Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:P human body.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 387 × 393 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:24 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng

based on Image:P blank.svg and tracing of Image:Homem Vitruviano - Da Vinci.jpg. done with inkscape

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Yosi I
其他版本

此檔案衍生的作品: P human body violet.png

SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作.

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 21:132007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 21:13版本的細圖387 × 393(24 KB)יוסיone more
2007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 21:102007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 21:10版本的細圖387 × 393(24 KB)יוסיfixed
2007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 21:032007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 21:03版本的細圖387 × 393(23 KB)יוסיsimplify
2007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 20:452007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 20:45版本的細圖387 × 393(75 KB)יוסיfixed?
2007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 20:372007-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 20:37版本的細圖387 × 393(75 KB)יוסי{{Information |Description=based on Image:P blank.svg and tracing of Image:Homem Vitruviano - Da Vinci.jpg. done with inkscape |Source=self-made |Date=24 oct 2007 |Author= ~~~ }} Category:P icons

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng