」、「真三國無雙」、「歌劇魅影」
再不然......
「傲慢與偏見」、「小鬼當家」、「文藝復興」、「獨立宣言」
「去氧核醣核酸」、「偽虎鯨」、「蝴蝶球」、「帽子戲法」......

我是直接把這些漢字用台語讀音寫了就可以嗎?

Khoàⁿ chêng-hêng. e.g. "文藝復興", "獨立宣言", "海賊王" ē-sái ti̍t-chiap ho͘ hàn-jī im. 「歌劇魅影」tō m̄-mó͘ (í-keng ū lâng hoan-e̍k ah [1]). "奈米碳管"? Nano thoàⁿ-kóng?? A-giâu 16:58, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

我的問題是,自己把這些想到的雜七雜八的東西用台語唸唸看的時候
有時候會感到彆扭,而且不確定是不是台語裡面有人已經給了它其他的名稱

當然我上面的例子有可能大家覺得很差
剛好都是直接用漢字的台語讀音就好了
只是我覺得有時可能出現我上述的情況
不知道大家能不能了解我的意思就是了

上面那個可能問題還不大
但是還有另外一個我更不解的問題
就是遇到翻譯名稱的時候怎麼辦
如果是直接用台語去唸漢字的話
可能跟原音差別就更大了!
更別說原本華語在翻譯其他語種的名稱就有很大的問題

像是 Einstein 叫做「愛因斯坦」還沒什麼問題
不過全名 Albert Einstein
大家就有翻成「亞爾伯特‧愛因斯坦」的 或有翻成「艾伯特‧愛因斯坦」
然後像「莫札特」還是「莫差爾特」;「巴哈」還是「巴赫」
更是已經吵很久了(還出了專書不是嗎 XD)
更別說「沃夫岡‧阿瑪迪斯‧莫札特」了
如果再提到「林姆斯基‧高沙可夫」、「克理姆林宮」、「蕭斯塔高維契」
想想就要昏倒了 XD
我的問題就在其實上面列出來幾個翻譯名
有些在華語裡面就已經搞不定了
要是用台語直接翻,誤差可能更大

Góa tông-ì.

所以我想問,如果我想寫什麼條目
有沒有哪裡有對於專有名詞的建議讀法,甚至有政府將之標準化的
(特別是台語,因為我覺得這個資料比較少)
或者是對一些非音譯的專有名詞
有沒有一些台語已經有其名稱,並且與華語不同的
(意即並非直接使用台語讀漢字的音)

Chhâ sû-tián khoàⁿ-māi. It-poaⁿ lâi kóng, in-ūi Hō-ló-oē tùi bē-tio̍h sin bûn-hòa ián-piàn ê sok-tō·, tōa-pō·-hūn ê sin choan-iú bêng-sû bô lâng iōng Tâi-gí kóng. e.g. Star Wars -> Seng-kiû Tāi-chiàn A-giâu 16:58, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

還是說我想寫什麼就先放膽去做
反正到時候可以弄什麼消歧或是重定向 XD
可能有人會覺得問題不大吧
反正寫上去還可以改
不過我只是想說如果我在面對很多名詞都有這樣的疑慮的話
那乾脆還是先上來問問大家的意見
這樣面對很多問題的時候比較能有一定的方向 ^^"

希望有前輩能夠指點我 <(_ _)>

M̄-bián kiaⁿ! A-giâu 16:58, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Chhut-chhù:
PTT [2]
(C)lass分組討論區→11.國家研究院→2.科學學術研究院→ 11.維基百科討論版 --Mingwangx 11:50, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Góa kò-jîn ê khòaⁿ-hoat chhiáⁿ ta̍k-ke bóng chham-khó:
 1. Gí-giân ê gí-hoat ū kui-hōan-sèng kap biâu-su̍t-sèng 2-chióng, tī bo̍k-chêng Tâi-gí èng-kai sī biâu-su̍t-sèng ûi-chú, ia̍h-tio̍h-sī kóng, èng-kai siu-chi̍p siā-hōe-siōng sú-iōng ê lē, chiah-lâi ta̍uh-ta̍uh-á thai-thōa. Iah-m̄-koh nā-sī í-keng ū kui-hoān ê pō·-hūn, lán èng-kai chīn-liōng chun-siú chiah-tio̍h.
 2. Lú-sin ji̍p--lâi, phó-thong bîn-chiòng iah-bē kóng-hoān sú-iōng ê gōa-lâi-gí èng-kai seng sú-iōng lô-má-jī lâi im-e̍k, soah--lo̍h-lâi nā-ū se̍k-tòng ê Tâi-gí kò·-sû-hoat só· chhòng-chō--chhut-lâi ê tùi-èng gí-sû, chiah-lâi sú-iōng chit-ê gí-sû.
 3. Im-e̍k ê sun-sū seng Eng-gí koh-lâi chiah Hôa-gí. Nā-sī m̄-chai Eng-gí kóng-hoat, ti̍t-chiap ēng Hôa-gí Han-jī ê Tâi-gí hoat-im mā ē-sái.
 4. Tī-leh siá Wikipedia ê sî, tê-bo̍k nā-sī gōa-lâi-gí ē-sái hù Tâi-gí Hàn-jī, Hôa-gí Hàn-jī kap Eng-gí lâi pang-chō· to̍k-chiá liáu-kái, m̄-koh nā-sī lōe-iông siá liáu chheng-chhó, to̍k-chiá èng-kai mā-sī ē liáu-kái chiah-tio̍h.--Albert 15:57, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Chia mā-ū, chhiá-khòaⁿ.--Albert 16:30, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Chia mā ū-thang thó-lūn. A-giâu 09:59, 8 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Ah...To-siā lí! Kî-si̍t Ungian sian-siⁿ ê thó-lūn-ku hia-ê bûn-chiuⁿ lóng sī góa-ka-tī chóan kòe-khì ê...XD M̄-koh iah-sī chin kám-sīa lí kah Ungian sian-siⁿ lóng ū chù-ì tio̍h chiah-ê bûn-chiuⁿ :)

Astroviolin 00:25 Jī-goe̍h cha̍p-la̍k-hō, 2006

Chit-ê būn-tê khùn-jiáu góa chin-kú --loh. Tiāⁿ siūⁿ beh siá 1-kóa-á koan-hē ka-tī choan-gia̍p ê tiâu-bo̍k, soah in-ūi choan-iú bêng-sû m̄-chai ài án-chóaⁿ hoan, chôaiⁿ khê-tiâu--leh bô-hoat-tō͘ siá. Albert hiaⁿ thê-gī ê hong-sek góa chin chàn-sêng, m̄-koh iáu-sī siūⁿ kóng kám beh seng thó-lūn 1-ê English kap Holo im-e̍k tùi-chiàu-pió? He̍k-chiá sī khui 1 ia̍h lâi hō͘ ta̍k-ê thó-lūn choan-iú bêng-sû ê hoan-e̍k? Hō͘ m̄-chai beh án-chóaⁿ hoan-e̍k ê pêng-iú liât-chhut i beh hoan-e̍k ê sû, chiah lâi hō͘ ta̍k-ê thê-kiong ì-kiàn?--A-kun--a 11:23, 9 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Wiktionary èng-kai chiâⁿ sek-ha̍p gī-lūn gōa-lâi kài-liām ê piáu-ta̍t? Ē-tàng chò Eng-HL, Hôa-HL, Ji̍t-HL, téng-téng ê tùi-chiàu. Lē (Hôa-HL): wikt:奈米. A-giâu 03:26, 10 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Ta̍k-ke hó! Góa sī siōng tíng-bīn hit-phiⁿ PTT ê bûn-chiuⁿ ê gôan-lâi ê chok-chiá. Kám-siā lín ta̍k-ke chiah-ní-á iōng-sim kā Góa hê-tap! Góa í-keng lóng khòaⁿ-kòe ah. Sui-jîan it-sî m̄-chai-iáⁿ beh án-chóaⁿ hê-tap, m̄-koh góa ū chham-khó chiah-ê ì-kiàn lâi seng sía chi̍t-kóa tê-bo̍k khōa-māi-ah. Iah-koh-ū chin kám-sīa A-giâu kā Góa kóng hit-ê Wiktionary, góa pún-lâi m̄-chai >"< Góa chit kúi-ji̍t-ah ê lâi iōng khòaⁿ-māi-ah! Chin-chiáⁿ hi-bāng ē-tàng pang-chō tio̍h tâi-gí ê kho-ha̍k kài-liām ê kìan-li̍p!

Iah-m̄-koh āi kā ta̍k-ke hōe-sit-lé, góa ê POJ chin-chiàⁿ-sī iáu-bōe-góng iōng chiok-sūn-ê, khó-lêng ū-sî-ah ē siá m̄-tio̍h. Hi-bāng ta̍k-ke ē-táng to-to pau-hân :) Góa ē chīn-liōng ka-iû! ^^

Astroviolin 02:47, Jī-goe̍h cha̍p-gō·-hō, 2006

Ua̍h-la̍t POJ tī Tâi-wân[kái goân-sí-bé]

Ua̍h-la̍t POJ tī Tâi-wân gián-thó-hoē (活力白話字(POJ)在台灣研討會) [3] --Mingwangx 15:14, 7 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

"力" chit-ê jī ê hoan-e̍k[kái goân-sí-bé]

"力" chit-ê jī it-poaⁿ ū nn̄g-chióng ho͘-im, "le̍k" kap "la̍t". Chit nn̄g-chióng ho͘-im kam ū tāi-piáu nn̄g-chióng ì-gī, á-sī nn̄g-chióng sû-kūi? á-sī kā-tā sī khiuⁿ-kháu niā-niā? Bu̍t-lí-ha̍k ū chin chōe "XX力", ê sû, iōng "le̍k" á-sī "la̍t" khah hó neh? Pektiong 01:22, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Chit-ê góa tiāⁿ siá--tio̍h. Chìn-chêng tio̍h siūⁿ kòe kāng-khoán ê būn-tê. Góa ê "kám-kak" sī, "le̍k" khah sêng bûn-giân-im? Só͘-í góa tio̍h kā só͘-ū kap kang-thêng ah-sī bu̍t-lí ū koan-hē ê force, lóng siá chò "XX-le̍k". M̄-chai án-ne ū ha̍p-lí--bô? Ah-sī kóng, án-ne hoat-im ū khah sūn--bô??
Lēng-gōa 1-ê siūⁿ-hoat sī, "XX-力" ē-sái khòaⁿ-chò sī "XX-力量" ê kán-séng kóng-hoat, só͘-í góa ti̍t-chia̍p iōng "le̍k-liōng" ê "le̍k" lâi chò hoat-im.--A-kun--a 05:07, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

"子" chit-ê jī ê hoan-e̍k[kái goân-sí-bé]

"電子","中子",téng-téng "基本粒子" tiōng ê "子" án-chóaⁿ hoan-e̍k? Particle-->Lia̍p-á, m̄-koh nā-chhiūⁿ iōng "chú" khah phó͘-phiàn? "基本粒子" -->Ki-pún lia̍p-á? ki-pún lia̍p-chú?. Electron-->Tiān-chú? Tiān lia̍p-á? Tiān-á? Pektiong 01:22, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Góa jīn-ûi electron ,neutron kap proton ti̍t-chiap hoan-chò "XX-chú", in-ūi goân-pún ê Eng-gí lāi-té mā bô particle chit-ê jī. "基本粒子" góa iáu bô siūⁿ-hoat, kan-na kiàn-gī mài hoan-e̍k chò "lia̍p-á", in-ūi lia̍p-á í-keng ū "phôe-hun ê lia̍p-á" ê ì-sù.--A-kun--a 05:21, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Án-ne "particle" --> "lia̍p-chú", "xxx-on" --> "xxx-chú". Electron->tiān-chú, Neutron ->tiong-chú, Proton -> chit-chú Pektiong 09:33, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Hoan-e̍k Eng-gí sû-thâu/sû-bóe (sub-, trans-, inter-, meta-, téng-téng)[kái goân-sí-bé]

Template:Sè-kài ū siá tio̍h "Sub-Saharan Africa". Chit-ê "sub-" èng-kai án-choáⁿ hoan-e̍k khah hó? Lūi-sū ê Eng-gí sû chin chē (subculture, submarine, subway, téng-téng).

Lán ē-sái tiàm Wiktionary khai-sí lia̍t chi̍t-kóa Se-hng gí-giân ê sû-kin kah sio-tùi-èng ê Hō-ló hoan-e̍k. e.g. wikt:Sub-, wikt:Inter-, wikt:Trans-. A-giâu 09:52, 17 Jī-goe̍h 2006 (UTC)


Chhú-siau bô lōe-iông ê bûn-chiuⁿ?[kái goân-sí-bé]

Bô jōa kú chêng ū Oa̍t-lâm-oē ê pian-chi̍p jîn-oân kā lán tâu, kóng ū lâng tī in hia khui sin bûn-chiuⁿ, m̄-koh ū sî-chūn bô siá lōe-iông, kan-na lâu interwiki (wiki-kài liân-kiat) kàu lán chia. Chòe-kīn mā ū lâng tī chia án-ne chò (OpenVanilla). Góa kám-kak nā ū lâng ū ì-sù chiap leh siá, sī chiâⁿ hó. Chóng--sī tiāⁿ-tio̍h ū bûn-chiuⁿ "bô tāi bô chì" seⁿ--chhut-lâi koh bô lâng beh ióng-chhī--ê. Piáu-bīn-siōng bē-su Holopedia iū-koh ke 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ, si̍t-chè-siōng sī m̄-chiâⁿ phí. Só·-í góa beh kiàn-gī lán khó-lī iōng Template:bô lōe-iông. Seng chhìn-chhái tēng 1-ê "kî-hān" (7 kang). Che kiám-chhái sī chhú-siau bûn-chiuⁿ ê chèng-chhek ê 1 pō·-hūn. A-giâu 05:37, 23 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Bô hoat-tō· khui sin-ia̍h?[kái goân-sí-bé]

Nā chhōe bô tiâu-ba̍k, m̄-sī èng-kai chhut-hiān 1-ê khui sin-tiâu-ba̍k ê soán-tek? Góa chit-má soah bô khoàiⁿ chit-ê kong-lêng? Kám-sī góa kì m̄-tio̍h, ah-sī kái sin ê hong-sek? Ló·-la̍t!--A-kun--a 15:57, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Góa m̄-chai lí kóng--ê "khui sin-tiâu-ba̍k ê soán-tek" siáⁿ-khoán. Che m̄?? A-giâu 21:33, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Sī lah, góa kóng--ê sī che. Góa khì khòaⁿ Eng-gí kap Hôa-gí ê Wiki, nā-sī bô chhōe-tio̍h mó· 1-ê tiâu-ba̍k, tio̍h ē ū ē-kha ê hián-sī:

No page with that title exists.

You can create this article or request it.

