Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Map - NL - Municipality code 0098 (2009).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 300 × 160 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:530 KB)

Soat-bêng
 • Location maps for the 441 municipalities in the Netherlands. Boundaries 1/1/2009
 • Automatically generated with script
 • File name contains "Municipality code" (CBS-code) as specified in: [1]
 • Created in svg using coordinate data derived from ESRI data published by Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen. ([2])
 • Color coding and original design (slightly adpated by me) by user Mtcv (2006/2007) ([3])


© 此檔案的版權所有人,Centraal Bureau voor de Statistiek,在註明所有人姓名的前提下,允許任何人使用本檔案於任何用途。包含再散佈、衍生作品、商業用途及其他用途。
Biĕu-sê miàng-sáng: Centraal Bureau voor de Statistiek

OTRS Wikimedia

本作品為自由授權,可以讓任何人以任何目的使用本作品。如果您希望使用本內容,只要遵循本頁面所提到的任何著作權要求即可,而不需要請求許可。

維基媒體收到了一封電子郵件,確認著作權持有者已根據本頁面上所述的條款釋出。此郵件由一位OTRS志工審查並儲存在我們的許可檔案中,獲得授權的志工可以此工單#2007041210008226查看該郵件。

如果您對於該存檔郵件有疑問,請使用OTRS公告板


工單連結: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2007041210008226

This image is (in part or entirely) based on geographical data from Statistics Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek). Digital geometry files in ESRI format can be downloaded from their website [4].

In particular, boundary data of statistical districts is based on either the Wijk- en buurtkaart 2005, or the Wijk- en buurtkaart 2003 ("CBS/TOPgrenzen"). Data on localities (bevolkingskernen) are from the publication Bevolkingskernen in Nederland 2001.

Conditions of use (in Dutch):

 • Bij visualisering van gegevens met behulp van het digitale bestand Wijk- en buurtkaart 2005 dient te worden vermeld:
Bron: © 2006, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
 • Bij visualisering van gegevens met behulp van het digitale bestand CBS/TOPgrenzen dient te worden vermeld:
Grenzen ondergrond: © 2003, Centraal Bureau voor de Statistiek/Topografische Dienst Kadaster
 • Bij visualisering van gegevens met behulp van het digitale bestand "Bevolkingskernen 2001" dient te worden vermeld:
Bron: © 2005, Centraal Bureau voor de Statistiek

Unless otherwise specified, data on waterways and lakes are from the public domain Digital Chart of the World.

日期
Chhut-chhù own work , using CBS data
Chok-chiá Michiel1972 (talk) 21:46, 24 January 2009 (UTC)
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Attribution ShareAlike 3.0


w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
 • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
 • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
 • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
 • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2009-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 21:462009-nî 1-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 21:46版本的細圖300 × 160(530 KB)Michiel1972{{Information |Description=*Location maps for the 441 municipalities in the Netherlands. Boundaries 1/1/2009 *Automatically generated with script *File name contains "Municipality code" (CBS-code) as specified in: [http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/c

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料