Yodŏk chèng-tī-hoān siu-iông-só͘

Yodŏk siu-iông-só͘ is located in Pak Tiâu-sién
Yodŏk siu-iông-só͘
Yodŏk siu-iông-só͘
Yodŏk siu-iông-só͘ ê ūi.

Yodŏk chi̍p-tiong-iâⁿ (耀德集中營) ia̍h-sī Yodŏk chèng-tī-hoān siu-iông-só͘ (耀德政治犯收容所, Hân-gí: 요덕 정치범수용소 Yodŏk Che Sibo-ho Kwalliso), chiàⁿ-miâ 15 Hō Koán-lí-só͘ (15 號管理所), sī Pak Tiâu-sián kok-lāi ê chi̍t keng chèng-tī chi̍p-tiong-iâⁿ, tī Hamgyŏng Pak-tō (咸鏡北道) Yodŏk Kūn (耀德郡).

Bí-kok Kok-bū-iⁿ (國務院) hōaⁿ-sǹg (扞算), koaiⁿ tī hia--ê chèng-tī-hoān ū 15 kàu 20 bān lâng. Tī 1990 nî-tāi, hit chō iâⁿ ū 30000 lâng ài koaiⁿ kui-sì-lâng, lēng-gōa ū 16500 lâng ū-tè bô-tēng-sî hō͘-lâng tháu-pàng. In tōa-pòaⁿ sī ùi Ji̍t-pún sàng-tńg--khì Pak-hân--ê kiâu-bîn.

Chi̍t keng iâⁿ ē bô-tèng-sî sek-hòng (釋放) kúi-ê--á hoān-jîn, tì-chhú (致此) sī Pak-tiâu-sián ê chi̍p-tiong-iâⁿ tiong, i sī koaiⁿ-kaⁿ-chiá (關監者) seng-chûn-lu̍t (生存率) khah koân--ê.

Chhut-miâ--ê tháu-pàng-chiá[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]