Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Bering Strait.jpeg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,024 × 768 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 203 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng
English: Bering strait, image taken by MISR satellite.

With the Seward Peninsula of Alaska to the east, and Chukotskiy Poluostrovof Siberia to the west, the Bering Strait separates the United States and the Russian Federation by only 90 kilometers. It is named for Danish explorer Vitus Bering, who spotted the Alaskan mainland in 1741 while leading an expedition of Russian sailors. This view of the region was captured by MISR's vertical-viewing (nadir) camera on August 18, 2000 during Terra orbit 3562.

The boundary between the US and Russia lies between Big and Little Diomede Islands, which are visible in the middle of the Bering Strait. The Arctic Circle, at 66.5 degrees north latitude, runs through the Arctic Ocean in the top part of this image. This circle marks the southernmost latitude for which the Sun does not rise above the horizon on the day of the winter solstice. At the bottom of this image is St. Lawrence Island. Situated in the Bering Sea, it is part of Alaska and home to Yupik Eskimos.

MISR was built and is managed by NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, for NASA's Office of Earth Science, Washington, DC. The Terra satellite is managed by NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD. JPL is a division of the California Institute of Technology. For more information: http://www-misr.jpl.nasa.gov
Français : Le détroit de Béring et les îles Diomède, entre les Etats-Unis (à gauche) et la Russie (à droite). La partie supérieure de l'image montre l'Océan arctique. Dans la partie inférieure de l'image se trouve l'île Saint-Laurent. Photographie prise par le satellite MISR le 18 août 2000. MISR est un satellite construit et dirigé par le Jet Propulsion Laboratory, un laboratoire de la NASA (l'agence spatiale américaine) installé à Pasadena. Il sert aux projets de recherche de l'Office of Earth Science de la NASA basé à Washington, D.C.
日期
Chhut-chhù http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02638
Chok-chiá NASA/GSFC/JPL/MISR-Team
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain
本作品由NASA創作,屬於公有領域。根據NASA的版權政策:“NASA的創作除非另有聲明否則不受版權保護。”(參見:Template:PD-USGov/zhNASA版權政策JPL圖像使用政策
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
警告:


Source

Public domain
本作品由NASA創作,屬於公有領域。根據NASA的版權政策:“NASA的創作除非另有聲明否則不受版權保護。”(參見:Template:PD-USGov/zhNASA版權政策JPL圖像使用政策
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
警告:

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2005-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 21:212005-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 21:21版本的細圖1,024 × 768(203 KB)Ævar Arnfjörð Bjarmasoncropped
2005-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 08:202005-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 08:20版本的細圖1,064 × 788(165 KB)Ævar Arnfjörð BjarmasonBering strait, image taken by MISR sattelite. ---- With the Seward Peninsula of Alaska to the east, and Chukotskiy Poluostrovof Siberia to the west, the Bering Strait separates the United States and the Russian Federation by only 90 kilometers. It i

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況