"Tu-chú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
combine content from Kó͘-tong
('''Tu-chú''' (株主) sī ū tu-sek-hoē-siā kó͘-tu ê tâu-chu-jîn. Tu-chú it-poaⁿ ū koân-lī chham-ka tu-chú-chóng-hoē. Iu-sian-tu… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(combine content from Kó͘-tong)
piau-chhiam: 2017 原始碼編輯
 
'''Tu-chú''' (株主), iū-koh kiò '''Kó͘-tong'''(股東), mā hō-chò [[tâu-chu-jîn]], sī ū [[tu-sek-hoē-siā]](kó͘-hūn kong-si) [[kó͘-tu]] ê [[tâu-chu-jîn]].
 
Tu-chú it-poaⁿ ū koân-lī chham-ka [[tu-chú-chóng-hoē]]. [[Iu-sian-tu]] tī tu-chú-chóng-hoē bô tâu-phiò koân-lī. Hoē-siā ê [[chhú-thè-ia̍h]] kap [[chhú-thè-ia̍h-hoē]] iû tu-chú-chóng-hoē soán-kí sán-seng.
 
Tī kó͘-hūn kong-si tiong chhî-iú kó͘-hūn ê lâng, i-ê khoân-lī kap chek-jīm ē tī kong-si chiong-têng sè-chek tiong lia̍t-bêng. It-poaⁿ chêng-hóng hā, kó͘-tong ū khoân chhut-se̍k [[kó͘-tong tāi-hōe]], pēng ū piáu-koat-khoân. Kong-si mā ē-tàng hoat-hêng bô tâu-phiò-khoân ê kó͘-hūn hō͘ kó͘-tong, it-poaⁿ hō-chò [[iu-sian-kó͘]]. Kó͘-tong mā ū-khó-lêng sī kî-thaⁿ ha̍p-chu keng-êng ê kang-siong khì-gia̍p ê tâu-chu-chiá. Kong-si ê si̍t-chè keng-êng-chiá sī iû kó͘-tong tāi-hōe só͘ soán chhut ê [[táng-sū]] cho͘-sêng [[táng-sū-hōe]], iû táng-sū-hōe phèng-soán chhut keng-êng thoân-tūi, mā ū kó͘-tong ia̍h táng-sū jīm-iōng ka-kī chhin-cho̍k keng-êng ê [[ka-cho̍k khì-gia̍p]].
 
{{Authority control}}
 
[[Category:Kong-si koán-lí kap êng-ūn]]
[[Category:Keng-chè-ha̍k]]
[[Category:Kó͘-chhī]]
[[Category:Siong-gia̍p su̍t-gú]]
117

次編輯

Sûn-lám me-niú