Wikipedia thó-lūn:Chhui-kóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Wikipedia:Chhiū-á-kha ū lâng án-ne siá[kái goân-sú-bé]

Thám-thó "beh án-chóaⁿ khip-ín lâng lâi 'minnan' pán" chit-ê ōe-tê[kái goân-sú-bé]

Lán Bân-lam-gí pán ê iōng-chiá siuⁿ kòe thâu chió, sǹg-sǹg--leh bô kúi ê, che tùi lán chit-ê pán-pún lâi kóng, hui-siông put-lī. Gōa kám-kak chit-chūn lán ài kóaⁿ-kín siūⁿ pān-hoat niú-chóan chit-ê put-lī ê sè-bīn, nā-bô…… thong-kòe chit-tōaⁿ sî-kan ê koan-chhat, sui-jiân lán ke-chió lóng-ū hiòng gōa-khàu chò soan-thôan, jia̍t-chêng teh kā lâng kài-siāu kah thui-siau chit-ê pán-pún, put-jī-kò lâi ê lâng ôan-á bô bêng-hián cheng-ka, si̍t-chāi ta̍t-tit lán kiōng-tông lâi su-khó. Gōa kóng 1-kóa-á kò-jîn ê khòaⁿ-hoat, sūn-sòa kā ta̍k-ê thê 1-kóa-á kiàn-gī. Gōa hoat-hiàn gōa-kháu ê lâng chin-chió ka-ji̍p chit-ê siā-khu goan-in chú-iàu sī : 1.lán ê soan-thôan iau-koh chin bô-kàu, chin-chōe lâng lóng m̄ chai-iáⁿ ū chit-ê bāng-chām. 2.lán sú-iōng Pe̍h-ōe-jī chò bûn-jī hē-thóng. Pe̍h-ōe-jī (POJ) sui-jiân le̍k-sú kú-tn̂g, ē-tàng pí Hàn-jī koh-khah iông-ī thè-hiān chhùi-kóng--ê kah chhiú-siá--ê siong tùi-èng ê koan-hē. m̄-koh, būn-tē tú-tú-hó mā-sī chhut tī chia, kah Hàn-jī ê sú-iōng lâng-só· sio-pí, POJ bêng-hiàn khiàm-khoat kûn-chiòng ki-chhó·. chià-ê chin-chió a̍h-sī m̄-bat sú-iōng kòe POJ ê jîn-kháu, ē-tàng kā pun-chò ē-kha kúi-chióng lâng :

(1). sui-jiân ē-hiáu kóng Bân-lâm-gí, m̄-koh kin-pún m̄-bat siá--kòe a̍h-sī khòaⁿ-kòe Bân-lâm gí-bûn (Hàn-jī, POJ a̍h-sī kî-thaⁿ ) ê lâng.

(2).bat khòaⁿ kòe Hàn-jī pán ê Bân-lâm gí-bûn a̍h-sī phèng-im bûn-jī ( m̄-nā POJ niā, mā pau-koat kî-thaⁿ--ê, pí-lūn kóng TLPA, Thong-iōng ), pēng-chhiáⁿ sió-khóa-á ē-hiáu siá.

(3).ki-pún ê-hiáu siá Bân-lâm-gí bûn-chiuⁿ, m̄-koh sī iōng Hàn-jī siá, chià-ê lâng hōan-sè chiām-sî tùi phèng-im bûn-jī bô jīn-tông he̍k-chiá ū gō·-hōe tī-leh.

(4).ē-hiáu iōng Hàn-jī siá, khak kòan-sì tha̍k Hàn-jī siá ê bûn-chiuⁿ. POJ tùi in lâi kóng khah chheⁿ-hūn.

(5).ē-hiáu iōng Hàn-jī siá a̍h-sī kî-tiong ê 1-chióng phèng-im bûn-jī siá. put-jī-kò in bô-ài iōng POJ, in hōan-sè khòaⁿ POJ bô-kàu-tāng.

Góa jīn-ûi lán beh kái-koat iōng-chiá lâng-só· chió chit-ê būn-tê, ài ùi chit-kúi-ê hong-bīn lâi lo̍k-si̍t :

1.in-ūi chin chōe lâng tùi POJ bô-siáⁿ liáu-kài a̍h-sī khah bô kòan-sī sú-iōng, só·-í, góa kiàn-gī chiām-sî khui 1-ê choan-mn̂g iōng Hàn-jī kài-siāu jû-hô thok-siá POJ ê bāng-ia̍h. Án-ne to̍h ē-tàng ūi sin iōng-chiá chhòng-chō 1-ê chin kín se̍k-sāi POJ ê ki-hōe, cheng-ka in chham-ú ê sìn-sim ka hèng-chhù. In-ūi chin chōe lâng kî-si̍t mā-sī siūⁿ beh chham-ú, chí-sī in tùi ka-tī ê POJ chúi-pêng bô sìn-sim, chí-hó hòng-khì.

2.Ka-tāi soan-thôan, chôan hong-ūi chò thui-siau, sì-kè khì kâng pò, pau-koat tī kî-thaⁿ gí-giân ê wikipedia chò soan-thôan, iu-kî sī Hôa-gî pán, Ji̍t-gí pán kah 1-kóa-á sio̍k-î Tang-lâm-a gí-giân ê pán-pún, in-ūi tī hia ū chin chōe Hok-kiàn-lâng kah Tâi-ôan-lâng. Lēng-gōa koh ài tī kî-thaⁿ ê bāng-chām chò soan-thôan.--limkianhui 17:55, 25 Aug 2004 (UTC)

Chiâⁿ hó ê kiàn-gī, kám-siā. Lán chit-tah sêng-li̍p 3 goe̍h-ji̍t, m̄-koh sêng-chek iáu sǹg bē-bái. Khó-sioh ū-ê pêng-iú siūⁿ beh lâi siá, khiok-sī tùi phah-jī bô se̍k-chhiú, sīm-chí tùi tiàm bāng-lō· pian-chi̍p ê hêng-sek bô kóng kài liáu-kái. Che sī chin khó-sioh ê tāi-chì, tiāⁿ-tio̍h siūⁿ pān-hoat lâi khek-hok. Soan-thoân hong-bīn, bo̍k-chêng chin iú-hān: bô tùi-goā hoat sin-bûn-kò a̍h-sī chèng-sek iau-chhiáⁿ. Che khak-si̍t tio̍h lâi ka-kiông. A-giâu 20:24, 25 Aug 2004 (UTC)
Goá pó·-chhiong--chi̍t-ē: Cymru-gí ê lâng kóng in tâⁿ-á khai-sí kan-na ū 2-ūi kò·-tēng ê pian-chi̍p-chiá. Taⁿ 1-nî liáu-kái, ū 5 ê. In chit-má ū >2500 phiⁿ (phín-chit mài kóng)! cy: A-giâu 04:06, 26 Aug 2004 (UTC)

Khái-sū kóng[kái goân-sú-bé]

Góa kám-kak sī ta̍uh-ta̍uh-á lâi. Nā-sī beh khah kín, góa ū lo̍k-koan ê khòaⁿ-hoat:

 1. Tâi-ôan chèng-hú ū teh khai-sí chi-chhî Pe̍h-ōe-jī, siōng-hó sī ū chi-chhî Pe̍h-ōe-jī ê tiān-náu chhú-lí.
 2. Tâi-ôan chit-má ha̍k-hāu ū teh kà gín-ná Bân-lâm-gú kap Pe̍h-ōe-jī.

Che sī ū chèng-hú chi-chhî ê hó-chhù. Koh ài ka-kiông ê sī:

 1. Tâi-ôan ê Kok-li̍p Pian-e̍k Kóan, Kok-ka Tâi-ôan Bûn-ha̍k Kóan, kap Bûn-hòa Kián-sia̍t Úi-ôan-hōe êng-kai ài iōng Tâi-ôan-lâng la̍p ê sòe-kim lâi tàu siá chū-iû ê Wikipedia. http://www.cca.gov.tw/cforum/culture_meeting5/index_1.htm ?
 2. Hok-kiàn (Séng Jîn-bîn Chèng-hú), Sin-ka-pho (kok-ka chèng-hú) mā ài chhut chîⁿ chhut la̍t tàu-saⁿ-kang! (Hui-li̍p-pin?!)

-- Kaihsu 22:48, 25 Aug 2004 (UTC)


Wikipedia:Soa-poâⁿ ū lâng án-ne siá[kái goân-sú-bé]

Goa hut beh 10 goa tiam-cheng lah, iau-si sa bo liau-a-mng thang jip--khi! Kiam thang iong chit-e khah kan-tan, chheng-chho e siau-kai, hou TGB e peng-iu e-tang khah kin, khah khin-sang jip-lai TSK(tau sann-kang)? Gos siong-sin kap goa kang-khoan e lang--siunn beh jip-lai TSK--e, eng-kai chin-che.
Babuza 2 April 05

Góa tú-khai-sí mā-sī soa-lóng-bô, tē-1, siūⁿ-kóng ài chhōe 1-ê sek-tòng ê lūi-pia̍t khai-sí, chhōe-lâi chhōe-khì soah chhōe-lóng-bô. Āu--lâi chiah chāi-iáⁿ m̄-bián ū siong-koān ê lūi-pia̍t tio̍h ē-sái pian-siá tiâu-bo̍k. Tē-2, tī Tiong-bûn he̍k Eng-bûn ê Wikipedia hia sú-iōng "chhiau-chhōe", nā-bô beh chhōe ê tiâu-bo̍k, i tio̍h-ē chū-tōng thiàu-chhut sin tiâu-bo̍k ê pian-chi̍p-ia̍h, hong-piān pian-chi̍p. M̄-koh lán chia bē chū-tiōng thiàu-chhut sin tiâu-bo̍k ê pian-chi̍p-ia̍h, hō· sin-o̍h-soaⁿ m̄-chāi beh án-chóaⁿ khai-sí sin-tiâu-bo̍k ê pian-siá.--Albert 12:56, 4 4g 2005 (UTC)

Tú lâi ê pêng-iú, ū-tang-á khak-si̍t ē sa-lóng-bô. Góa tng-tong-sî tú ji̍p-lâi-kàu, kāng-khóan mā-sī án-ne, kho̍k-kho̍k-chông, sì-kè tio̍h-chia̍h-phòng-piàⁿ. Góa hit-chūn-á koh-khah hàm, chi̍t-ē bô-sòe-jī soah khì kā "thâu-ia̍h" kái kah jû-siâu-siâu...Chit-chūn siūⁿ--khí-lâi iáu-koh leh tám-hân. Albert hiaⁿ kóng--ê būn-tôe, góa kāng-khóan ū tú-tio̍h. Che hōan-sè ài koh ló·-la̍t A-giâu hiaⁿ kah Pektiong hiaⁿ in chit-phâng lâng ta̍uh-ta̍uh-á lâi chhiâu.--Limkianhui 14:56, 4 4g 2005 (UTC)

Iōng-chiá kiàn-gī[kái goân-sú-bé]

Ū pêng-iú siá phe án-ne kiàn-gī, chhiáⁿ phêng-ko·:

"Goa kian-gi li sia 1-e kan-tan e siau-kai hou beh lai TSK [tàu-saⁿ-kāng] e lang khah-kin jip-mng. Che lai-bin pau-ham: su-iau sim-mih khoan e nge-the kap nng-the, nng-the beh khi to-ui liah. Siong-ho e "make a list", chhiunn hu-kiann an-ne. Ka kia hou TGB [Tâi-gú-bāng e-mail tīn] e peng-iu. TGB e peng-iu tian-nau e "theng-tou" phou-phian long chin lou2(goa chiu-si). Sou-i an-choann hou lang kin-kin jip-mng si chiok iau-kin e tai-chi! "

A-giâu 14:39, 4 4g 2005 (UTC)

Hit-ūi pêng-iú kóng-liáu bô-m̄-tio̍h. Chit-chân tāi-chì ài khòaⁿ A-giâu hiaⁿ lo·h, lí si̍t-chāi chin thiám.--221.12.2.76 15:18, 4 4g 2005 (UTC)

Siūⁿ-beh siá, m̄-koh m̄-chai án-noá khai-sí ê lâng, hoān-sè ē-tàng chhiáⁿ in sin soán chi̍t-ê tê-bo̍k, siá chi̍t-toāⁿ kán-tan ê siāu-kài, chiah-koh khui chi̍t-ê sin-ia̍h tah--khí-lih. Án-ne in kan-taⁿ su-iàu chai-iáⁿ án-noá

 • kiàn-li̍p kháu-chō / teng-ji̍p
 • khui sin-ia̍h
 • pó-chûn siá ê mi̍h-kiāⁿ

It-chhiat lóng sī tē-it-pō· khah pháiⁿ kiâⁿ. Nā sī ē-tàng sûi khoàⁿ-tio̍h ka-kī siá ê mi̍h-kiāⁿ, khó-lêng tio̍h ē hoat-kak kî-si̍t m̄-sī pún-lâi siūⁿ--ê hiah-ni̍h-á oh-siá. Koh-lâi ē-tàng ùi siu-kái ka-kī siá ê mi̍h-kiāⁿ khai-sí liān-si̍p kî-thaⁿ kong-lêng kap pian-chi̍p ê gí-hoat, án-ne ná-siá ná-o̍h, chhiú bong-ē-tio̍h ba̍k-chiu khoàⁿ-ē-tio̍h, khó-lêng ē khah kán-tan. Charlie 01:20, 5 4g 2005 (UTC)

