Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:IPA chart 2018.pdf

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,275 × 1,650 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 971 KB, MIME luī-hêng: application/pdf

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Offizielle Tabelle des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) per 2018. Die phonetischen Zeichen werden auf Beschluss des Ausschusses für Alphabet, Tabellen und Schriften der International Phonetic Association in der Schriftart TeX TIPA Roman wiedergegeben.
English: The chart of the International Phonetic Alphabet (IPA) as of 2018, with the phonetic symbols rendered in the TeX TIPA Roman font, as selected by the Alphabet, Charts and Fonts committee of the International Phonetic Association.
Español: La tabla del Alfabeto Fonético Internacional (AFI) a fecha de 2018. Los símbolos fonéticos están aquí representados mediante el tipo de letra TeX TIPA Roman conforme a la selección del Comité sobre el Alfabeto, las Tablas y la Tipografía de la Asociación Fonética Internacional.
日期
Chhut-chhù https://www.internationalphoneticassociation.org/IPAcharts/IPA_charts_2018.html
Chok-chiá International Phonetic Association
其他版本

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容
IPA 2018

在此檔案描寫的項目

描繪內容

無數值

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài 6) 01:462018-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài 6) 01:46版本的細圖1,275 × 1,650(971 KB)NardogUser created page with UploadWizard

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料