Wikipedia thó-lūn:Poaⁿ-chhù

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bûn-jī pian-bé[kái goân-sú-bé]

kám ē-sai-chit iōng Pe ̍ h-ō e-j ī s ò·-j ī -> TP / Unicode ch ó an-ō a ⁿ th ê ng-sek hong-sek tah--ji̍-khì? Lah-jih

Kū Holopedia.net ê bûn-chiuⁿ beh án-choáⁿ chhú-lí?[kái goân-sú-bé]

Pōe-kéng: Holopedia.net hit-pêng ū pah-gōa-phiⁿ kū bûn-chiuⁿ. Wikipedia:Poaⁿ-chhù chhiáⁿ lâng mài khui kāng-khoán tê-bo̍k ê ia̍h. Chóng--sī Hō-ló-oē Wikipedia chū khai-sí kàu taⁿ tō-iā beh 1 tang ah, kū bûn-chiuⁿ goân-chāi tī hia.

Chhiáⁿ mn̄g èng-kai án-choáⁿ chhú-lí khah thò-tòng?

  1. Koh 1 pái pài-thok hē-thóng koán-lí-oân liōng-chá chhú-lí?
  2. Ēng chhiú-kang ê pān-hoat kā kū bûn-chiuⁿ sûi-ê copy kòe--lâi (hòng-khì kū kì-lo̍k)?
  3. Kî-thaⁿ

A-giâu 08:03, 20 3g 2005 (UTC)

Khòaⁿ tó-kúi-phiⁿ khah ū kè-ta̍t, iōng chhiú-kang siàu-ê-á copy kòe--lâi, chhun--ê khah bô kè-ta̍t--ê, khòaⁿ sī beh piàⁿ 1-keng-á "chhù" lâi khǹg, a̍h-sī kui-khì piàⁿ-piàⁿ tàn-sak chún-soah.--limkianhui 00:43, 27 3g 2005 (UTC)
Góa khoàⁿ, ē-sái án-ne chò, m̄-koh archive.org pó-chûn ê pán-pún kái-sêng bô chiâu-chn̂g, tāi-khài ài ū lâng ti̍t-chiap tùi chu-liāu-khò· kā bûn-chiuⁿ kiò--chhut-lâi. A-giâu 01:58, 15 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Holopedia.net ê chu-liaū sī-m̄-sī lóng chheng-tiāu?? Chin phah-sńg.--Chùn-hiàn 17:21, 11 4g 2005 (UTC)

M̄-chai tang-sî piàⁿ-tiāu--ê. Góa ū 1 hūn copy. A-giâu 21:53, 11 4g 2005 (UTC)
Tòng-àn ū lâu-lóh-lâi tióh-hó, chin ka-chài.--Chùn-hiàn 17:38, 17 4g 2005 (UTC)
M̄-koh góa ū kā khui lâi khoàⁿ, hoat-kak tóng-àn "koài-koài". Góa kiàn-gī lán iá-sī liōng-chá kā archive.org ū lō·-iōng ê bûn-chiuⁿ piàⁿ-piàⁿ leh, chit kiaⁿ tāi-chì thang siu-soah. A-giâu 06:23, 6 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Wikipedia:Poaⁿ-chhù/Kū bûn-chiuⁿ/Pin-nn̂g, seng-iōng chit-ê hong-hoat chiām-sî poaⁿ--kòe-lâi, kám-hó? --Chùn-hiàn 13:36, 6 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Ti̍t-chiap poaⁿ khì pin-nn̂g khah kui-khì? A̍h-sī ū kî-thaⁿ ê khó-lū (Wikipedia:Poaⁿ-chhù só· lia̍t--ê í-gōa)? A-giâu 14:15, 6 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Ché nng-ji̍t góa ē-chiōng khá-ū lōe-iông ê kū-bûn-chiûⁿ poan-kóe--lâi. Chhiáⁿ tāi-ke tàu pó·-chhiong kap siu-kái.--Chùn-hiàn 16:18, 18 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Ló·-la̍t. Chin khó-sioh archive.org ê copy bô chiâu-chn̂g. Góa ka-kī ê bûn-chiuⁿ pō·-hūn hoān-sè iáu-ū lâu chho·-kó, chiah khì chhiau khoàⁿ-māi. A-giâu 04:02, 19 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)
Góa kā chu-liāu-khò· ê tóng-àn tùi thâu kàu bóe biô--1-piàn, kám-kak ū kè-ta̍t ê pō·-hūn lóng ū sóa lâi chia. M̄-koh pō·-hūn bô tah "holopedia.net" ê pang-bô·; hit-ê pang-bô· mā bô sek-ha̍p archive.org í-gōa ê chu-liāu. A-giâu 15:54, 19 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Template talk:Forking Warning soá--lâi[kái goân-sú-bé]

Holopedia.net í-keng pìⁿ su-jîn ê blog. Lán siōng chió ài kā kū Holopedia ê bûn-chiuⁿ lia̍t--chhut-lâi. (Koh khah hó sī thiat-té kái-koat chit-ê būn-tê.) A-giâu 12:48, 6 5g 2005 (UTC)

Poaⁿ bûn-chiuⁿ ê khang-khòe chún-pī beh siu-soah ah[kái goân-sú-bé]

Góa í-keng kā {{Forking Warning}} tùi MediaWiki:Newarticletext bīn-téng the̍h tiāu. Wikipedia:Poaⁿ-chhù mā tio̍h lâi kái. A-giâu 06:27, 22 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Chhōe-ē-tio̍h--ê, ū kè-tat--ê khū bûn-chiûⁿ góa lóng sóa-lâi--ah, chhun-ê m̄-sī kan-taⁿ tô· bô tio̍h-sī liân-kiat iah-sī hôa-gí ê hoan-ek, chit-pō·-hûn góa bô-sóa--lâi. Khó-sioh chin-chē tô· í-keng bô-khì. --Chùn-hiàn 14:53, 26 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

MediaWiki:Noarticletext taⁿ bē koh ko͘-chiâⁿ lâng kò͘ Holopedia.net ê kū bûn-chiuⁿ. A-giâu 09:09, 15 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)