Kok-ka Gú-giân Hoat-tián Hoat Chhó-àn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kok-ka Gú-giân Hoat-tián Hoat Chhó-àn (國家語言發展法草案) kong-pō͘ tī 2007 nî 2 goe̍h 2 hō, sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú sin tēng gí-giân chèng-chhek ê li̍p-hoat kui-hoān. Chit hāng chhó-àn lóng-chóng ū cha̍p-jī tiâu, ē tī Li̍p-hoat-īⁿ thong-kòe liáu-āu, chiâⁿ-chò chèng-sek ê Kok-ka Gú-giân Hoat-tián Hoat (國家語言發展法), pēng tông-sî chiâⁿ-chò Tâi-oân ê chòe-ko gí-giân chèng-chhek ê bú-hoat. Chit hāng chhó-àn sī iû Hêng-chèng-īⁿ ê Bûn-hoà Kiàn-siat Úi-oân-hōe lâi gí-tēng.

Goân-khí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit hāng chhó-àn ê li̍p-hoat cheng-sîn sī goân-chū tī 1983 nî iû Tâi-oân chèng-hú gí-tēng ê Gú-bûn-hoat Chhó-àn (語文法草案); tong-sî ê gí-tēng tan-ūi sī Kàu-io̍k-pō͘. Put-kò in-ūi Tâi-oân siā-hōe tùi Gú-bûn-hoat Chhó-àn làu-kau goân-chū bîn-cho̍k gí-giân ê li̍p-hoat cheng-sîn chin tò-toāⁿ, só͘-í chiū bô koh kè-sio̍k gián-gí. 2001 nî, Liân-ha̍p-kok Kaù-kho-bûn Cho͘-chitTâi-oân goân-chū-bîn ê chē-chē gí-giân tēng-ûi teh-beh siau-sit ê bó-gú, Kàu-io̍k-pō͘ chiah koh kè-sio̍k so͘-chi̍p kok-goā siong-koan chu-liāu, tiông-sin chéng-ha̍p Goân-chū Bîn-cho̍k Gú-giân Hoat-tián Hoat (原住民族語言發展法), Gú-giân Kong-pêng Hoat (語言公平法) kap iû Tiong-iong Gián-kiù-īⁿ Gú-giân-ha̍k Gián-kiù-só͘ chhó-gí ê Gú-giân Bûn-jī Ki-pún Hoat (語言文字基本法), tiông-sin beh gí-tēng Gú-giân Hoat-tián Hoat Chhó-àn (語言發展法草案), pēng siâm-kiû li̍p-hoat thong-kòe.

2003 nî, Gú-giân Hoat-tián Hoat Chhó-àn ê chú-chèng tan-ūi choán chò Hêng-chèng-īⁿ Bûn-hoà Kiàn-siat Úi-oân-hōe, hoat-lu̍t tiâu-bûn ùi kui-hoān bó-gúūn-iōng choán chò í bûn-hoà pó-chûn kap gí-giân hoat-tián ûi chú-iàu ê cheng-sîn. Lo̍h-bóe keng-iû Tiong-iong chèng-hú ê khoà pō͘-hōe ê gián-gī liáu-āu, tiōng-tiám hâm-kài tio̍h kok-ka gí-giân ê tēng-gī, chú-koán ki-koan, koân-lī, pó-hō͘ kap hoat-tián. Lēng-goā, chit hāng hoat-lu̍t chhó-àn mā kiông-tiāu ài chun-tiōng ta̍k-ê gí-giân ê to-goân-sèng, pêng-téng hoat-tián kap thoân-sêng iân-sio̍k.

Tiâu-bûn lōe-iông[siu-kái | kái goân-sí-bé]