Wikipedia:Hoan-e̍k ê goân-chek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chhiáⁿ seng khòaⁿ thó-lūn ia̍h.[kái goân-sí-bé]

Wikipedia sī chi̍t ê to-gí-giân ê kè-ōe. Tāi-pō͘-hūn kāng-khoán chú-tê ê tiâu-bo̍k lóng ū chē-chióng gí-giân ê pán-pún, lí ē-sái lī-iōng kî-thaⁿ gí-giân ê liân-kiat lâi chhōe-tio̍h pa̍t-ê pán-pún. In-ūi bô-kâng gí-giân ê tiâu-bo̍k sī sûi-lâng pian-chi̍p--ê; sui-bóng kóng, thong-gí-giân ê tiâu-bo̍k chiong-kî-bóe lóng ē ū tāi-khài sio-siāng ê lōe-iông, iah-m̄-koh goán bô iau-kiû, iā m̄-bián hō͘ in lóng pó-chhî kāng-khoán ê iūⁿ ia̍h-sī lōe-iông. M̄-koh, thàu-kòe chē-chē gí-giân tùi kāng-khoán ê tiâu-bo̍k ê hoan-e̍k, ē-tàng koh-khah kín lâi khok-chhiong sin ê koan-tiám kah lōe-iông. Pún ia̍h ê bo̍k-te̍k tō-sī beh chí-tō chham-ú-chiá beh án-chóaⁿ lâi hoan-e̍k.

Lí ē-sái iōng í-hā ê hong-hoat lâi hoan-e̍k:

  • Kō͘ lōe-iông hoan-e̍k kong-lêng
  • Tī kò-jîn ê sú-iōng-chiá ia̍h-bīn hoan-e̍k
  • Tī chháu-kó ia̍h-bīn hoan-e̍k
  • Tī chú-hō-miâ khong-kan hoan-e̍k (bô kiàn-gī)