Eng-lân kun-chú lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún lia̍t-toaⁿ khai-lia̍t Eng-lân Ông-kok ê kok-ông, sī tùi Alfred Tāi-ông (Alfred the Great) khai-sí sǹg, i sī Wessex ê Ông, in thóng-tī hiān-sî Eng-lân che só͘-chāi ê chi̍t pō͘-hūn. Alfred m̄-sī thâu chi̍t ūi thóng-tī ku-ê Eng-lân ê kun-chú, chóng-sī i-ê thóng-tī piáu-hiān thâu chi̍t hē thóng-tī Eng-lân ê sè-cho̍k Wessex Ông-ka (House of Wessex).

Anne lú-ông sī sǹg siāng bóe chi̍t ūi Eng-lân ông, tùi i khai-sí, sêng-li̍p liáu Eng-lân kap So͘-kat-lân ê liân-ha̍p. Anne kòe-āu ê kun-chú, khai-lia̍t tī Britain kun-chú lia̍t-toaⁿ.

Wessex Ông-ka[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Alfred Tāi-ông
Alfred the Great
871 nî[1]

899 nî 10 goe̍h 26 ji̍t[2]
849 nî

Wessex ông Æthelwulf ê hāu-seⁿ
and Osburh
Ealhswith
868 nî
5-ê gín-á
899 nî 10 goe̍h 26 ji̍t
Tāi-iok 50-hòe
Wessex ông Æthelwulf ê hāu-seⁿ / Wedmore Tiâu-iok
Edward Tióng-chiá
Edward the Elder
899 nî 10 goe̍h 26 ji̍t

924 nî 7 goe̍h 17 ji̍t
c. 874 nî

Alfred
kap Ealhswith ê hāu-seⁿ
(1) Ecgwynn
2-ê gín-á
(2) Ælfflæd
8-ê gín-á
(3) Eadgifu
4-ê gín-á
924 nî 7 goe̍h 17 ji̍t
Tāi-iok 50-hòe
Alfred Tāi-ông ê hāu-seⁿ

Cheng-gī-tek ông-ūi chú-tiuⁿ

Ū chi̍t kóa chèng-kù chí chhut Wessex ê Ælfweard (Ælfweard of Wessex) khó-lêng pat tī 923 nî hit tang chò kòe 4 lé-pài ê kok-ông, siông-sè sî-kan put-bêng, chiap tī i ê lāu-pē Edward Tióng-chiá kap hiaⁿ-tī Æthelstan tiong-ng, chóng-sī m̄-bat siū ka-bián.[3] Chóng-sī, iā bô chheng-chhó Ælfweard sī choân ông-kok ê ông he̍k-chiá sī tan-sûn Wessex ê ông, ū chèng-kù chai-iáⁿ Edward sí āu, Ælfweard hông soan-pò͘ chò Wessex ê ông, Æthelstan chò Mercia ê ông.[4]

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Ælfweard
924 nî 7 goe̍h

924 nî 8 goe̍h 3 ji̍t[5]
c. 901 nî[6]

Edward Tióng-chiá
kap Ælfflæd ê hāu-seⁿ[6]
Bô kiat-hun?
Bô gín-á
924 nî 8 goe̍h 3 ji̍t[4]
Tāi-iok 23-hòe
Tâi tī Winchester[7]
Edward Tióng-chiá ê hāu-seⁿ

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Æthelstan
924 nî

939 nî 10 goe̍h 27 ji̍t[8]
924–927 nî Anglo-Saxon ê Ông
927–939 nî Eng-lân ê Ông King
King Athelstan from All Souls College Chapel 894 nî

Edward Tióng-chiá
kap Ecgwynn ê hāu-seⁿ
Bô kiat-hun[8] 939 nî 10 goe̍h 27 ji̍t
Tāi-iok 45-hòe[8]
Edward Tióng-chiá ê hāu-seⁿ
Edmund 1-sè
939 nî 10 goe̍h 28 ji̍t

946 nî 5 goe̍h 26 ji̍t[9]
c. 921

Edward Tióng-chiá
kap Kent ê Eadgifu ê hāu-seⁿ[9]
(1) Shaftesbury ê Ælfgifu
2-ê gín-á
(2) Damerham ê Æthelflæd
Bô gín-á[10]
946 nî 5 goe̍h 26 ji̍t
Pucklechurch
Tāi-iok 25-hòe
(Killed in a brawl)[9]
Edward Tióng-chiá ê hāu-seⁿ
Eadred
946 nî 5 goe̍h 27 ji̍t

955 nî 11 goe̍h 23 ji̍t[11]
c. 923 nî

Edward Tióng-chiá
kap Kent ê Eadgifu ê hāu-seⁿ
Bô kiat-hun 955 nî 11 goe̍h 23 ji̍t
Frome
Tāi-iok 32-hòe[12]
Edward Tióng-chiá ê hāu-seⁿ
Eadwig
955 nî 11 goe̍h 24 ji̍t

959 nî 10 goe̍h 1 ji̍t[13]
Line engraving of Edwy made by an unknown engraver after an unknown artist c. 940 ni

Edmund 1-sè
kap Shaftesbury ê Ælfgifu ê hāu-seⁿ[14]
Ælfgifu[13] 959 nî 10 goe̍h 1 ji̍t
Tāi-iok 19-hòe[13]
Edmund 1-sè ê hāu-seⁿ
Edgar Hô-pêng-chiá
959 nî 10 goe̍h 2 ji̍t

975 nî 7 goe̍h 8 ji̍t[15]
King Edgar of England 943 nî 8 goe̍h 7 ji̍t
Wessex

Edmund 1-sè
kap Shaftesbury ê Ælfgifu hāu-seⁿ
(1) Æthelflæd
c. 960
1 son
(2) Ælfthryth
c. 964
2 sons
975 nî 7 goe̍h 8 ji̍t
Winchester
Tāi-iok 31-hòe[16]
Edmund 1-sè ê hāu-seⁿ
Edward Sûn-kàu-chiá
975 nî 7 goe̍h 9 ji̍t

978 nî 3 goe̍h 18 ji̍t[17]
St. Edward the Martyr c. 962 nî

Edgar Hô-pêng-chiá
kap Æthelflæd ê hāu-seⁿ
Bô kiat-hun 978 nî 3 goe̍h 18 ji̍t
Corfe Castle
Tāi-iok 16-hòe
(Hông àm-sat)[17]
Edgar Hô-pêng-chiá ê hāu-seⁿ
Æthelred Bû-pī-chiá
978 nî 3 goe̍h 19 ji̍t

1013 nî (thâu pái)[18]
Image of Æthelred II with an oversize sword from the illuminated manuscript "The Chronicle of Abingdon" c. 968 nî

Edgar Hô-pêng-chiá
kap Ælfthryth ê hāu-seⁿ
(1) York ê Ælfgifu
991 nî
9-ê gín-á
(2) Normandy ê Emma
1002 nî
3-ê gín-á[19]
4 goe̍h 23 ji̍t
London
Tāi-iok 48-hòe[18]
Edgar Hô-pêng-chiá ê hāu-seⁿ

Tan-be̍h Ông-ka[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Knýtlinga Ông-ka

Chit chām Eng-lân siū 1013 nî ji̍p-chhim ê Tan-be̍h-ông Sweyn Forkbeard só͘ khòng-chè, tông-sî Æthelred thè-ūi hiòng Normandy liû-bông.

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Sweyn Nn̄g-phiat-chhiu
1013 nî 12 goe̍h 25 ji̍t[20]

1014 nî 2 goe̍h 3 ji̍t[21]
Sweyn Forkbeard, from an architectural element in the Swansea Guildhall, Swansea, Wales c. 960 nî
Denmark

Harald Bluetooth
kap Gyrid Olafsdottir ê hāu-seⁿ
(1) Wenden ê Gunhild
c. 990 nî
7-ê gín-á
(2) Sigrid Kiau-ngō͘-chiá
c. 1000 nî
1-ê cha-bó͘ gín-á
1014 nî 2 goe̍h 3 ji̍t
Gainsborough
Tāi-iok 54-hòe
Cheng-ho̍k ê khoân-lī (Right of conquest)

Wessex Ông-ka (tē-it kái ho̍k-phek)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sweyn Forkbeard sí āu, liû-bông ê Æthelred the Unready tó-tńg têng-sin tī 1014 nî 2 goe̍h 3 ji̍t chheng-ông. I-ê hāu-seⁿ koh hông Lûn-tun kap pō͘-hūn Witan ê chhī-bîn soán chhut-lâi kè-jīm,[22] chit chūn Tan-be̍h-lâng oa-ná koh tng teh kap Sai Saxon lâng saⁿ-cheⁿ ông-khoân.

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Æthelred Bû-pī-chiá
1014 nî 2 goe̍h 3 ji̍t

1016 nî 4 goe̍h 23 ji̍t
(tē-jī kái thóng-tī)[18]
Image of Æthelred II with an oversize sword from the illuminated manuscript "The Chronicle of Abingdon" c. 968 nî

Edgar Hô-pêng-chiá
and Ælfthryth ê hāu-seⁿ
(1) York ê Ælfgifu
991 nî
9-ê gín-á
(2) Normandy ê Emma
1002 nî
3-ê gín-á[19]
1016 nî 4 goe̍h 23 ji̍t
London
Tāi-iok 48-hòe[18]
Edgar Hô-pêng-chiá ê hāu-seⁿ
Edmund Ironside
1016 nî 4 goe̍h 24 ji̍t

1016 nî 11 goe̍h 30 ji̍t[22]
Edmund Ironside c. 990 nî

Æthelred Bû-pī-chiá
kap York ê Ælfgifu ê hāu-seⁿ[22]
Edith of East Anglia
2-ê gín-á[23]
1016 nî 11 goe̍h 30 ji̍t
Glastonbury
Aged 26[22][23]
Æthelred Bû-pī-chiá ê hāu-seⁿ

Tan-be̍h Ông-ka (ho̍k-phek)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1016 nî 10 goe̍h 18 koat-tēng-sèng ê Assandun Chiàn-tò͘ liáu-āu, kok-ông Edmund kap Cnut chhiam chi̍t hūn tiâu-iok, kā Wessex í-gōa ê Eng-lân kui-ê kau hō͘ Cnut khòng-chè.[24] Edmund tī kâng nî 11 goe̍h 30 kòe-sin, Cnut to̍h thóng-tī kui-ê ông-kok.

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Cnut Tāi-ông
1016 nî 10 goe̍h 18 ji̍t

1035 nî 11 goe̍h 12 ji̍t[25]
c. 995 nî

Sweyn Forkbeard
kap Pho-lân ê Gunhilda ê hāu-seⁿ[25]
(1) Aelfgifu of Northampton
2-ê gín-á
(2) Emma of Normandy
1017[25]
2-ê gín-á
1035 nî 11 goe̍h 12 ji̍t
Shaftesbury
Tāi-iok 40 hòe[25]
Sweyn Forkbeard ê hāu-seⁿ (Deerhurst Tiâu-iok)
Harold Harefoot
1035 nî 11 goe̍h 13 ji̍t

1040 nî 3 goe̍h 17 ji̍t[26]
c. 1016 nî

Cnut
kap Northampton ê Ælfgifu ê hāu-seⁿ[26]
Ælfgifu?
1 son?[27]
1040 nî 3 goe̍h 17 ji̍t
Oxford
Tāi-iok 24 hòe
Cnut Tāi-ông ê hāu-seⁿ
Harthacnut
1040 nî 3 goe̍h 17 ji̍t

1042 nî 6 goe̍h 8 ji̍t[28]
1018 nî

Cnut
kap Normandy ê Emma ê hāu-seⁿ[29]
Bô kiat-hun 1042 nî 6 goe̍h 8 ji̍t
Lambeth
Tāi-iok 24 hòe[29]
(chia̍h-chúi kòe-liōng tiòng-hong)
Cnut Tāi-ông ê hāu-seⁿ

Wessex Ông-ka (tē-jī kái ho̍k-phek)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Harthacnut kòe-āu, tī 1042 nî kàu 1066 nî kan, ū chi̍t pái té-chām ê Saxon Ho̍k-phek.

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
Edward the Confessor
1042 nî 6 goe̍h 9 ji̍t

1066 nî 1 goe̍h 5 ji̍t
c. 1003 nî
Islip, Oxfordshire

Æthelred Bû-pī-chiá
kap Normandy ê Emma ê hāu-seⁿ
Wessex ê Edith
1045 nî 1 goe̍h 23 ji̍t
Bô gín-á
1066 nî 1 goe̍h 5 ji̍t
Westminster Palace
Tāi-iok 63 hòe
Æthelred Bû-pī-chiá ê hāu-seⁿ
Harold Godwinson
1066 nî 1 goe̍h 6 ji̍t

1066 nî 10 goe̍h 14 ji̍t
c. 1022 nî

Godwin, Earl of Wessex
kap Gytha Thorkelsdóttir ê hāu-seⁿ
(1) Edith Swannesha
5-ê gín-á
(2) Ealdgyth
c. 1064 nî
2-ê gín-á
1066 nî 10 goe̍h 14 ji̍t
Hastings
44 hòe
(Chiàu-tò͘ tiong sin-bông)
Èng-tong sī Edward Chhàm-hóe-chiá chí-tēng
Witan soán-kí sán-seng
Edgar the Ætheling
1066 nî 10 goe̍h 15 ji̍t

1066 nî 12 goe̍h 17 ji̍t
Chú-tiuⁿ, m̄-koh m̄-bat siū ka-bián.[30]
c. 1051 nî
Hungary

Edward the Exile
kap Agatha ê hāu-seⁿ
Bô kiat-hun c. 1126 nî
Tāi-iok 75 hòe[30]
Edmund Ironside ê sun-á

Normandy Ông-ka[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Normandy Ông-ka

1066 nî hit chūn ū chē pêng chú-tiuⁿ Eng-lân ông-ūi ê sè-le̍k. Tang-tiong ū Harold Godwinson, sī Edward Chhàm-hóe-chiá kòe-sin āu Witenagemot-phài soán ê ôn; mā ū Nô͘-ui ê ông Harald Hardrada, chú-tiuⁿ ka-tī sī Harthacnut ê chiàⁿ-thóng sêng-kè-chiá; koh ū William Cheng-ho̍k-chiá, sī Edward ê chhin-chiâⁿ.

Godwinson sêng-kong phah thè Hardrada ê sè-le̍k, mū-koh tè-bé tī Norman ê Eng-lân cheng-ho̍k tang-tiong tit bô Eng-lân ông-ūi. Kàu bóe William tī 1066 nî Sèng-tàn-ji̍t ka-bián chò Eng-lân ê William 1-sè.

Hō-miâ Ōe-siōng Chhut-sì Hun-in Sí-bông Kè-jīm-khoân
William 1-sè
William the Bastard / the Conqueror
1066 nî 12 goe̍h 25 ji̍t

1087 nî 9 goe̍h 9 ji̍t
William Cheng-ho̍k-chiá c. 1028
Falaise Castle
Robert the Magnificent
kap Herleva ê hāu-seⁿ
Flanders ê Matilda
Normandy
1053 nî
9-ê gín-á
9 goe̍h 9 ji̍t
Rouen
Tāi-iok 59-hòe[lower-roman 1]
Chiàu-lē sī 1052 nî Edward Chhàm-hóe-chiá chí-miâ ê kè-sêng-chiá
Cheng-ho̍k ê khoân-lī (Right of conquest)
[31]
[32]
William 2-sè
William Rufus
1087 nî 9 goe̍h 9 ji̍t[lower-alpha 1]

1100 nî 8 goe̍h 2 ji̍t
(12 tang)
William Rufus depicted in the Stowe Manuscript c. 1056
Normandy
William Cheng-ho̍k-chiá
kap Flanders ê Matilda ê hāu-seⁿ
Does not appear Bô kiat-hun 1100 nî 8 goe̍h 2 ji̍t
New Forest
44 hòe hō͘ chìⁿ siā tio̍h
William 1-sè ê hāu-seⁿ
Thiàu kòe hiaⁿ-ko Robert Curthose tit khoân Eng-lân Ông-kok
[33]
[34]
Henry I
Henry Beauclerc
1100 nî 8 goe̍h 5 ji̍t[lower-alpha 2]

1135 nî 12 goe̍h 1 ji̍t
(35 tang)
Henry I 1068 nî 9 goe̍h
Selby
William Cheng-ho̍k-chiá
kap Flanders ê Matilda ê hāu-seⁿ
(1) So͘-kat-lân ê Matilda
Westminster Abbey
1100 nî 11 goe̍h 11 ji̍t
2-ê gín-á
(2) Louvain ê Adeliza
Windsor Castle
1121 nî 1 goe̍h 29 ji̍t
bô gín-á
1135 nî 12 goe̍h 1 ji̍t
Saint-Denis-en-Lyons
67-hòe[lower-roman 2]
William 1-sè ê hāu-seⁿ
Seizure of the Crown
[35]
[34]

Chù-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. William I is buried at the Abbey of Saint-Étienne (Hoat-gí: Abbaye aux Hommes) in France.
 2. Henry I is buried at Reading Abbey.

Ka-bián

 1. William 2-sè tī 1087 nî 9 goe̍h 26 siū ka-bián.
 2. Henry 1-sè tī 1100 nî 8 goe̍h 5 ji̍t ka-bián

Chham-chiàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Kings and Queens of England". 
 2. Pratt, David (2007). "The political thought of King Alfred the Great". Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series 67. Cambridge University Press, p. 106. ISBN 978-0-521-80350-2.
 3. Yorke, Barbara. Bishop Æthelwold: His Career and Influence. Woodbridge, 1988. p. 71
 4. 4.0 4.1 Simon Keynes, 'Rulers of the English, c 450–1066', in Michael Lapidge et al ed., The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, 2001, p. 514
 5. Sean Miller, Æthelstan, in Michael Lapidge et al ed., The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, 2001, p. 16
 6. 6.0 6.1 Simon Keynes, 'Edward, King of the Anglo-Saxons', in N. J. Higham & D. H. Hill eds., Edward the Elder, Routledge, 2001, pp. 50–51
 7. Alan Thacker, 'Dynastic Monasteries and Family Cults', in N. J. Higham & D. H. Hill eds., Edward the Elder, Routledge, 2001, p. 253
 8. 8.0 8.1 8.2 Aethelstan @ Archontology.org. Retrieved 15 March 2007.
 9. 9.0 9.1 9.2 EADMUND (Edmund) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 10. English Monarchs – Kings and Queens of England – Edmund the Elder. Retrieved 17 March 2007.
 11. EADRED (Edred) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 12. BritRoyals – King Edred. Retrieved 17 March 2007.
 13. 13.0 13.1 13.2 EADWIG (Edwy) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 14. Catholic Encyclopedia: Edwy. Retrieved 17 March 2007.
 15. EADGAR (Edgar the Peacemaker) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 16. Family of Edgar +* and Aelfthryth +* of DEVON. Retrieved 21 January 2016.
 17. 17.0 17.1 EADWEARD (Edward the Martyr) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 Æthelred the Unready was forced to go into exile in the summer of 1013, following Danish attacks, but was invited back following Sweyn Forkbeard's death. AETHELRED (the Unready) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 19. 19.0 19.1 English Monarchs – Kings and Queens of England – Ethelred II, the Redeless. Retrieved 17 March 2007.
 20. "English Monarchs". 27 October 2007 khòaⁿ--ê. 
 21. "Sweyn (Forkbeard) - Archontology.org". 27 October 2007 khòaⁿ--ê. 
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 EADMUND (Edmund the Ironside) @ Archontology.org. Retrieved 17 March 2007.
 23. 23.0 23.1 English Monarchs – Kings and Queens of England – Edmund Ironside. Retrieved 17 March 2007.
 24. Edmund II (king of England) @ Britannica.com. Retrieved 25 March 2010.
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 CNUT (Canute) @ Archontology.org. Retrieved 21 March 2007.
 26. 26.0 26.1 Harold was only recognised as regent until 1037, when was recognised as king. "Harold (Harefoot) - Archontology.org". 27 October 2007 khòaⁿ--ê. 
 27. "Harold I". Oxford Online Dictionary of National Biography. 20 February 2012 khòaⁿ--ê. 
 28. "Harthacnut - Archontology.org". 28 October 2007 khòaⁿ--ê. 
 29. 29.0 29.1 "Harthacnut". Oxford Online Dictionary of National Biography. 20 February 2012 khòaⁿ--ê. 
 30. 30.0 30.1 Thóng-tī iok-lio̍k 9 lé-pài liáu-āu, niū ūi hō͘ William Cheng-ho̍k-chiá, khòng-chè lâm-hng kap Lûn-tong sái-pêng ê ông ("Eadgar (the Ætheling) - Archontology.org". 26 October 2007 khòaⁿ--ê. ).
 31. "William I 'The Conqueror' (r. 1066–1087)". royal.gov.uk. 16 January 2018 khòaⁿ--ê. 
 32. Fryde, E. B., pian. (2003). Handbook of British Chronology (3rd revised pán.). Cambridge University Press. p. 34. ISBN 0-521-56350-X. 
 33. "William II (Known as William Rufus) (r. 1087–1100)". royal.gov.uk. 16 January 2018 khòaⁿ--ê. 
 34. 34.0 34.1 Fryde, E. B., pian. (2003). Handbook of British Chronology (3rd revised pán.). Cambridge University Press. p. 35. ISBN 0-521-56350-X. 
 35. "Henry I 'Beauclerc' (r. 1100-1135)". royal.gov.uk. 16 January 2018 khòaⁿ--ê.