Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:BlankMapTurkeyProvinces.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,024 × 500 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 35 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

Blank map of Republic of Turkey's provinces. The regions are carefully separated on per pixel basis and ready for filling in with a paint tool.

日期
Chhut-chhù Self drawn from scratch, based on data from official Turkish motorway network map
Chok-chiá Atilim Gunes Baydin
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

I grant permission for anyone to use this under the terms of GFDL license, see below

其他版本

此檔案衍生的作品: Secim2009Turkey.png and File:Ali Galip landing map.png

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 20:402013-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 20:40版本的細圖1,024 × 500(35 KB)Maurice07Added Bozcaada and some islands on Marmara Sea
2007-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 22:142007-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 22:14版本的細圖1,024 × 500(23 KB)AtilimGunesBaydinRemoved Samothraki, which was accidentally included. I'm sorry for the mistake.
2006-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 16:462006-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 16:46版本的細圖1,024 × 500(23 KB)AtilimGunesBaydinSlight resize.
2006-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài 4) 21:512006-nî 12-goe̍h 21-ji̍t (Pài 4) 21:51版本的細圖1,024 × 499(23 KB)AtilimGunesBaydin{{Information |Description=Blank map of Republic of Turkey's provinces |Source=Drawn from scratch on based on data from [http://www.kgm.gov.tr/images/trkh-yeni1.jpg official Turkish motorway network map] |Date=December 21, 2006 |Author=[[:e

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料