Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:BMF Paternoster.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,448 × 3,264 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 2.91 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Paternoster (Aufzug) im Bundesministerium der Finanzen (Detlev-Rohwedder-Haus; früher Reichsluftfahrtministerium bzw. Haus der Ministerien der DDR), Wilhelmstraße 97/Leipziger Straße, Berlin.

日期
Chhut-chhù 自行拍攝
Chok-chiá Photo: Andreas Praefcke
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:382007-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 19:38版本的細圖2,448 × 3,264(2.91 MB)AndreasPraefcke{{Information |Description=Paternoster (Aufzug) Bundesministerium der Finanzen (Detlev-Rohwedder-Haus; früher Reichsluftfahrtministerium bzw. Haus der Ministerien der DDR), Wilhelmstraße 97/Leipziger Straße, Berlin. |Sou

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: