Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Attleboro ma highlight.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Attleboro_ma_highlight.png(788 × 466 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 54 KB, MIME luī-hêng: image/png

Map of Massachusetts towns with Attleboro highlighted

Source: Justin H. Petrosek


GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài) 10:132007-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài) 10:13版本的細圖788 × 466(54 KB)File Upload Bot (Petros63) {{Information|Description=Map of Massachusetts towns with Attleboro highlighted (red) inside Bristol County (light red).|Source=Original outline map from [http://libremap.org/data/boundary/ Libre Map Project]|Date=2007-04-15|Author=Justin H. Petrosek|Per
2005-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài) 23:422005-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Lé-pài) 23:42版本的細圖788 × 466(40 KB)Petros63~commonswikiMap of Massachusetts towns with Attleboro highlighted Source: Justin H. Petrosek {{GFDL}}{{cc-by-sa-2.0}} Category:Maps of Massachusetts\
2005-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 08:312005-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 08:31版本的細圖788 × 466(40 KB)Petros63~commonswikiMap of Massachusetts towns with Attleboro highlighted Source: Justin H. Petrosek {{GFDL}} Category:Maps of Massachusetts\

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: