Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:New York Locator Map.PNG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

New_York_Locator_Map.PNG(425 × 330 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 17 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Locator Map of New York, United States

日期
Chhut-chhù taken from US Census website [1]and National Atlas, and modified by User:Ruhrfisch
Chok-chiá US Census, Ruhrfisch
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

US Census / US Government work is public domain, my modifications licensed under the GNU Free Documentation License

其他版本
Showing Adirondack Park

Siū-khoân

I, Ruhrfisch,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: I, Ruhrfisch
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: I, Ruhrfisch
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

and

Public domain
This image or file is a work of a United States Census Bureau employee, taken or made as part of that person's official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain.

English | español | македонски | മലയാളം | русский | українська | +/−

Seal of the United States Census Bureau.svg

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 02:212007-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 02:21版本的細圖425 × 330(17 KB)RuhrfischFix Manhattan and Staten Island colors, coastlines, add lakes. Other info is the same.
2007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 04:202007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 04:20版本的細圖425 × 330(17 KB)RuhrfischFixed PA / NY border over Lake Erie, all other info the same.
2007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 04:082007-nî 7-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 04:08版本的細圖425 × 330(17 KB)Ruhrfisch{{Information| |Description= Locator Map of New York, United States |Source= taken from US Census website [http://factfinder.census.gov/]and National Atlas, and modified by User:Ruhrfisch |Date= July 2007 |Author= US Census, Ruhrfisch |Permission= US

Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況