Hiān-tiûⁿ tián-sī (demo) hō· lâng khòaⁿ, khó-lêng ē-sái khah kán-tan ín-chhōa lâng kiâⁿ-kòe siōng kan-khó ê tē-i̍t-pō·. M̄-koh, m̄-chai ū siá-mi̍h ki-hōe thōng pān Holopedia kàu-ha̍k tōa-hōe, mā thang kiam chò POJ nńg-thé an-cheng (install) tōa-hōe. Pektiong 02:54, 5 4g 2005 (UTC)
Chòe-kīn ū lâng teh tiû-pī kin-nî ê TBI (Tâi-gí Bûn-hòa-iâⁿ), ū chiong program sàng khì taigu mailing list hō· lâng phêng-lūn. A-giâu 05:25, 5 4g 2005 (UTC)
Wikipedia ê khan-kà bô·-sek sī án-ne:
 • Iōng-chiá siūⁿ beh oân-sêng 1 hāng khang-khòe;
 • Iōng-chiá tiàm Wikipedia:Chhiū-á-kha soat-bêng khang-khòe ê sèng-chit kap i chhì--kòe ê pō·-sò·;
 • Khah se̍k-chhiú ê iōng-chiá thê-chhut kái-koat hong-àn.
 • Mn̄g būn-tê ê iōng-chiá tńg khì chhì-giām;
 • Nā iáu-sī bē-tit kái-koat, chiah-koh tńg khì mn̄g.
Būn-tê sī: bô lâng mn̄g būn-tê! Só·-í góa m̄-chai beh án-choáⁿ kā lâng help. (Būn-tê hoān-sè sī ki-su̍t būn-tê, hoān-sè sī tùi bāng-lō· ê hō·-tōng bûn-hòa bô se̍k, hoān-sè sī jī-hêng ê būn-tê, browser ê būn-tê, phah-jī ê būn-tê, wiki ê būn-tê....)
Tông-jiân lán ē-sái siat-kè 1-ê koh-khah "kán-tan" ê "ji̍p-mn̂g soan-thoân-toaⁿ", m̄-koh bē-tàng pó-chèng che hām būn-tê ū tùi-tâng, in-ūi bô liáu-kái tàu-té sī siáⁿ būn-tê (chì-chió góa bô liáu-kái).
A-giâu 05:22, 5 4g 2005 (UTC)

Sìn-bōng-ài bāng-chām ū chhù-bī ha̍p-chok[kái goân-sú-bé]

Tâi-gí Sìn-bōng-ài ê Lîm Chùn-io̍k sin-seⁿ hi-bāng lán ē-tàng khui 1-ê Holopedia ê choan-nôa, khó-pí kóng ta̍k goe̍h-ji̍t kéng 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ tiàm hia hoat-piáu. Góa kiàn-gī iōng hàn-lô ê bûn-thé khan-chài. SBA ū 1-ê chhì-giām-te̍k ê ke-si ē-tàng chu-tōng kā choân-lô kái hàn-lô, liáu-āu chiah koh iōng chhiú-kang siu-chián--chi̍t-ē.

Góa kā chit-ê siau-sit tah tī chia, in-ūi che mā sī 1-chióng thui-kóng ê pān-hoat. Choan-nôa tong-jiân mā ē thê-kiong link kàu lán chit tah.

Lín kám-kak jû-hô?

A-giâu 09:34, 27 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k[kái goân-sú-bé]

Kin-ná-ji̍t góa tī Tiong-san I-ha̍k Tāi-ha̍k siāu-kài Holopedia. Hello Kitty sī ha̍k-seng ê "chok-phín". A-giâu 12:04, 22 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

Sī siá-mí-khóan ê khò-têng? Ha̍k-seng ê hóan-èng án-chóaⁿ? Chin hòⁿ-hiân. --Chùn-hiàn 19:10, 26 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)
Pháiⁿ-sè, chit-má chiah chù-ì tio̍h: khò-têng sī Tâi-gí, tāi-iok 40 lâng, thêng-tō͘ ū koân-kē, kúi-ê-á bat thiaⁿ koè Wikipedia. Hoán-èng....in-ūi goá bô ki-hoē su-té-hā hām ha̍k-seng-á thó-lūn, bô thang chiaⁿ-si̍t khì liáu-kái. Su-ji̍p sī 1 ê būn-tê: ha̍k-hāu ê PC iu-goân koàn kū-pán ê Taiwanese Package, bô Keyman iah-sī pa̍t-thò Unicode su-ji̍p-hoat. A-giâu 18:04, 6 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)

Tāi-ha̍k Tâi-gí lāu-su ū chhù-bī hō͘ ha̍k-seng lâi siá[kái goân-sú-bé]

Choè-kīn ū ki-hoē chham 2 ê tāi-ha̍k Tâi-gí lāu-su kóng-oē. In kóng in ū chhù-bī an-pâi ha̍k-seng lâi siá pek-kho-choân-su. 1 ê kóng i àn-sǹg ha̍k-seng 1 lâng chhok-chok 1 phiⁿ, hoan-e̍k 1 phiⁿ. In bô kóng tang-sî beh khai-sí. In pún-sin bô pian-chi̍p Wikipedia ê keng-giām, m̄-koh goá ū siāu-kài choè-kīn chhut-pán ê hit pún Tiong-bûn Wikipedia chhiú-chheh (iah-sī siāu-kài ê chheh?). A-giâu 17:53, 6 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)