跳至內容

Wikipedia:Siá-chok ê kui-hoān

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ iáu sī chho·-phe, chin su-iàu khah chē ū POJ siá-chok keng-giām ê lâng lâi chham-siông.

Chiàⁿ-jī-hoat[kái goân-sí-bé]

Siaⁿ-tiāu hû-hō ê phiat-hoat, khin-siaⁿ ê siá-hoat, liân-hō ê iōng-hoat, téng-téng. Chhiáⁿ chham-khó Wikipedia:Chiàⁿ-jī-hoat.

Iōng Latin-jī hoan-siá gōa-bûn[kái goân-sí-bé]

siōng-sè: Wikipedia:Choán Lô-má-jī

Hui-Latin-jī hē-thóng ê gōa-kok bûn-jī kiàn-gī iōng ē-kha ê hoan-siá hē-thóng:

Chhiáⁿ khoàⁿ:

Lē:

Tōa-sió-siá[kái goân-sí-bé]

Thâu-ê jī-bó tio̍h tōa-siá ê lē:

 • Lâng sèⁿ kap miâ
 • Tē-hō-miâ

Phiau-tiám hû-hō[kái goân-sí-bé]

Mài iōng Hàn-jī-sek ê phiau-tiám hû-hō: chhin-chhiūⁿ

 • 《》

Mài iōng Hàn-jī-sek ê làng-keh-á (space).

Phiau-tiám hû-hō kap làng-keh:
Miâ-chheng Hû-hō Kui-hoān
Chat-tiám . Āu-piah làng 1, 2 keh Lí sī goá ê toā-hiaⁿ. Goá sī lí ê sió-tī.
Būn-hō ? Āu-piah làng 1, 2 keh Lí kám sī goá ê toā-hiaⁿ? Nā sī, goá tō sī lí ê sió-tī.
Tō͘-tiám , Āu-piah làng 1 keh M̄-sī, goá sī lí ê sió-tī.
Tōa-kù-tiám : Āu-piah làng 1, 2 keh I kóng: ‘Lí sī goá ê toā-hiaⁿ.’
Kù-tiám ; Āu-piah làng 1 keh Lí sī goá ê toā-hiaⁿ; goá sī lí ê sió-tī.
Ín-hō “” ‘’ Tò-chhiú-pêng ê ín-hō thâu-chêng làng 1 keh, chiàⁿ-chhiú-pêng--ê āu-piah mā làng 1 keh; ín-hō kap kho· tī ín-hō lāi-té ê jī tiong-kan mài làng phāng I mn̄g goá kóng: “Lí kám sī goá ê ‘toā-hiaⁿ’?”
Chiàⁿ koat-hō ) ] } > Āu-piah làng 1 keh
Tò koat-hō ( [ { < Thâu-chêng làng 1 keh
Dash – (ndash) — (mdash) (Ē-sái phah &ndash; &mdash;)
Liân-oe̍h - POJ ê liân-hō koàn-sì phah kiám-hō (-)

misc.

Kek-sek?:
? Kui-hoān
Chheh-miâ Sèng-keng Chhiâ-thé

Kán-siá ū nn̄g-chióng-:

 1. Ōe-tàng tha̍k ê kán-siá-: Lı̍p-úi < Lı̍p-hoat Úi-ôan; Bîn-chìn-tóng < Bîn-chú Chìn-pō· Tóng
 2. Bōe-tàng tha̍k ê kán-siá: LHUO, LU < Lı̍p-hoat Úi-ôan; POJ < Pe̍h-ōe-jī; KBT/KMT < Kok-bîn-tóng/Kuomintang; DPP < Democratic Progressive Party (Bîn-chú Chìn-pō· Tóng)

Só·-ū ê kán-siá, lóng ái sòe-jī chim-chiok iōng.

Bûn-chiuⁿ ê phiau-tê[kái goân-sí-bé]

Ē-piau-tê[kái goân-sí-bé]

Liân-kiat[kái goân-sí-bé]

Khiuⁿ-kháu[kái goân-sí-bé]

Wikipedia bô àn-sǹg ū phiau-chún khiuⁿ-kháu. It-poaⁿ lâi kóng, bûn-chiuⁿ ê lōe-iông pí khiuⁿ-kháu khah iàu-kín. Chóng--sī, 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ nā tōa-pō·-hūn í-keng iōng bó·-1-chióng khiuⁿ-kháu siá hó, gún kiàn-gī lí phoè-ha̍p.

Gōa-lâi-gú[kái goân-sí-bé]

Gōa-lâi-gú chì-chió ū 2 chióng:

 1. Hàn-jì bûn-hòa-khoan-lāi ê sio-chioh sû. Kāng-khoán a̍h-sī lūi-sū ê hàn-jī, hoat-im ū khó-lêng lūi-sū mā ū khó-lêng chha chin chē. Lē: hui-lêng-ki, Ko-hiông, bāng-lō·, Ô· Chì-bêng.
 2. Bô Hàn-jī ki-chhó· ê gōa-lâi-gú. Sin sû it-poaⁿ hóng goân sû ê tho̍k-im (o·-tó·-bái, sap-bûn, sio̍k-pháng).
  1. Chiah ê gōa-lâi-gú nā tī Hō-ló-ōe í-keng sı̍p-kòan iōng ah, tō chiàu Hō-ló-ōe ê hoat-im: sap-bûn, pháng.
  2. Nā-sī sin ê Gōa-lâi-gú, chiàu Latin jī-bú ê siá-hoat: Aids/Sida, internet, euro.

Chhiáⁿ khoàⁿ Zhou Youguang, Hanzi gaige gailun. tē 3 pán. Beijing: Wenzi Gaige Chubanshe, 1979; 211 kàu 213 bīn.

Lâng-miâ[kái goân-sí-bé]

Bûn-jī: chīn-liōng iōng ta̍k-ê gú-bûn koàn-sì ê lô-má-jī siá.

Miâ-sìⁿ ê sūn-sī: àn-chiàu ta̍k-ê bûn-hòa ê koàn-sì pâi-lia̍t miâ-sìⁿ ê sūn-sī. Lē:

Sè-kài chin chē só·-chāi ê lâng kan-na ū miâ, bô sèⁿ. Ū-ê "sèⁿ" kî-si̍t sī tùi miâ ê chù-kái. Lē:

Ū-ê chheng-ho· chhin-chhiūⁿ miâ-sèⁿ, m̄-koh kî-si̍t sī hâm-thâu. Lē:

Sû-tiâu pún-sin nā pau-koat só·-jī m̄-koh kap sǹg-siàu bô koan-hē, tō èng-kai iōng lô-má-jī kā siá--chhut-lâi, mài siá A-lat-pek sò·-jī. Lē: chi̍t-sut-á (m̄-sī 1-sut-á), tán--chi̍t-ē (m̄-sī tán--1-ê), sam-put-gō·-sî (m̄-sī 3-put-5-sî).

Ji̍t-kî, sî-kan, chhùn-chhioh[kái goân-sí-bé]

Jı̍t-kî kap sî-kan iōng Hō-ló-ōe ê kóng-hoat siá, lóng iōng Gregorius Le̍k-hoat: 2004 nî chiaⁿ--goeh chhe-4 tiong-tàu 12 tiám 23 hun.

Kán-siá iōng ISO jı̍t-kî phiau-chún: 2004-01-04 12:23.

Chhùn-chhioh lóng iōng Système International.

Holopedia chin hán-tit siá Hàn-jī, it-poaⁿ hān tī bûn-jī (iû-kî miâ) ê chù-kái.