Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:India geo stub.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 3,020 × 3,368 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:53 KB)

Soat-bêng

Icon for geography stubs about India.

日期 (2005-10-28), 2007-09-21, 2007-03-26, 2008-04-02
Chhut-chhù Image:Flag of India.svg, Image:India map en.svg
Chok-chiá User:Jak, recreated by User:Stannered from images by User:Zscout370 and User:PlaneMad
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
User:PlaneMad,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: User:PlaneMad
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: User:PlaneMad
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.
其他版本

Image:India geo stub.png

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài 5) 15:542012-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Pài 5) 15:54版本的細圖3,020 × 3,368(53 KB)Дмитрий-5-Аверинfix
2012-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 08:072012-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Pài 3) 08:07版本的細圖3,020 × 3,368(53 KB)Fry1989fix per request
2012-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 15:522012-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 15:52版本的細圖68 × 76(28 KB)Дмитрий-5-АверинОбводка
2008-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 11:472008-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 11:47版本的細圖78 × 78(24 KB)Stannered{{Information |Description=Icon for geography stubs about India. |Source=Image:Flag of India.svg, Image:India map en.svg |Date=(2005-10-28), 2007-09-21, 2007-03-26, 2008-04-02 |Author=User:Jak, recreated by User:Stannered from images by

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況