 • See all pages within Wikipedia that link to this article.
 • See all pages that begin with this prefix.
M̄-koh lán chia chit-má ná-chhiūⁿ bô chit-ê kong-lêng?--A-kun--a 09:55, 3 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Iáu tī leh lah. Tī chia! M̄-koh nā-sī tòe Wikipedia chò ê âng liân-kiat kòe--khì, tiāⁿ-tio̍h ē ti̍t-chiap khoàⁿ tio̍h pian-chi̍p nôa. Eng-bûn Wikipedia oân-ná kāng chit ê hêng-ûi :) A-giâu 10:15, 3 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

2006台灣維基人春聚[kái goân-sí-bé]

zh:Wikipedia talk:聚会/2006臺灣春聚報告, 2006台灣維基人春聚. Ū te̍k-pia̍t iau-chhiáⁿ Holopedia ê lâng chhut-bīn phò-tāu (chō-tâm). Tī Tâi-pak. Kám ū lâng beh khì kóng kóa oē ê? A-giâu 21:59, 2 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Góa chit-má iû-gôan bô hoat-tō͘ khak-tēng góa ē-sái khì á bô, nā ū lâng khak-tēng ē-sài khì, in khah hó an-pâi koan-hē Holopedia ê gī-têng. Pektiong 13:18, 3 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Góa sī í-keng ū khak-tēng ē-sái khì ah, mā-sī ū tī-leh miâ-toaⁿ téng-bīn, m̄-chai-iáⁿ ū siáⁿ-mih góa ē-ēng tàu-saⁿ-kāng ê bô?
Astroviolin, Mar. 6th, 2006

Jimmy Donal "Jimbo" Wales Beh lâi Tâi-ôan[kái goân-sí-bé]

 • Jimmy Donal "Jimbo" Wales Beh lâi Tâi-ôan (2006 nî 4 ge̍h 7~10 hō͘). I ē tī Tâi-ôan Tāi-ha̍k ián-káng, tī OSDC ián-káng. Koh ū chi̍t-ê "吉米來台見面". Chit-ê kì-bīn-hōe

chit-má ū pó-liû 3 ê miâ-gia̍h hō͘ Holopedia ê kóan-lí-gôan, nā kóan-lí-góan ū chhù-bī, chhiáⁿ kín pò-miâ. Kî-tha ê Holopeda-lâng mā ōe-sài pò-miâ, m̄-koh bô "pó-liû" ê miâ-gia̍h. OSDC ū iau-chhiáⁿ góa chham-ka chi̍t-ê kap "Jimbo" Wales tùi-tâm ê tùi-tâm-hōe (lóng chóng 4 ê lâng). Nā sī ta̍k-ke tùi Wikipedia ū siáⁿ-mi̍h ì-kiàn, khòaⁿ-hoat, siūⁿ beh thàu-kòe góa tī hit-ê tùi-tâm-hōe kóng, chhiáⁿ seng kā góa kóng, kám-un.

Pektiong 10:12, 21 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Gī-tê #1: Server sok-tō·[kái goân-sí-bé]

Ló·-la̍t, nā ū siūⁿ--tio̍h ē kā lí kóng. Bo̍k-chêng siōng ū kám-kak ê Holopedia "issue" sī ho̍k-bū-khì (server) ê sok-tō·, ū-sî chin sô. A-giâu 04:00, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

U chit-koa Tai-oan e Wikipedia-lang u teh tho-lun si-m-si khi "chhiau5" chit-koa chu-goan, ti Tai-oan khng chit-e Wikipedia Mirror Server. An-ne kho-leng oe-sai kai-koat "so7" e bun-te. M-chai tak-ke kam-kak chit-khoan e tai-chi Pektiong 09:44, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Chham-khó chu-liāu: wikimedia:Press releases/Wikimedia announces Yahoo support, m:Wikimedia servers, wikitech. A-giâu 12:01, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Gī-tê #2: Hi-bāng ē-tàng chi-chhî kî-thaⁿ ê Hàn-gí Wikipedia[kái goân-sí-bé]

Lēng-gōa beh chhiáⁿ Jimbo (kah Tâi-oân ê Wikipedia-lâng) chi-chhî kî-thaⁿ Hàn-gí-giân ê Wikipedia, te̍k-pia̍t sī tiâu-kiāⁿ khah ū-kàu gia̍h ê Kńg-tang-oē (chham-khó m:Approved requests for new languages). A-giâu 09:52, 23 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Tâi-wân Wikipedians Siā-tuân ê miâⁿ[kái goân-sí-bé]

Guá tī Meta-Wiki kui chi̍t-lê tâu-pió-iah, m:Wikimedia Taiwan/命名投票, beh-lâi suàn Tâi-wân Wikipedians Siā-tuân ê miâⁿ, chiàⁿ táo-tīn lâi chham-ka thò-lūn kà tâu-pió. --Mingwangx 14:36, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

About Article Deletion[kái goân-sí-bé]

Siūⁿ-beh chhiáⁿ-mn̄g góa nā-sī beh san-tî chi̍t-phiⁿ bûn-chiuⁿ, ài khì tó sin-chhéng leh?

Góa chit-má tng-leh siá chi̍t-phiⁿ bûn-chiuⁿ, ū iōng-tio̍h chi̍t-tiuⁿ tô·. Góa gôan-pún sī tôan .jpg khí-lâi, m̄-koh bóe-á chiah hoat-hiān tio̍h tôan .png ê phín-chit khah-hó. Chit-má tī-leh bûn-chiuⁿ lāi-té mā iōng ê sī .png. Siūⁿ-beh kā .jpg tî-tiāu, m̄-chai-iáⁿ ái khì tó sin-chhéng leh? Astroviolin Mar. 29th, 2006

Astroviolin: Goá í-keng kā .jpg hit tiuⁿ thâi tiāu ah. Holopedia bo̍k-chêng bô siā-khu koat-tēng ê san-tû hong-hoat (hoan-gêng ta̍k-ke lâi kiàn-gī kái-chìn).
Wikipedia hān-chè hêng-chèng jîn-oân ū san-tû koân (te̍k-koân). Lí ē-sái khì hit ia̍h sin-chhéng chò hêng-chèng jîn-oân. Goá kám-kak lí chiâⁿ ū oa̍h-la̍t, ū jia̍t-chêng, ū siūⁿ-hoat, mā ū kòng-hiàn (te̍k-pia̍t sī Wikipedia:Babel). M̄-koh...kóng si̍t--ê, goá kò-jîn bo̍k-chêng khó-lêng bē-tàng chi-chhî lí chò hêng-chèng jîn-oân. Goá kám-kak lí tùi Wikipedia ê bûn-hoà iáu bô kàu se̍k. Kí 1 ê lē: téng-koân lí bô chhiam-miâ; piau-tê koh siá Eng-bûn--ê. Koh, lí mn̄g "ái khì tó sin-chhéng" piáu-sī lí bô chham-khó Wikipedia:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu lāi-bīn ê chu-goân (sui-jiân hit ia̍h chin ū kái-chìn ê khong-kan). Chìn-chêng mā ū lâng (góa) mn̄g lí thoân ê tô· ê pán-koân siáⁿ-khoán (Image talk:Rigoletto01.jpg), m̄-koh lí bô chhap a̍h-sī bô chù-ì tio̍h. Só·-í...sui-jiân góa tī Wikisource hit-pêng chi-chhî lí, si̍t-chāi góa kò-jîn ū chi̍t-sut-á pó-liû, chhiáⁿ lí koh chim-chiok--chi̍t-ē, hó bô?
A-giâu 07:32, 29 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Astroviolin tú-chiah ū pó· chhiam-miâ, góa tō kā hit pō·-hūn oē tiāu. A-giâu 07:33, 29 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
A-giâu lí hó. Chin kám-siā lí ê kián-gī. Chiam-tùi Wikisource ê tāi-chì, kî-si̍t góa chí-sī siūⁿ-beh pang-chō· i sêng-li̍p, mā-sī ē kiaⁿ lêng-le̍k bô-kàu. Nā-chún lí ē hóan-tùi, góa siūⁿ mā-sī chin ū tō-lí. Góa siūⁿ góa khì kā Bureaucrat candidates hit nn̄g-chōa tî-tiāu hó-ah, án-ne hó-bô?
Lēng-gōa chiū-sī téng-kôan kóng ê chia-ê tāi-chì -- chhiam-miâ sī góa tú-á pó-chûn tio̍h hoat-hiān-tio̍h ah, má-siōng ū kái, khó-lêng lí hit-tang-chūn í-keng khai-sí hôe-hok góa ah, bô khòaⁿ-tio̍h.
Piau-tê siá Eng-bûn sī in-ūi, góa khòaⁿ-tio̍h Eng-bûn ê sī hō-chò "Wikipedia:Articles_for_deletion", jî-chhiáⁿ góa hoat-hiān tio̍h ū kúi-ā-ê Holopedia ê ia̍h mā-sī ē-ēng iōng Eng-bûn pán ê miâ chhōe-tio̍h, m̄-koh góa chhōe chit-ia̍h iû-koh chhōe-bô, só-í tio̍h iōng Eng-bûn tih mn̄g, chin pháiⁿ-sè bô khó-lū tio̍h. Lēng-gōa góa khí pa̍t-lâng ê thó-lūn ia̍h mā-sī ē iōng Tâi-gí í-gōa ê bûn-jī thó-lūn, gôan-pún sī in-ūi góa iáu-bōe-tàng phah POJ phah chiok-kín, m̄-koh koh siūⁿ-beh kā sî-kan iōng-lâi phah bûn-chiuⁿ, só·-í tio̍h bô i̍t-tēng iōng Tâi-gí ah. M̄-koh góa chit-má ū iōng khah-se̍k ah. Í-āu ē chīn-liōng iōng Tâi-gí.
Koh-ū góa ē mn̄g chi̍t-kóa-á Wikipedia ê būn-tê, che mā-sī góa siōng-tōa ê būn-tê, góa sū-si̍t siōng sī chi̍t-pêng gián-kiù Wiki ê kè-kò· chi̍t-pêng lâi siá. Ū chin-chōe kè-kò· khò-lêng góa mā-sī iáu-bōe bong chheng-chhò. Che si̍t-chāi sī góa ái koh ka-iû ê só·-chāi.
Image Talk ê tāi-chì chin sit-lé! Kî-si̍t...góa chit-má chiah chai... Góa kan-nā chú-ì tio̍h Opera hit-ia̍h, bōe-kì-chit khì kám-sī Image, góa ē khì hia pó hôe-tap!
Í-siōng sī góa ê hôe-tap, kî-si̍t góa mā-sī koh-ū chin-chōe ê būn-tê beh mn̄g, mā hi-bāng lí ū tāi-chì tio̍h chhiūⁿ án-ne kā góa kóng tio̍h hó ah. Mā chin kám-siā lí it-ti̍t pang-chō góa! Lēng-gōa nā-sī hi-bāng góa khì kā Bureaucrat candidates thâi-tiāu, mā-sī ē-ēng ti̍t-chiap kā góa kóng :)
--Astroviolin 21:54, Mar. 29th, 2006 (UTC+8)
Astroviolin, chìn-chêng chú-iàu sī teh kóng Wikipedia hêng-chèng jîn-oân èng-kai ū ê ki-pún si̍t-koàn, bô èng-kai kóng tùi Wikisource khì; che sī góa ê m̄-tio̍h. Wikisource hong-bīn, góa í-keng ū piáu-sī chi-chhî, pau-koah lí chò koaⁿ-liâu (bureaucrat) ê tāi-chì. M̄-koh lí nā kám-kak in-ūi góa piáu-sī bô 100.00% khéng-tēng lí chêng kah taⁿ ê piáu-hiān, só·-í siūⁿ beh thòe-soán, che tong-jiân sī lí ê chū-iû. Chóng--sī góa hi-bāng lí kè-siok lo̍h-khì; góa siong-sìn che m̄-sī "lêng-le̍k" ê būn-tê, sī keng-giām iáu bô-kàu. Che Holopedia khó-lêng mā ū chek-jīm: góa kám-kak bo̍k-chêng Holopedia ê khoân-kéng khah oh pôe-ióng "wiki ê siā-khu bûn-hòa". Tōa-pō·-hūn lâng ē ji̍p-lâi tah bûn-chiuⁿ, tàu chò kóa bûn-jī siu-kái ê khang-khòe, m̄-koh hán-tit teh chhap "siā-khu" ê ki-pún kiàn-siat, pau-koah án-choáⁿ koat-tēng tāi-chì, án-choáⁿ hêng-tōng, piau-chún ê hó-bái án-choáⁿ tēng, án-choáⁿ phoàⁿ-toān, chhiong-tu̍t án-choáⁿ kái, téng-téng. A-giâu 09:26, 30 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Thâu-ia̍h ê jī-bó sek-ín[kái goân-sí-bé]

Góa siuⁿ ben kái-iōng ThaujiSekin chit-ê pang-bô͘ chhú-tāi hiān-chhú-sî ê jī-bó sek-ín. Chit-ê pang-bô͘ sī lī-iōng Special:AllPages chò-ê. In-ùi MediaWiki iau bô-hoat chò "localized sort", Ū ê só͘-chāi hāu-kó m̄-sī chin-hó. M̄-koh, pí chit-má iōng "chhiú-kang" cheng-ka ê sek-ín, èng-kai ū khah iâⁿ-kòa. Ē-kha sī chit-ê pang-bô͘ hián-sī chhut--lâi ê khóan:

0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · A ( Á À Â Ā ) · B · C · Ch · Chh · D · E ( É È Ê Ē ) · F · G · H · I ( Í Ì Î Ī ) · J · K · Kh · L · M ( ) · N · Ng · O ( Ó Ò Ô Ō ) · P · Q · R · S · T · Th · U ( Ú Ù Û Ū ) · V · W · X · Y · Z · · · Só͘-ū ê ia̍h

M̄-chai ta̍k-ke kám-ka án-chóaⁿ ? Pektiong 12:49, 30 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Ū tō-lí. A-giâu 09:27, 31 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
Thâu-ia̍h chit-má kái iōng ThaujiSekin chit-ê pang-bô͘--a. M̄-koh, chit-ê pang-bô͘ pún-sin iû-gôan ū kái-chìn ê khong-kan. Nā tak-ke ū siaⁿ-mi̍h siūⁿ-hoat ōe-sài ti̍t-chiap liâu-lo̍h-khì kái Pektiong 14:21, 31 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
M̄-chai ē-tit kái chò iōng HTML "menu" bô? Hong-hoat m̄-chai. A-giâu 12:18, 1 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Eng-bûn kap Hôa-gú ê kài-siāu[kái goân-sí-bé]

Tī ji̍t-gí pán ê wikipedia ê thâu-ia̍h ū khan-khì A guide to Japanese Wikipedia chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ. Lán sī-m̄-sī mā iōng Eng-bûn kap Hôa-gí siá Holopedia ê "ji̍p-mn̄g/kài-siāu" khǹg-tī meta, liáu àn thâu-ia̍h khan--kòe-khì ? Pektiong 14:21, 31 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Hôa-gí ū tō-lí. Eng-gí...m̄-chai neh. A-giâu 12:21, 1 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Hoan-e̍k khang-khòe[kái goân-sí-bé]

Tâi-gí/Bân-lâm-gú lāi-bīn ū chin-chōe gōa-lâi gí lóng m̄-chai-iáⁿ án-chóaⁿ hoan-e̍k, góa chóe-kīn khai-sí kè-ōe ùi hoan-e̍k khai-sí chò. Góa ū khì Wiktionary seng chhì hoan kúi phiⁿ-á kok-ka miâ (chêng chhit-phiⁿ), góa hi-bāng í āu hoan-e̍k ê tāi-chì lóng ē-ēng tī Wiktionary thó-lūn, án-ne bān-bān-á lâi chò. Án-ne hó-bô? --Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 09:18, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Lēng-gōa, in-ūi góa mā koh tī-leh chhì-giām, góa sī àm-sǹg chiàu gōa-bûn ti̍t-chiap hoan i ê im, jî-chhiáⁿ góa chham-khó ê gí-giân sī Ji̍t-gí kap Eng-gí, án-ne si̍t-chāi kóng kí-lâi m̄-sī siōng chèng-khak ê hoan-hoat, só·-í hi-bāng ū koh khah hó ê siūⁿ-hoat ê lâng ē-ēng pang góa kái ^^--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 09:45, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Kò-jîn hi-bāng lán chiām-sî mài chhap choan-iú-bêng-sû (lâng-miâ, tē-miâ) ê "im-e̍k" (transcription). Kā cheng-sîn hē tòa "sin" koan-liām ê hoan-e̍k téng-thâu. Khó-pí 寵物, 哈韓, 微波爐.... Góa kám-kak kā bûn-chiuⁿ sóa kòe lâi koh sóa kòe-khì koh sóa kòe lâi koh sóa kòe-khì chin "hoân", lōe-iông si̍t-chāi chi̍t-sut-á to bô kái-chìn, kan-na miâ teh kái nā-tiāⁿ. A-giâu 11:01, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Lán iōng Latin-jī siá, ū ê hó-chhù tō sī chioh Latin-jī ê jī bô būn-tê, m̄-bián chiàu tha̍k-im lâi "hoan-e̍k". Brunei ê hú-siâⁿ sī Bandar Seri Begawan, tō siá "Bandar Seri Begawan" tō hó. Mn̄g lí nā beh siá "Bán-lah-lú Se̍h-jī Be̍h-gā-oan" sī beh chhòng-siaⁿh?? Kám ū ke khah hó khoàⁿ? Hó liām? Hó kì?? Nā ū-lâng siá "Bàn-lā-jû-sé-lí-bē-kā-ôa-an", lí kám kóng i siá m̄-tio̍h?? "Ísland" hoan-e̍k chòe "Peng-tē", "Nederland" hoan "Kē-tē-kok", "Crna Gora" hoan "O·-soaⁿ" sī chiàu ì-sù hoan-e̍k; án-nē chò sī hó, in-ūi pat-chióng gú-giân tùi chiah ê kok-ka mā ū án-ne chò: Pays-Bas, Iceland, Montenegro. M̄-koh che kap chiàu tha̍k-im hoan-e̍k sī bô-kâng--ê. – Kaihsu 17:52, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)


Kaihsu sian-siⁿ lí hó. Góa tī-leh góa ê thó-lūn ia̍h ū kā-lí hôe-tap, mā kā hit-phiⁿ chóan kòe-lâi.:)--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 07:02, 4 Sì-goe̍h 2006 (UTC)


M... Góa kò-jîn ê siūⁿ-hoat: Kám-ū khah hó khóaⁿ? Sī bô... M̄-koh, kám ū khah hó liām, hó kì? Góa kám-kak: cho̍at-tùi sī ū. Nā m̄-sī in-ūi chit-ê hó-chhù, góa mā bòe án-ne khì chhōe ka-tī mâ-hôan (Jî-chhiáⁿ góa kò-jîn si̍t-chāi chiok bô kà-ì khòaⁿ liân-jī-hō (hyphens) =.=) Hoan-e̍k ê pit-iàu sèng tio̍h-sī -- ta̍k-ke lóng ē-tàng tha̍k ē chhu̍t-lâi! Kin-á-ji̍t chi̍t-phiⁿ bûn-chiuⁿ, hó-pí "Opera" hó ah, lāi-té iû-koh ū Eng-gí, iû-koh ū Italiano, iû-koh ū Tek-gí... Án-ne sī beh án-chóaⁿ thak-leh? Khó-lêng lí ē-hiáu thak, góa gián-kiù chi̍t-ê mā ē-hiáu thak, m̄-koh lāu a-kong, a-má leh? Sió ha̍k-seng leh? Múi chi̍t-ê lâng nā-sī bōe-hiáu thak, tio̍h o·-pe̍h thak (góa kám-kak bô chhì-khòaⁿ-māi hoan-e̍k, tio̍h ē kā būn-tê thoa-kàu sú-iōng ê sî, chit-ê sî chiah chin-chiàⁿ sī "o·-pe̍h-lâi"...) ho·-siōng m̄-chai tī kóng siáⁿ-mí, án-ne chiah sī lōan... Mái kóng kî-thaⁿ gí-giân, Bí-kok Ka-chiu-chiu-tiúⁿ "Arnold Schwarzenegger", ū gōa-chōe lâng kì-ē-tiâu? Ū gōa-chōe lâng ē-ēng tha̍k chèng-khak?
Góa bô hoán-tùi hoan-e̍k, m̄-koh góa giâu-gî "im-e̍k" sī pit-iàu ê. Bân-lâm góa m̄-chai, Tâi-oân siā-hōe í-keng ū kiōng-sek lok chin chē chu-goân lo̍h-khì bú Eng-gí kàu-io̍k. Piáu-sī bī-lâi chha-put-to ta̍k-ê lâng to chē-chió ē-hiáu kóa "lò-lò-tn̂g" ê lâng-miâ, tē-miâ. (Si̍t-ché-siōng, Hàn-gí pun-sin mā sī ǹg to-im-chiat sû ê chhu-sè teh kiâⁿ.) Koh, Tâi-oân ê Lâm-tó gí-giân ê sû mā sī lò-lò-tn̂g. Lí jīn-ûi Arnold Schwarzenegger chió lâng kì ē tiâu. Che sī ha̍p-lí ê tî-gî, chin chē Ka-chiu ê Bí-kok lâng mā han-bām pheng-siá i ê miâ, sīm-chí kám-kak "Schwarzenegger" chin pháiⁿ liām. Tān-sī che bô piáu-sī i ê miâ m̄ sī Arnold Schwarzenegger. Mā bô piáu-sī siá Arnold Schwarzenegger tō tiāⁿ-tio̍h ài tha̍k Tang-kok Tek-gí im. Holopedia bô kui-tēng lí ài án-choáⁿ tha̍k miâ (tiāⁿ-tiāⁿ mā bô kiàn-gī). Lí nā beh tha̍k "Á-no·h Sī-oá-chian-gò" mā bô lâng ē kā lí tòng. M̄-koh it-tàn lí iau-kiû ta̍k-ê lâng tòe lí án-ne liām, che tō pìⁿ kong-kiōng sū-bū ah. Góa kám-kak Holopedia ê bo̍k-tek m̄ sī beh kui-hoān bī-lâi 100 tang ê Hō-ló-oē hoat-tián; che m̄ sī 5 ê lâng ē-tàng koat-tēng ê. Holopedia ê bo̍k-tek sī beh hō· lâng keng-kòe Tâi-gí, Bân-lâm-gí khì liáu-kái sè-sū. Che piáu-sī bûn-chiuⁿ ê lōe-iông chiah sī tē 1 iàu-kín, án-choáⁿ tha̍k gōa-kok miâ (kah pún-thó· gōa-gí miâ) sī chhù-iàu ê. Koan-hē lí siá koa-ke̍k tú tio̍h ê gōa-gí būn-tê: che khióng-kiaⁿ sī in-ūi lí (lán) bô poah-kang hoan-e̍k/kái-soeh hit-kóa m̄ sī choan-iú-bêng-sû ê ki-su̍t iōng-gí. A-giâu 09:43, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
POJ sī La-teng jī-bó, kok-chè-hòa, bô m̄-tio̍h, m̄-koh bô tāi-piáu bô su-iàu kā im hoan-e̍k. Kî-thaⁿ ê gí-giân tī-leh chiap-siu miâ-sû ê sî, mā-sī ke-kiám ē kái chi̍t-ē. Pí-jû kóng Tek-gí tio̍h tiāⁿ-tiāⁿ ē kái ah, Eng-gí "sh" kái chò Tek-gí "sch"; Tek-kok miâ "Friedrich" kàu Eng-gí pián "Frederik"...téng-téng, chia ê lē lóng chin-chōe. Jî chhiáⁿ in ê gí-giân koh ū chin-tōa ê pō·-hūn siō-siâng, khòaⁿ-kí-lâi kán-á phin-im bô chha chin-chōe, m̄-koh mā bô piáu-sī bô hoan-e̍k ê pit-iàu.
Au-Bí gí-giân ê sú-iōng-chiá ū chē-chē lâng ū su-iàu iōng tio̍h hiah ê miâ (ka-kī ū án-ne hō miâ), só·-í in chhiâu pheng-im sī chū-jiân ê le̍k-sú ián-piàn. Tâi-Bân siā-hōe bo̍k-chêng bô su-iàu tòe teh chò. Nā ū jú lâi jú chē lâng kā "Arnold" tha̍k chò "A-nó·-tek", "A-lú-nó·-tek" téng-téng, hit-chūn chiah iōng mā iáu ē-hù. Khó-pí góa bô hoán-tùi kiò chêng-1-ê kàu-chong Iok-hān Pó-lô II, in-ūi í-keng ū lâng án-ne hō ah ("Tân Pó-lô", Tiuⁿ Tāi-pi̍t). Ká-sú Arnold Schwarzenegger ū kong-kò i chèng-sek ê Hō-ló miâ, góa mā bô ì-kiàn. Góa chí-sī kám-kak Holopedia ê "jīm-bū" m̄ sī beh kà lâng án-choáⁿ tha̍k gōa-kok miâ, nā beh chò, ke̍k-ke sī "kiàn-gī" nā-tiāⁿ. A-giâu 10:08, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Hoat-kiàn Eng-gí kàu-taⁿ iá bô hoat-tō· koat-tēng sī "Frederik" iah-sī "Frederick", sui-jiân tho̍k-im sio siâng. A-giâu 10:15, 5 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Hoan-e̍k sī pit-iàu ê. Bô kan-a in-ūi hó kì, hó thak, koh-ū chi̍t hāng tio̍h-sī -- La-teng gí-hē ê gí-giân, chū-iú chi̍t-thò chò-jī-hoat. Prefix, suffix, root, kap kî-thaⁿ gí-giân lāi ê piàn-hòa. Só·-í in tī-leh khòaⁿ tio̍h kî-thaⁿ gí-giân ê iōng-gí ê sî leh, tio̍h sǹg kóng bōe-hiáu, mā-sī ē-ēng ke-kiám ioh chi̍t-ē. M̄-koh túi góan lâi kóng...Nā-sī bô hoan-e̍k, kam-kóng múi chi̍t ê lâng, kám-kóng lóng ài ē-hiáu chia-ê kui-chek chiah ē-ēng lâi khòaⁿ bûn-chiuⁿ leh? Hó-pí góa siá ê Koa-kio̍k lāi-bīn, "Tàn-seng" hit tōaⁿ, ū chi̍t chōa "Tī-leh Mantova ê Gonzaga hú-tē kah Vicenza chiah-ê só·-chāi, lóng-ū ián kòe Pastorale kah Intermedio ê kì-chài." Nā-chún kin-á-ji̍t góa sī chi̍t-ê bōe-hiáu Italiano ê Bí-kok-lâng hó-ah: góa khòaⁿ-tio̍h "Pastorale" sui-jiân m̄-chai i sī tī-leh tó chi̍t-ê sî-kî, tó chi̍t-ê só·-chāi hoat-seng ê siáⁿ-mi̍h, m̄-koh góa tio̍h ē ioh kóng i khó-lêng sī kap chhân-hn̂g ū-koan-hē; sio-kâng, sui-jiân m̄-chai "Intermedio" sī siáⁿ, mā-sī ē-ēng ioh kóng khó lêng sī bō· kap bō· chi-kan ê siáⁿ-mi̍h mi̍h-kiāⁿ. M̄-koh lâi kàu Tâi-gí, kám-kóng hoan chò "Chhân-hn̂g-kio̍k", "Bō·-kan-kio̍k" bô kah hó? M̄-sī ta̍k-ke chi̍t khòaⁿ tio̍h chai? Siá gôan-bûn sī-m̄-sī siat-tēng sī ta̍k-ke lóng-ū it-tēng ê têng-tō·?
To·ng-jiân téng-kôan chit-tōaⁿ kah ū-koan ì-e̍k, góa mā chai-iáⁿ Peng-tē, Kē-tē-kok chia-ê sī ì-e̍k, kap thâu-chêng ê im-e̍k bô saⁿ sio-kâng, m̄-koh góa beh kóng-ê sī: im-e̍k ia̍h-hó, ì-e̍k mā-hó, lóng-sī ū e̍k khah hó. Kin-á-ji̍t im-e̍k ê kiat-kó bô bóan-ì, ē-ēng ōaⁿ lēng-gōa chi̍t-ê im, bô nā-sī siūⁿ-tio̍h chiok-hó ê ì-e̍k hong-sek mā-sī chin hó. M̄-koh kóng-lâi-kóng-khì.....Ia̍h sī ū e̍k khah hó.:) Che sī góa ê khòaⁿ-hoat.
--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 18:56, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Pó·-chhiong chi̍t-ē: góa kám-kak bô hoan-e̍k kán-á sī siat-tēng múi chi̍t-ê lâng lóng ē-ēng khòaⁿ ū, liām ē chhu̍t-lâi. M̄-koh éng-kai kî-si̍t bô siáⁿ khó-lêng... Siūⁿ-khóaⁿ-māi nā bô hoan-e̍k ē hoat-seng siáⁿ-mi̍h tāi-chì -- ta̍k-ke tī-leh thó-lūn sim-ê mi̍h ê sî, it-teng tha̍k-tha̍k-leh hoat-hiān tio̍h pháiⁿ liām ê sî, bōe-chêng-bōe tio̍h ē sú-iōng Hôa-gí im-e̍k ê hoan-e̍k. Nā bô, kàu-hōe lāi-bīn ná-ē tio̍h kā "John" hoan-chò "Io̍k-hān"? Kā "Babel" hoan-chò "Pa-pia̍t"? Nā-sī bô-lâng gián-kiù hoan-e̍k, chia ê tāi-chì mā-sī ē it-tēng tiāⁿ-tiāⁿ hoat-seng. Ūi siáⁿ-mi̍h leh? In-ūi ū iōng chhin-chhiùⁿ ka-tī ê gí-giân ê liām-hoat im-e̍k kòe ê gí-giân, chin-chiàⁿ ū khah-hó kì, hó liām. Só·-í nā-chún Hôa-gí ū ê sû, Tâi-gí bô, it-poaⁿ lâng it-tēng sī khì kā Hôa-gí ê sû chóan hoan kòe lâi... Án-ne kám-ū khah-hó? "John" pián-chò "Io̍k-hān"?? Tó-ūi ū "k" ê im leh?? "Babel" ná-ē hoan-chò "Pa-pia̍t" leh?? "t" ê im tī tó-ūi?? (Tong-jiân góa sī kú-lē niâ, chit-má èng-kai sī bô-kó-lêng khì tāng Sèng-keng lāi-bīn ê miâ.)
Wiki sī chi̍t-ê chiok hong-piān ê só·-chāi, lāi-bīn ê chu-liāu lóng ē-ēng hō·-siōng liân-lâi-liân-khì. Khò chit-ê ki-su̍t kî-si̍t góan ē-ēng kā chu-liāu chéng-lí lia̍t-pió kah chiok-hó-ê. Múi chi̍t-phiⁿ bûn lāi ê sû thóng-it hoan-e̍k, liân-kia̍t kàu thóng-it chéng-lí ê lia̍t-pió, bô khòaⁿ bô ê tō-lí. Beh hoan chò-hóe hoan, beh kái tàu-tīn kái, góa kám-kak án-ne kah-hó. Ôan-chôan bô hoan, chí-ū koh-khah lōan. Che-sī góa kò-jîn siūⁿ-hoat. --Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 20:06, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Goá bô hóan-tùi chiàu ì-sù hoan-e̍k: pastorale → chhân-hn̂g-kio̍k. Góa hóan-tùi--ê sī sin ê bêng-sû chiàu tha̍k-im hoan-e̍k. Nn̄g hāng tāi-chì m̄-thang lām chò-hóe thó-lūn. Chiàu tha̍k-im hoan-e̍k sī ke-pô, ke-gia̍h, koh giâ-kê. Chiàu tha̍k-im hoan-e̍k í-keng ū tī Holopedia chhì--kòe ah, í-keng hō· lâng hóⁿ-ko̍at: Talk:Karl Marx, Talk:Marx-Lenin-chú-gī, Wikipedia talk:Siá-chok ê kui-hoān#Lâng-miâ: Siáⁿ-mi̍h sī "Hàn" miâ?, Wikipedia:Siá-chok ê kui-hoān#Gōa-lâi-gú. Arnold Schwarzenegger, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch sī pún-lâi tō pháiⁿ-kì, m̄-sī hoan-e̍k ê būn-tê. Góa bô-ài koh kóng; beh hoan-e̍k lí kā-kī khì hoan-e̍k. – Kaihsu 13:12, 4 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kám-siā lí ê hôe-tap. Góa liáu-kái ah.--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 14:01, 4 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Khoàⁿ Holopedia sî ê jī-hêng[kái goân-sí-bé]

Thó-lūn í-keng sóa khì MediaWiki_talk:Monobook.css. Lô-hoân khì hit-tah gī-lūn Holopedia ê jī-hêng. A-giâu 05:13, 11 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Wiki Tô·-su-kóan ê sin-chhéng[kái goân-sí-bé]

Góa í-keng ū seng siá chi̍t-ia̍h chhut-lâi, tī Main Page:Bân-lâm-gú chia. Án-ne ta̍k-ê khòaⁿ hó-bô? Ia̍h-sī ài seng siá kúi phiⁿ-á chhì-khòaⁿ-māi? Lēng-gōa, góa mā ū khì sin-chhéng ê só·-chāi ka-ji̍p liân-kia̍t ah.--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 08:19, 4 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

台灣維基人的全國性社團相關事宜[kái goân-sí-bé]

台灣維基人正在籌備一個全國性社團,有一些事情要請大家一起來參與。現在正在進行的討論與投票有:

 1. 命名投票,選項有:
  1. 中華民國維基媒體總會
  2. 中華民國維基媒體協會
  3. 台灣維基媒體協會
 2. 章程草案的討論,需要討論的項目有:
  1. 宗旨
  2. 任務
  3. 會員種類與會員資格
  4. 理監事數量
  5. 理監事任期
  6. 會費

此外,現在發起人人數已經跨越30人門檻,不過,人民團體法社會團體許可立案作業規定都沒有規定人數上限,因此想加入發起人名單中的伙伴請繼續簽名。
至於身份證影本,原本打算請各位在社團名稱確定後,在身份證影本上註明「專供*****使用」字樣郵寄給我,但是剛才去翻申請組織全國性社會團體須知(Word檔)才發現先前漏看一個規定,發起人名冊除了需要發起人的資料並且附上身份證之外,還要有發起人親自簽章。所以,郵寄身份證變得沒有意義了。因此,我將安排幾次發起人聚會(可能北中南各一次),讓大家帶身份證過來並簽章。
對這個社團的籌備事宜,如果有任何意見,請到相關頁表達,如果找不到相關頁面,就到Talk:Wikimedia Taiwan留言。

228 手牽手[kái goân-sí-bé]

(Sorry if there is a better place to post this.) Can someone translate this into Pe̍h-ōe-jī (POJ)? I'm learning this song.

一蕊花 生落地 爸爸媽媽疼尚多 風那吹愛甲被 毋通乎伊墮落黑暗地 勿開的花 需要你我的關心 乎伊一片生長的土地 手牽手心連心 咱站作伙 伊是咱的寶貝

--71.142.70.251 (x-posted)

See User_talk:71.142.70.251. For future requests, you might want to consider visiting Wikipedia:Tāi-sài-koán. 211.72.108.2 06:03, 6 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

建議漢/羅並用[kái goân-sí-bé]

閩南語的維基百科實在是很難閱讀,相對於其他語言 有沒有辦法拼音和中文並用啊,就如同日文中夾雜平假名和漢字一般 據我所知,日本當初也想用五十音的拼寫來完全取代漢字.....但後來覺得不行....

有許多人採並用的方式書寫,即所謂的「漢羅」,但目前有些技術性的問題需面對:
 • 漢字選用原則不只一套,以致於漢字用字不一致(未標準化);
 • 漢/羅比例是相關的問題:有些人漢字用比較多,有些人羅馬字用比較多(日文或許有類似的問題);
 • Wikipedia是「共筆」(collaborative)的環境,漢羅不一致可能會導致無法共筆。
 • 羅馬拼音固然有其特有的問題,但至少不需要煩惱漢字選用問題以及漢羅比例問題,編輯者大部分的時間可用於構思文章之實質內涵等寫作問題上面。
 • 附帶價值:由於網路使用者一般年紀青、母語能力比較有限,羅馬拼音可以幫助編輯者矯正彼此的發音以及避免寫作內涵過度華語化(被北京語漢字牽著走)。
 • 或許以後可以使用軟體半自動漢字化。
不赞成半自动汉字化. 我想, 以后愿意用汉字方言或罗汉混的大众一定会超过纯罗的象牙塔用户. 我提倡先用汉罗混写文章, 然后人手转写为纯罗版本, 用翻页将两版本紧紧连在一起. Penkyamp
以上純屬個人意見。
A-giâu 14:11, 14 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Phainn-sei, 我 e 羅馬字能力實在 be sai ci, 並且 bo 了解 jia 所用 e 標音調方式. 請原諒. 簡單 gong, 我 ma 是認為應當漢羅 coh-hue(一起) 用, 但是 tue cit-kua 字應當用漢字, 我是感覺應該由教育部審訂出 cit-tho 常用漢字, 仿照日本 e 例, A-ne lan jia e-tang 有標準 thang wa-kho.....

M-ko li he jin-jing, Lan 網路社群實在是 e-tang ka-li 先約定出 chit-kua 常用漢字. 用來做為 Ho-lo 話 wiki e 標準. 全羅 e 白話字, 對 jim-ma e 少年lang 來 koong, 實在是 bo-huat-to 簡單 tio khuann-wu e. Edcat 07:24, 28 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

儂着把漢字搶囬來!!![kái goân-sí-bé]

本人是大陸概閩南語用戶,但是我基本看不懂這是在寫什么。我建議可以學粵語用主要漢字,再造幾個閩南語漢字(盡可能少,建議加強考證表達閩南話漢字),組成屬于儂概閩南語維基百科。

比如首頁“汝會曉講閩南語是無? 真好!若安呢,汝敢知影全世界講閩南語的儂攏總有偌儕,到底攏啥物所在的儂咧講閩南語咧?著!汝有影誠內行,咱閩南語主要著是分佈佇:福建南部(廈門、漳州、泉州)、臺灣、潮州汕頭、雷州半島、海南島,佮浙江省的南部。上重要啲,咱閩南語會使講是國際語言,佇東南亞、美國、加拿大、歐洲...一四界攏會當聽著咱厝的聲音。根據統計,現時,全世界會曉講閩南語的儂超過5000萬,世界頂上儕儂講的言當中,閩南語排第21名。”阿呢毋是過好么。

阿呢好推廣儂概閩南語,也讓全世界概閩南粵東人(包括后裔)能看會曉儂概閩南語維基百科。

閩南話又叫做Hō-ló-oē,就是河洛話!儂正是正宗的漢族人,儂着把漢字搶囬來!!!漢字是儂概,毋是北京人概!!

We are NOT "河洛人". Our language is NOT "河洛話".
We are native people, aborigines, of Southern Fujian and Taiwan.
 Please wake up.

儂着把漢字搶囬來!!!儂着把漢字搶囬來!!!儂着把漢字搶囬來!!!儂着把漢字搶囬來!!!67.15.34.252 05:14, 12 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)cowboy800


即暫仔,ná 像愈來愈儕儂有咧致意閩南語維基百科(比論講樓頂即位)。不而過,chiah-ê 儂 ná 像透底攏無瞭解白話字是啥貨。現代儂大多數攏捌佇學堂(學校)接受過中文的教育,會捌「中文漢字」,雄雄beh叫in來看chiah-ê POJ 的符號,看 pān-sè 是真oh得通接受,佫咔免講來學、來寫、來看。我意思是講,管理員是呣是噯撥liâm-mi-á工,重親佫來思考即个問題,雖罔佇進前即款的問題互儂問過千萬擺啊……歹勢啦…其實我嘛知影,閩南語漢字猶未定型落來進前,即个問題暫時無答案。--limkianhui 14:38, 24 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
我認為北京話漢字也並不是非常規範。經常隨便造字或假借。如“哦”“咋”“啥”“嗎”,假借如“之”假借為“的”,“無”假借為“沒”等等。 北京話漢字尚且如此不規範,閩南話漢字何不先用下。之后慢慢完善。67.15.34.252 05:14, 12 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)Cowboy80

每个罗马字版本应该有对应的汉字版本[kái goân-sí-bé]

我认为, 这样才可以使在汉字教育下长大, 但讲方言的大多数同胞对本百科全书产生最大共鸣. 至于如何加入"对应版本", 我建议增设一个"汉字方言版本"的"翻页", 就如中文维基有"简体", "繁体"两个翻页一样. 但不要自动转换. 我建议人手把罗马字转写成汉字方言文. 有时也不需要用完全汉字文. 最理想的是汉罗混用文. 但有本字的尽量用汉字, 用了汉字效果不好的虚词可以用罗拼. 其目的是增加民众的共鸣, 把本百科全书从象牙塔向大众发展. Pangguanzhe

人手翻写,谈何容易。写汉罗的时候的确应尽量用本字。A-giâu 05:09, 7 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)


转贴与牛冬于闽东维基之汉罗讨论[kái goân-sí-bé]

我本人不赞成把整个界面改成汉字方言版以喧宾夺主. 我认为罗马字, 在本维基中是"建瓯族群的民族文字", 正如韩谚是朝鲜民族的民族文字. 所以它们永远应该被放在"主"的地位. 但是, 放开汉字俗字撰写, 是从象牙塔向民众开放的开始, 是一种"世俗化"的"改革开放", 说不定会引来一个建瓯网络写作的春天. 当然, 我不敢想象牛先生用汉字俗字写作. 每个人都有自己擅长的输入和表达方式. 以牛先生的学院式严谨, 适合参加对大量汉字俗字文献的拉丁转写工作. 我也提倡尽量不要用汉语拼音来输入汉字. 多用五笔和仓颉. 用香港,日本输入法来写的人更要另眼相看! 关于汉罗混合的"不规范"看法, 我觉得情有可缘, 但不尽有说服力. 日本的汉字假名混用其实也是没有规范标准的. 爱用多少汉字就用多少. 其实这就造就了日本语文的一种"自由主义"的风格. 我对自由主义风格的语文如英,日,台湾混用,各国原著民的新兴口语文等, 和对比较规范严谨的语文如德,拉丁,梵等, 都同样地欣赏. 它们各有长处. 规范严谨的学术语文, 与自由主义的世俗语文, 可能是台湾闽南语文在未来的两个截然不同的发展方向吧! 有对比, 就有意想不到的成果. 这可能比韩国, 越南的统一规范拼音化要更有益. 未来的网络, 是自由主义的网络. 拼音会渐渐增加的. 但福建人要首先养成书写自己方言的习惯. 我与家人通信, 就从来不写规范现代汉语书面语.

Proper way to read[kái goân-sí-bé]

 • Chhiáⁿ-mn̄g, 清除 án-chóaⁿ siá?
 • Góa û thiaⁿ lâng tha̍k
 1. 尊行 = chun-kiâⁿ
 2. 相愛 = saⁿ-thiàⁿ
 3. 作見證 = chòe kiàn-chèng
 • Are these proper? This is how we read these. forgive me my poj, it's very basic. -- Hiòng-êng 01:08, 6 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
清除 tha̍k "chheng-tû". Chit sû kán-ná khah chió lâng iōng (not a common word)?
相愛 chiàu jī tha̍k sī "siong-ài". "Saⁿ-thiàⁿ" ê "thiàⁿ" chhin-chhiūⁿ ū kúi-nā-chióng siá-hoat (相疼, etc.).
尊行 góa tha̍k "chun-hêng".
A-giâu 11:55, 6 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

To-siā jí.. Sorry, I should have typed 遵行instead of 尊行. So, "Saⁿ-thiàⁿ" is "相疼" instead of "相愛"? Can "chòe kiàn-chèng" siá chòe "做見證"? -- Hiòng-êng 12:45, 6 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

愛 eng-kai kan-taⁿ tha̍k "ài", "thiàⁿ" sī lēng-gōa 1 ê word. e.g. "góa ài i" kah "góa thiàⁿ i" ì-sù bô kâng. Ē-sái siá 做見證. A-giâu 08:46, 7 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Ná-ē khoàⁿ-bô Charis SIL ê hāu-kó ?[kái goân-sí-bé]

Tī bāng-ia̍h siōng bīn-téng, ū siá kóng Kiàn-gī an Charis SIL, thèng-hó khoàⁿ khah súi-khùi.For optimal viewing, install the Charis SIL font (free), iah m̄-koh sī án-choáⁿ góa khoàⁿ bōe-tio̍h Charis SIL ? Góa mā-ū an Charis SIL neh, ia̍h-sī kóng to̍h-ài án-choáⁿ chhiâu chiah ē-tàng hō· jī-hêng pìⁿ-chòe Charis SIL? Góa chit-chūn khoàⁿ--tio̍h-ê, chiàu-goân sī Lucida Sans Unicode niā...--limkianhui 14:52, 24 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Góa m̄-chai neh. Kám ū lâng chai goân-in? A-giâu 17:00, 8 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

http://zh-min-nan.wikisource.org/[kái goân-sí-bé]

Bân-lâm-gú ê wikisource chhut-sì--a. Ū siáⁿ-mi̍h thang poaⁿ khì hit-ê bûn-hiàn-khò͘? Ta̍k-ke ū-êng bong siūⁿ. Pektiong 04:38, 8 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Barclay Sèng-keng? – Kaihsu 09:54, 8 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Góa chhiú-ni̍h bô Barclay Sèng-keng ê tiān-chú tòng-àn :( Pektiong 11:31, 8 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

A-giâu ū. Kā i thó. – Kaihsu 16:09, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Wiktionary 500 phiⁿ[kái goân-sí-bé]

Wiktionary tē 500 phiⁿ chhut-sì--à. [4] [5] Tāi-ke kiong-hí, kè-sio̍k phah-piàⁿ! --Chùn-hiàn 13:10, 15 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Beh kā tô· chiūⁿ-thoân khì Wikimedia commons[kái goân-sí-bé]

Chioh-mn̄g koh-ūi sian-chìn: In-ūi chìn-chêng góa lóng kā tô·-phìⁿ chiūⁿ-thôan kàu lán ê Wikipedia, chit-má nā siūⁿ-beh kā chia-ê tô·-phìⁿ thoân-khì Wikimedia commons hō· pa̍t-ê Wikipedia mā ē-ēng--chit, ài án-chóaⁿ chò chiah-hó? Kám-sī seng kā tô· chiūⁿ-thoân khì Wikimedia commons, jiân-āu thâi-tiāu lán chia ê tô·? He̍k-chiá-sī kî-thaⁿ ê hong-sek? Chhiáⁿ koh-ūi sian-kak chí-tō, kám-siā ló·-la̍t. --Albert 13:19, 28 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Tio̍h, chhiáⁿ chham-khó soat-bêng. Tô͘ jú toā tiuⁿ jú hó. Hō Eng-gí miâ khah chē lâng khoàⁿ bat. Iōng Special:Upload thê-kiong ê pang-bô͘ thiⁿ tòng-àn chu-liāu (chok-chiá, ji̍t-kî, téng-téng -- ē-sái chham-khó goá chit ê). A-giâu 15:17, 28 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)
Kám-siā a-giâu ê soat-bêng. Góa kā tô· thoân-khì Wikimedia commons bô būn-tê, m̄-koh, Wikipedia chia kám tō thâi-tiāu?--Albert 11:35, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)
Nā-chún oân-choân sio siâng, chit pêng thâi tiāu sī khah keng-chè. A-giâu 11:52, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)
Ē-sái iōng {{nowCommons}} chit-ê pang-bô͘ the̍h-chhéⁿ--lâng, Wikimedia commons í-keng ū chit-tiuⁿ tô͘. --Chùn-hiàn 15:40, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)

Wiktionary 1000 phiⁿ[kái goân-sí-bé]

Ba̍k-chit-ê-nih, 2 lé-pài-kú nā-niā, Wiktionary tē 1000 phiⁿ chhut-sì--à. To-siā tāi-ke táu-saⁿ-kāng, mā sūn-soà chio kok-ūi pêng-iú lâi bóng-siá-kòa. (Chham-khó: Siau-sit, Wikimedia_News) --Chùn-hiàn 15:55, 29 La̍k-goe̍h 2006 (UTC)