Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Poland map flag.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 807 × 751 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:41 KB)

Soat-bêng

A map of Poland with a flag used as a background, for use in wikipedia Poland-geo-stub template.

日期
Chhut-chhù Self-made in Inkscape, basing on my previous contour map of Poland.
Chok-chiá Halibutt
其他版本

Poland EU.svg


ISO 639 Icon en.svg Copyright notice: Image made by Halibutt and uploaded to Wikipedia by the author. Images can be made available for use under other copyleft licenses on a case by case basis via direct contact with the author. Under moral rights the user requires that this work be properly attributed to its creator. For photographs, this is traditionally done in the image caption. Where a copyright notice is present, using the copyright notice in the caption will be sufficient. Note that the GFDL requires that any copyright notices be included with the work even when making unmodified use of it.

Since the legal status of the above comment has been questioned, I hereby grant anyone the right to treat it as either a standard copyright notice, invariant section, legal statement, legal advice, friendly suggestion or a mere comment, depending on his or hers own choice.
Halibutt
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 05:172012-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 05:17版本的細圖807 × 751(41 KB)PalosirkkaScrubbed with http://codedread.com/scour/
2012-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 13:212012-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 13:21版本的細圖807 × 751(46 KB)Дмитрий-5-Аверинfix
2011-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 18:152011-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 18:15版本的細圖512 × 503(184 KB)IketsiReduced file size
2010-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 00:512010-nî 12-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 00:51版本的細圖379 × 372(221 KB)Fry1989reduce, colours from national flag
2008-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 14:572008-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 14:57版本的細圖380 × 374(314 KB)Szczepan1990
2006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 14:232006-nî 11-goe̍h 10-ji̍t (Pài 5) 14:23版本的細圖400 × 400(314 KB)Huhsunqu
2006-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài 5) 15:422006-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài 5) 15:42版本的細圖400 × 400(181 KB)Halibutt
2006-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài 5) 15:362006-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Pài 5) 15:36版本的細圖744 × 1,052(177 KB)HalibuttA map of Poland with a flag used as a background, for use in wikipedia Poland-geo-stub template. Self-made in Inkscape, basing on my previous contour map of Poland. Let's see if it works {{User:Halibutt/GFDL}}

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料