Windows XP

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Microsoft Windows XPMicrosoft siāng sin pán ê Windows Vista chìn-chêng ê tāi-chiòng-hêng Windows chok-gia̍p hē-thóng (OS), tī 2001 nî 10-goe̍h 25 chiūⁿ-chhī. XP chit sû tùi Eng-gíexperience lâi--ê, ì-sù sī "keng-giām, thé-giām". Khai-hoat ê khám-chām hō·-chò Whistler.

XP chú-iàu ū 2 ê pán-pún: XP Home Edition chiam-tùi it-poaⁿ ê ka-têng iōng-chiá siat-kè--ê, ah XP Professional ū ke kóa-á sian-chìn ê kong-lêng, khó-pí kóng ū chi-oān siang-CPU kap chham-ka tiong-iong koán-lí ê tiān-náu (kè-sǹg-ki) khô·-á ê châi-tiāu.

XP Starter Edition kan-na tī chi̍t-kóa-á A-chiu kok-ka ū chiūⁿ-chhī, pau-koat Thài-kok, Ìn-nî, Má-lâi-se-a, Lō·-se-a, Ìn-tō·. Chit ê pán-pún ê kong-lêng pí Home Edition khah chió, jī-chhiáⁿ kan-na kah tī sin-bé ê tiān-nāu (kè-sǹg-ki). Phêng-lūn-chiá jīn-ûi che sī Microsoft bīn-tùi Linux thê-chhut ê pān-hoat.

Te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Windows XP sī tiàm Windows 2000 ê ki-chhó· siōng sin khai-hoat chhut-lâi ê sán-phín, XP ū sin siat-kè chi̍t-ê iōng-hō· tô·-hêng kài-bīn (GUI), hō-miâ chò "Go̍eh-sîn" (Luna).

  • Go̍eh-sîn sī chi̍t-ê chin-chiàⁿ lè-táu iū-koh pâi-chí ê iōng-hō· tô·-hêng kài-bīn. Windows XP ê sī-thang phiau-chì mā pí í-chá ê pán-pún koh-khah iù-siù, koh-khah gōa-khùi, lóng-chóng iōng tio̍h 4-chióng ê sek-tī. Windows XP pún-sin ū siat-kè chi̍t-kóa-á teng-ji̍p tô·-phìⁿ thê-kiōng hō· lâng sóan-te̍k teng-ji̍p. XP ê toh-á-bīn siat-kè kah ke-chin súi, put-jî-kò nā-chún lí bô-ài, mā ē-tàng ka-kī lâi ōaⁿ-chò hit-lō khah thôan-thóng--ê (Classic View). Che í-gōa, W CD DC x CD x SF sex ap

Pcx indows XP koh sin siat-kè chi̍t-ê "sóan-te̍k jīm-bū" ê iōng-chiá kài-bīn, án-ne, liân kang-kū-tiâu mā ū-hoat-tō· tùi jīm-bū chìn-hêng chheng-chhó koh siông-sè ê hóng-mn̄g. Put-kò, mā ū-lâng jīn-ûi chit-pō· siat-kè bô pit-iàu, kóng che tû-liáu hāi lâng khòaⁿ kah hoe-hoe, cheng-ka tio̍h ba̍k-chiu ê hū-tam í-gōa, pēng-bô kài tōa ê chìn-pō·.

