Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Costa Rica location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,148 × 1,034 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:197 KB)

Khài-iàu

拍攝地點10° 00′ 00″ N, 84° 00′ 00″ W Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo
Soat-bêng
English: Blank map of Costa Rica for geo-location purpose.
Note: The Isla del Coco, out of the map, is not shown.
Scale: 1:14,816,000 (accuracy: about 3,7 km).
Equirectangular projection centered on 9°30'S – 84°15'W, WGS84 datum
Geographic limits of the map:
* West: 86°30'W
* East: 82°W
* North: 11°30'N
* South: 7°30'N
Español: Mapa en blanco de Costa Rica para usarse en geolocalización
Nota: La Isla del Coco, fuera del mapa, no se muestra.
Escala: 1:14.816.000 (precisión: cerca de 3,7 km).
Proyección equirectangular centrada en 9°30'S - 84°15'O, datum WGS84
Límites geográficos del mapa:
* Oeste: 86°30'O
* Este: 82°O
* Norte: 11°30'N
* Sur: 7°30'N
Français : Carte vierge du Costa Rica destinée à la géolocalisation.
Note :Isla del Coco, hors carte, n'est pas représentée.
Échelle : 1:14 816 000 (précision : environ 3,7 km).
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê, with data from VMap-0 (public domain).
Chok-chiá Eric Gaba (Sting - fr:Sting).
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Attribution and Share-Alike required
其他版本

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.
Biĕu-sê miàng-sáng: Eric Gaba – Wikimedia Commons user: Sting
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 3) 15:032008-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 3) 15:03版本的細圖1,148 × 1,034(197 KB)StingStandard colors ; - border
2008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 14:382008-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 14:38版本的細圖1,148 × 1,034(197 KB)StingSeveral improvements
2008-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 02:282008-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 02:28版本的細圖1,148 × 1,034(198 KB)Sting== Summary == {{Location|10|00|00|N|84|00|00|W|scale:2000000}} <br/> {{Information |Description={{en|Blank map of Costa Rica for geo-location purpose.<br/>''Note :'' The ''Isla del Coco'', out of the map, is not shown.<br/>Scale : 1:14,

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料