Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ/2 goe̍h 14 ji̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Xingang Writing.jpg

Sin-káng-bûn-su sī ùi kin-á-ji̍t Tâi-oân Tâi-lâm hit tah ê Pêⁿ-po͘-cho̍k siā-lí lâu--lo̍h-lâi ê thó͘-tē sòe--lâng, bé-bē, chioh-chîⁿ téng hong-bīn ê khè-iok bûn-su, khah-chá tī Tâi-oân-ōe ū hō͘-chò hoan-á-khè. Tùi bûn-su só͘ sú-iōng ê giân-gí lâi khoàⁿ, ū kan-na iōng Lô-má-jī ê Pêⁿ-po͘-oē tan-giân-gí bûn-su, oân-ná ū Hàn-bûn, Pêⁿ-po͘-oē tùi-chiò ê siang-giân-gí bûn-su. Taⁿ iok-lio̍k ū 140-gōa-kiāⁿ ū pó-chûn. Sui-jiân sī gián-kiù Pêⁿ-po͘ bûn-hòa, Tâi-oân chá-chêng le̍k-sú ê tin-kùi châi-liāu, put-jî-kò in-ūi Sin-káng-gí sit-thoân, taⁿ bián-kióng ū châi-tiāu kái-tha̍k ê ha̍k-chiá bô kúi-ê-á. (Tha̍k choân-phiⁿ...)

Chûn-tóng · Thê-miâ