  • Windows XP kè-sêng tio̍h Windows 2000 ê an-chôan te̍k-sèng, jî-chhiáⁿ iū-koh sêng-kong hām hóe-piah lâi kap chò chi̍t-ê. Thiaⁿ-í-kóng chit-hāng kái-kek ē-tit chin hó lâi kái-koat Microsoft tn̂g-kî í-lâi tī an-chôan hong-bīn ê khùn-jiáu. Chóng--sī iā ū lâng hiâm chit tó· hóe-piah bô-kàu ū-la̍t. Microsoft āu--lâi sak chhut-lâi SP2 î-siu-chi̍p tō ū-iáⁿ ū ka-kiông hóe-piah ê kong-lêng.
  • Microsoft chit-piàn khai-hoat Windows XP chit-thò chok-gia̍p hē-thóng, thiau-kang kā chiâⁿ chōe tē-3-hong ê gōa-pō· nńg-thé sa lâi tàu-tàu chò-chi̍t-ê, che pau-koah: hóe-piah, Mûi-thé Pò·-hòng Ke-si (Windows Media Player) kah Chek-sî Thong-sìn Nńg-thé (Windows Messenger). Chiah-ê gōa-pō· nńg-thé tī í-chá ê chok-gia̍p hē-thóng tang-tiong lóng bô. Che í-gōa, XP lēng-gōa chi̍t-ê kài tiōng-iàu ê te̍k-tiám sī hām Microsoft Passport siong-kiat-ha̍p. Chiah-ê chò-hoat, lō·-bóe lóng-chóng siū-tio̍h phoe-phêng-chiá kiông-lia̍t ê khián-chek, in-ūi ū lióng-tn̄g, kui-óaⁿ-phâng ê hiâm-gî.

Service Packs ( Î-siu-chi̍p )[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Microsoft bû-tēng-kî thê-kiong Service Packs ( Î-siu-chi̍p ) hō· lâng an-chng. Ho̍k-bū-chi̍p ê bo̍k-tek sī beh siu-pó· nńg-thé ê chhò-gō·, kái-koat hiān tú--tio̍h ê būn-tê a̍h-sī ī-hông bī-lâi hoat-seng būn-tê, siâng-sî mā thê-kiong sin kong-lêng.

Service Pack 1[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Windows XP ê Service Pack 1 (SP1) tī 2002 nî 9-goe̍h 9 khai-sí khai-hòng hō· kò·-kheh. Siāng iàu-kín ê sin kong-lêng pau-koat tio̍h tùi USB ê chi-oān kap 1 ê Set Program Access and Defaults applet; che tì-tio̍h iōng-chiá ū-hoat-tō· khòng-chè default iōng ê èng-iōng thêng-sek, mā ū lêng-le̍k khì kā chi̍t-kóa-á Microsoft ê nńg-thé chhàng--khí-lâi.

Āu--lâi koh ū 1 ê Service Pack 1a; che î-it ê bo̍k-tek sī kā Microsoft ê Java virtual machine the̍h-tiāu, lâi boán-chiok Sun Microsystems tùi Microsoft ê su-hoat iau-kiû.

Service Pack 2[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Service Pack 2 (SP2) tī 2004 nî 8-goe̍h 6 chhut--lâi, kiông-tiāu an-choân-sèng. Khó-pí kóng ū ka-kiông XP ê hóe-piah, thêng-chí chi-oān raw socket, kái-chìn tùi WiFi ê chi-oān, ke 1 hāng chó·-tòng kóng-kò thang-á ê IE kong-lêng, khai-sí chi-oān Bluetooth. Koh ū sin thê-kiong 1 thò API hō· tē-3-chiá ê sàu pēⁿ-to̍k nńg-thé kap hóe-piah ē-tàng hām 1 ê sin "an-choân tiong-sim" thêng-sek chih-chiap, mā sī ūi beh ap-chè kàn-tia̍p nńg-thé kap pēⁿ-to̍k.

SP2 sin chi-oān 24 khoán gí-giân khoân-kéng (locale), pau-koat kúi-nā-chióng Ìn-tō· gí-giân kap Europa, Latin Bí-chiu, Lâm-hui tē-khu ê jio̍k-sè gí-giân. [1]

Chóng--sī, SP2 bô oân-choân pâi-tû iōng-chiá, phêng-lūn-ka tùi XP an-choân-sèng ê kò·-lū. An-chng SP2 ê XP hē-thóng mā ū khó-lêng chō-sêng chi̍t-kóa thêng-sek pìⁿ bē-iōng--tit.

Tùi Windows XP ê phoe-phêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.