Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Century egg sliced open.jpeg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Century_egg_sliced_open.jpeg(415 × 415 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 53 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng
Deutsch: Geschältes und halbiertes Tausendjähriges Ei. Foto von Kowloonese
English: Century egg sliced open
日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Transferred from de.wikipedia to Commons.
Chok-chiá en:User:Kowloonese
其他版本

Centuryegg3.JPG

Siū-khoân

NOTE: "subject to disclaimers" below may not actually apply, this was tagged with {{GFDL-user-en}}, and after May 2007, en:Template:GFDL-self did not require disclaimers. Please check the image description page on the English Wikipedia (or, if it has been deleted, ask an English Wikipedia administrator). See Wikipedia:GFDL standardization for details.

Kowloneese from en.wikipedia.org,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Kowloneese
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Note: This tag should not be used. For images that were released on the English Wikipedia using either GFDL or GFDL-self with disclaimers, use {{GFDL-user-en-with-disclaimers}}. For images without disclaimers please use {{GFDL-user-en-no-disclaimers}} instead. If you are the copyright holder of files that were released on Wikipedia, please consider removing the disclaimers.

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to de.wikipedia.
  • 2005-05-23 21:07 Rainer Zenz 415×415×8 (54392 bytes) Geschältes und halbiertes Tausendjähriges Ei. Foto von [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Kowloonese Kowloonese] {{GFDL}}

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2006-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 12:242006-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 12:24版本的細圖415 × 415(53 KB)Svencb{{Information |Description= {{de|Geschältes und halbiertes Tausendjähriges Ei. Foto von [http://en.wikipedia.org/wiki/User:Kowloonese Kowloonese]}} {{en|Century egg sliced open}} |Source=Originally from [http://de.wikipedia.org de.wikipedia]; descriptio

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: