Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Örnsköldsvik.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,310 × 549 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 94 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Foto: Ulf Nyberg e-mail:u.nyberg@home.se

日期
Chhut-chhù Originally from sv.wikipedia; description page is (was) here * 3 mars 2006 kl. 21.05 [[:sv:User:UN|UN]] 1310x549 (96 308 bytes) <span class="comment">(Foto:Ulf Nyberg e-mail:u.nyberg@home.se)</span>
Chok-chiá User UN on sv.wikipedia
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Released under the GNU Free Documentation License.


GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

(Uploaded using CommonsHelper or PushForCommons)

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 07:382006-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 07:38版本的細圖1,310 × 549(94 KB)Nicke L{{Information| |Description= Foto: Ulf Nyberg e-mail:u.nyberg@home.se |Source= |Date= |Author=User UN on [http://sv.wikipedia.org sv.wikipedia] |Permission=Released under the GNU Free Documentation License. |other

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: