Wikipedia:Khó-khò lâi-goân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Wikipedia ê bûn-chiuⁿ èng-kai chhái-la̍p khó-khò ê í-keng chhut-pán ê lâi-goân, hō͘ tāi-to-sò͘ lâng ê ì-kiàn kap tiōng-iàu ê chió-sò͘ ì-kiàn pī siu-lio̍k, pún ia̍h-bīn thê-kiong jû-hô kàm-pia̍t lâi-goân ê chí-í. Wikipedia iáu-koh ū nn̄g ê siong-koan ê chèng-chhek: Wikipedia:Hui-goân-chhòng gián-kiù kap Wikipedia:Khó-kiong cha-chèng, thó-lūn chhái-ēng ū lâi-goân ê châi-liāu ê pit-iàu-sèng.

Nā-sī lí ē-tàng ūi Wikipedia thê-kiong ū-lō͘-ēng ê sìn-sit, chhiáⁿ tōa-táⁿ pian-chi̍p, m̄-koh ài ē-kì-tit jīm-hô bô piau-bêng khó-khò lâi-goân ê pian-chi̍p lōe-iông lóng ū khó-lêng khì hō͘ kî-thaⁿ pian-chi̍p-chiá î-tû.

Tòe che lâi ê sī Wikipedia ê siāng hó si̍t-chiān: chē-chē bûn-chiuⁿ lóng bô boán-chiok "khó-khò ê í-keng chhut-pán ê lâi-goân" ê chit hāng piau-chún, ti̍t-kàu ū pian-chi̍p-chiá tâu-ji̍p sî-kan kap cheng-le̍k lâi kiám-cha sū-si̍t kap lia̍t-chhut lâi-goân. M̄-koh, tông-sî ē-kì tio̍h ē-té chit tiám: thak-chiá iu-goân ē-tàng ùi lí-ê pian-chi̍p tiong he̍k-ek, bô lia̍t-chhut lâi-goân ia̍h-sī lâi-goân bô-khó-khò ê pian-chi̍p sûi-sî ū khó-lêng siū-tio̍h chit-gî.

Ū chē-chē tô͘-kèng ē-tàng kā sū-si̍t chhò-gō͘ ín-ji̍p pò-kò tiong, chhiáⁿ ē-kì chē-chē bûn-chiuⁿ tng-teh khek-ōe chhut cheng-lūn-tiong ê kok-chióng phài-pia̍t, che ì-bī tio̍h lí ē khì chhōe koh-khah khó-khò jî-chhiáⁿ í-keng chhut-pán ê koan-î chèng-lâng khòaⁿ-hoat ê pò-kò.