Wikipedia:Ji̍t-pún kap Ji̍t-gí sū-bu̍t hō-miâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Pún ia̍h-bīn khai-lia̍t pún wiki tùi Ji̍t-pún sū-bu̍t kap Ji̍t-pún-gí khài-liām tê-bo̍k hō-miâ ê si̍t-chè chêng-hêng ia̍h sī lí-sióng kiàn-gī. Pún lia̍t-toaⁿ sī tián-sī chi̍t kóa koàn-lē, to̍h sī chi̍t kóa lí-iû bô it-tēng hông bêng-pe̍h kái-soeh m̄-koh si̍t-chè hông pó-chhî ê chò tāi-chì hong-hoat, thang chham-khó chia ê chu-liāu lâi chiam-tùi kò-pia̍t tê-bo̍k kéng chhut sek-ha̍p ê hoan-e̍k koàn-sì.

Choan-iú bêng-sû[kái goân-sí-bé]

Choan-iú bêng-sû sī te̍k-pia̍t piáu-sī bó͘ hāng mi̍h-kiāⁿ, jîn-bu̍t, ki-koan, thoân-thé, sán-phín ê miâ-hō.

Lâng-miâ[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng Ji̍t-gí Lô-má-jī (Hùn-lēng-sek ûi chún). Àn-lē: Hamasaki Ayumi, Natume Sôseki.
 2. Sú-iōng Ji̍t-gí Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im. Àn-lē: Bêng-tī Thian-hông, Thong-chhoan Iâu-chhài.
 3. Sú-iōng te̍k-sû miâ-jī (it-poaⁿ mā sī Eng-gí miâ). Àn-lē: KOHH, Superfly.
 4. Gōa-lâi-gí pō͘-hūn ēng goân-gí (kap Eng-gí miâ beh kâng). Àn-lē: Aoyama Thelma.
 5. Sú-iōng tī hui Ji̍t-gí ê siá-hoat: Àn-lē: Satoshi Nakamoto, Kazuo Ishiguro. (chia ê miâ gí-goân sī Ji̍t-gí m̄-koh chú-iàu sī kî-tha giân-gí leh ēng)

Bûn-gē thoân-thé[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng te̍k-sû miâ-jī. Àn-lē: AKB48, CLAMP, X Japan.

Tē-hō-miâ, hêng-chèng-khu[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng Ji̍t-gí Lô-má-jī phòe-ha̍p hêng-chèng-khu tan-ūi Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im. Àn-lē: Yokohama-chhī, Okinawa-koān
 2. Sú-iōng Ji̍t-gí Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im. Àn-lē: Tang-kiaⁿ-to͘, Kiaⁿ-to͘-hú.

Chèng-hú tan-ūi, chèng-tī thoân-thé[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng Ji̍t-gí Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im. Àn-lē: Kéng-sī-thiaⁿ.
 2. Chiàu Hō-ló-ōe chāi-lâi gí-hoat ê hoan-e̍k. Àn-lē: Ji̍t-pún Î-sin-hōe, Tāi-ke ê Tóng.

Kong-si hō-miâ[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng sè-kài thong-ēng ê pâi-chú siá-hoat (it-poaⁿ chiō sī Eng-gí miâ). Àn-lē: Sony, Mazda, MOS Burger
 2. Sú-iōng Ji̍t-gí Lô-má-jī (ū-sî chham chêng hāng kâng-khoán). Àn-lē: Azinomoto
 3. Sú-iōng Ji̍t-gí Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im: Sin Ji̍t-pún Chè-thih, Iâm-chúi-káng Cheng-thn̂g
 4. Saⁿ-lām ê hong-sek. Àn-lē: Isuzu Chū-tōng-chhia.

Siong-gia̍p sán-phín, bûn-gē chok-phín[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng Ji̍t-pún kok-lāi ia̍h hái-gōa ê Eng-gí miâ. Àn-lē: VHS, Game Boy, Rockman, Digital Monster.
 2. Sú-iōng Ji̍t-gí Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im (ū-sî saⁿ-lām 1). Àn-lē: Bī-lâi Ji̍t-chì, Sin-sè-kí Evangelion.
 3. Sú-iōng Ji̍t-gí Lô-má-jī. Àn-lē: Kotonoha no Niwa.
 4. Chiàu Hō-ló-ōe chāi-lâi gí-hoat ê hoan-e̍k (ū-sî saⁿ-lām 1). Àn-lē: Zelda ê Thoân-soat, Niau ê Pò-un

Hui-choan-iú khài-liām[kái goân-sí-bé]

 1. Sú-iōng Ji̍t-gí Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im. Àn-lē: Sin-jī-thé, Siàu-lú koa-kio̍k.
 2. Chiàu Hō-ló-ōe chāi-lâi gí-hoat kap im-chat. Àn-lē: im-tha̍k.
 3. Sú-iōng Ji̍t-gí Lô-má-jī. Àn-lē: Takasago (hì-chhut), Okurigana.
 4. Sú-iōng sè-kài liû-hêng ê kóng-hoat (ū-sî kap chêng-hāng sio-siâng). Àn-lē: Anime.
 5. Sú-iōng Tâi-oân-ōe lāi-bīn Ji̍t-gí lâi-goân ê gōa-lâi-gí. Àn-lē: Ji̍t-pún bàng-gah.

Siong-koan[kái goân-sí-bé]