Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Bandera de Alcantarilla.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bandera_de_Alcantarilla.png(324 × 216 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 3 KB, MIME luī-hêng: image/png

Converted to SVG.svg
本圖片是以PNG、GIF或JPEG格式上傳。然而,其中包含的資料或訊息,應該重新建立成可縮放向量圖形SVG)檔案,以更有效率或更準確的方式儲存。如有可能,請上傳本圖片的SVG格式版本。在上傳之後,請修改維基各姊妹計畫中所有使用舊版圖片的條目(列在圖像連結章節中),替換為新版圖片,並在舊圖片的描述頁中加入{{Vector version available|新圖片名稱.svg}}模板,同時移除本模板。
Soat-bêng
Español: Bandera de Alcantarilla, en Murcia (España)
日期 - 2007
Chhut-chhù
Español: Imagen realizada por Eduardo Panizo Gómez y extraída, con su consentimiento, de su página web Vexilla Hispánica, de dirección http://www.vexilologia.es/.
English: Drawn by Eduardo Panizo Gómez and extracted, with his agreement, from his webpage Vexilla Hispánica at http://www.vexilologia.es/
Chok-chiá Eduardo Panizo Gómez
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Escudo de Hispania (propuesto)
Español: Se permite su uso y publicación bajo licencia GFDL, siempre que se cite el origen de la imagen. Autorización
English: The use and publication of this image is under GFDL license, since the origin is mentioned. Authorization
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
OTRS Wikimedia

本作品為自由授權,可以讓任何人以任何目的使用本作品。如果您希望使用本內容,只要遵循本頁面所提到的任何著作權要求即可,而不需要請求許可。

維基媒體收到了一封電子郵件,確認著作權持有者已根據本頁面上所述的條款釋出。此郵件由一位OTRS志工審查並儲存在我們的許可檔案中,獲得授權的志工可以此工單#2008092410032158查看該郵件。

如果您對於該存檔郵件有疑問,請使用OTRS公告板


工單連結: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2008092410032158

原始上傳日誌

Ji̍t-kî/ Sî-kan 寸尺 Iōng-chiá soat-bêng
324 × 216 (2485 bytes) Charlitos (thó-lūn · kòng-hiàn) *Realizado por Eduardo Panizo Gómez y extraído, con su consentimiento, de su página web ''Vexilla Hispánica'', de dirección http://www.telecable.es/personales/panizo . *Autorización: [[:es:Wikipedia:Autorizaciones/Vexilla Hispanica]]

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 6) 16:092014-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 6) 16:09版本的細圖324 × 216(3 KB)GifTaggerBot: Converting file to superior PNG file. (Source: Bandera_de_Alcantarilla.gif). This GIF was problematic due to non-greyscale color table.

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: