Hí-khó chhò-gō͘

跳至導覽 跳至搜尋

Lí bô ún-chún chò 大量刪除頁面, in-ūi ē-kha iân-kò͘:

Lí beh chò ê tōng-chok chí hān tīn: koán-lí jîn-oân ê iōng-chiá.