Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:UTMap-doton-Elwood.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

UTMap-doton-Elwood.png(238 × 300 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 18 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng


Adapted from Wikipedia's UT county maps by Seth Ilys.

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Transferred from en.wikipedia to Commons.
Chok-chiá 原上傳者為Seth Ilys at 英文 Wikipedia

Siū-khoân

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。 Subject to disclaimers.
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。 Subject to disclaimers.
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.
  • 2004-05-20 19:42 Seth Ilys 238×300×8 (18856 bytes) {{msg:GFDL}}<br>Adapted from Wikipedia's UT county maps by Seth Ilys.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 07:002006-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài 3) 07:00版本的細圖238 × 300(18 KB)MpeinadopaLocalización de Elwood, Utah

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: