Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:City Hall Cleveland, North Dakota 6-10-2008.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(3,264 × 2,448 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 626 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

City Hall Cleveland, North Dakota

日期
Chhut-chhù Cleveland, North Dakota
Chok-chiá Andrew Filer from Seattle (ex-Minneapolis)

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Checked copyright icon.svg 這幅圖片原始出處為Flickr的https://www.flickr.com/photos/99909734@N00/3498318842 ,作者為afiler 。經機器人FlickreviewR審查後確定為採用cc-by-sa-2.0的協議授權使用。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 01:262014-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 01:26版本的細圖3,264 × 2,448(626 KB)IchabodTransferred from Flickr via Flickr2commons

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料