Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘
神の舌を持つ男
Lūi-hêng Ji̍t-pún tiān-sī-kio̍k
Pian-kio̍k Sakurai Takeharu
Tō-ián Tutumi Yukihiko
Itô Yûsuke
Katô Arata
Chú-ián Mukai Osamu
Chè-chok kok-ka  Ji̍t-pún
Gí-giân Ji̍t-gí
Kùi-sò͘ 1
Chi̍p-sò͘ 10
Tn̂g-tō͘ 54 hun-cheng
Chú-tê-khek Sakamoto Huyumi Cha-bó͘-lâng Ài Lám Kia̍t-hî
(女は抱かれて鮎になる)
Chè-chok
Chè-chok nî-hùn 2016 nî
Chè-chok-jîn Ueda Hiroki, Kusunoki Tiaki
Gōa-kéng  Ji̍t-pún
Pò͘-èng
Siú-pò pîn-tō TBS
Im-sìn keh-sek Stereo
Pò-chhut kok-ka  Ji̍t-pún
Pò-chhut ji̍t-kî 2016 nî 7 goe̍h 8 ji̍t-2016 nî 9 goe̍h 9 ji̍t
Bô-sòaⁿ Bāng-lo̍k tiān-sī Ji̍t-kio̍k-tâi Siú-pò
Pò-chhut kok-ka  Hiong-káng
Pò-chhut ji̍t-kî 2016 nî 9 goe̍h 9 ji̍t-2016 nî 11 goe̍h 11 ji̍t
Kok-tē chiat-bo̍k miâ-jī
Káng-Ò Sîn chi Chi̍h
Gōa-pō͘
Koaⁿ-hong bāng-chām

Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ (神の舌を持つ男) sī 2016 nî 7 go̍eh 8 ji̍t khí î Ji̍t-pún TBS tiān-sī tâi Kim 22 (金22) sî-tōaⁿ ( 22:00 - 22:54, JST) pò͘-chhut ê tiān-sī liân-sio̍k-kio̍k, kàu 2016 nî 9 go̍eh 9 ji̍t kiat-sok, lóng chóng 10 chi̍p, iû Hiòng-chéng Lí chú-ián[1], che kio̍k ûi tō-ián Thê Hēng-gān seng-chheng kò͘-sù 20 nî ê chok-phín[1].

Kio̍k-chêng kài-iàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-sī chi̍t pō͘ ūi-tio̍h chhōe thoân-soat tiong ê un-choâⁿ gē kī “Miyabi” jî ta̍h-chiūⁿ lí-tô͘ ê lâm-lí saⁿ lâng ê thui-lí kò͘-sū. Iáⁿ bô sè-sū tān khiok ióng-ū hūn-sek bu̍t-chit lêng-la̍t ê cha-po͘ chú-kak Tiâu-éng Lân-oân (Hiòng-chéng Lí sek-ián), hô ū phòa-kái sū-kiāⁿ chi sîn-la̍t ê tah-tòng, ài nn̄g sió-sî hiân-gî-kio̍k Àng-koan-bōng Kong (Bo̍k-chhoan Bûn-nái sek-ián), kap Kiong-te̍k Khoan-tī (Chô-tîn Jī-lang sek-ián) saⁿ lâng hêng-thàu-thàu choân-kok ê un-choâⁿ, ūn-iōng to̍k-te̍k ê thui-lí lêng-la̍t, kái-koat tī un-choâⁿ hoat-seng ê bô-kâng sū-kiāⁿ.

Teng-tiûⁿ jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-iàu jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiâu-éng Lân-oân (Tomonaga Ranmaru)
Ián-oân: Hiòng-chéng Lí, Eng-chéng Iu-hui (gín-á-kiáⁿ kî)
Kiaⁿ-to͘ Tāi-ha̍k io̍h-ha̍k-pō͘ gián-kiù-só͘ gián-kiù-seng. Ūi-tio̍h chhōe thoân-soat tiong ê un-choâⁿ gē-tòaⁿ “Miyabi” jî hêng-thàu-thàu choân-kok ê un-choâⁿ.
Àng-koan-bōng Kong (Kamekanbo Hikari)
Ián-oân: Bo̍k-chhoan Bûn-nái
Kó͘-tóng-siong. Ài hiân-gî-kio̍k.
Kiong-te̍k Khoan-tī (Miyazawa Kanzi)
Ián-oân: Chô-tîn Jī-lang
Lân-oân kap Kong ê siāng-tô. Kiong-te̍k Hiân-tī ê chheh-bê.

Tiâu-éng ka[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiâu-éng Pêng-chō͘ (Tomonaga Heisuke)
Ián-oân: Hóⁿ-iá Chèng-pêng
Lân-oân ê a-kong.
Tiâu-éng Liông-chō͘ (Tomonaga Ryûsuke)
Ián-oân: The̍k-mâ Sin
Lân-oân ê lāu-pē.

Kî-tha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Miyabi
Ián-oân: Kóng-bo̍at Liâng-chí
Poâⁿ-choán lâi-khì sì-hng un-choâⁿ piáu-ián ê gē-tòaⁿ.

Kheh-chhoàn ián-chhut[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tē 1 ōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-tîn Bí-lêng (Takatô Misuzu)
Ián-oân: Phiàn-pêng Nagisa
Un-chôaⁿ lí-kóan “Siōng-ok-hu” thâu-ke-niû.
Pán-chhong Tiāu (Itakura Hazime)
Ián-oân: Sek-chhong Sam-lông
Teng-tiúⁿ.
Sek-goân Chong-bêng (Isihara Muneaki)
Ián-oân: Tāi-hô-lōe Hō
Un-chôaⁿ hia̍p-hōe hōe-tiúⁿ.
Ko-tîn Bō͘ (Takatô Sigeru)
Ián-oân: Koaⁿ-goân Tāi-kiat
Un-chôaⁿ lí-kóan “Siōng-ok-hu” thâu-ke. Bí-lêng ê Ang.
Suí-chiau Kiān-it (Mizunuma Ken'iti)
Ián-oân: Hoān-tiân Ki-iū
Koan-kong khò-tiúⁿ.
Tō͘ Bûn-hu (Watari Humio)
Ián-oân: Tî-tiân Tāi
“Thong-se-chhoan Hóe-kim-chheⁿ Siú-hō͘-hōe” chóng-iàu.
Khián-ióng Hàu (Inukai Takasi)
Ián-oân: Chô-pek Sin
Hêng-kéng.
Ek-chí (Mashiko)
Ián-oân: Seng-tó Ióng-hui
Hêng-kéng.
Bûn-chhong Thài-it (Kadokura Taiti)
Ián-oân: Kiat-éng Siù-pêng
Khoân-kéng-séng tiàu-cha-oân.

Tē 2 ōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chin-chhoan Sūn-chí (Tumura Zyunko)
Ián-oân: San-chhoan Hông-ia̍p
Thiat-iú Un-chôaⁿ Lí-koán “Lâm-chhut-tiân-lâu” ê thâu-ke-niû.
Chin-chhoan Tiông-kiat (Tumura Zyûkiti)
Ián-oân: Tek-chéng Iu
“Lâm-chhut-tiân-lâu” ê un-chôaⁿ kóan-lí. Sūn-chí ê Ang.
Chin-chhoan Thian-tông (Tumura Tendô)
Ián-oân: Tiong-bóe Bêng-khèng
Sūn-chí kap Tiông-kiat ê toā-kiáⁿ.
Hong-chéng It (Yosî Hazime)
Ián-oân: Chì-hō Kóng-thài-lông
“Lâm-chhut-tiân-lâu” ê thâu-ke.
Ngó͘-goa̍t-lí Ia̍t-chí (Saotome Etuko)
Ián-oân: Kang-khió Noriko
“Lâm-chhut-tiân-lâu” ê ne51 chiang11.
Tó-chhoan Hông-ngá (Simamura Hiromasa)
Ián-oân: Ok-liâng Ha̍k
Hèng un-chôaⁿ. Pī-hāi-jîn.
Bo̍k-iá thài-lông (Makino Tarô)
Ián-oân: Oa̍t-chhoan iú-it
Hèng un-chôaⁿ.
Tê-sêng (Tyasiro)
Ián-oân: Siông-te̍k It-chi
Hêng-kéng.
Jio̍k-chéng (Wakai)
Ián-oân: Sim-kong Liông
sin-lâng hêng-kéng.
Bo̍k-hek chiau (Meguro Akira)
Ián-oân: Chê-bo̍k Sigeru
Teng-tiúⁿ.
Sin-hoân (Aragaki)
Ián-oân: Pí-chô Jîn
Teng-tiúⁿ ê pì-su.

Tē 3 ōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khut Jū-chí (Hori Yûko)
Ián-oân: Sim-hia̍p Eng-lí-chí
Thiⁿ-khang un-chôaⁿ “Hotel Mangetu Izu” ê thâu-ke-niû.
Khut Tiōng-hu (Hori Takeo)
Ián-oân: Tong-kin-chok Siū-eng
“Hotel Mangetu Izu” ê thâu-ke. Jū-chí ê Ang.
Sek-phò Tāi-siān (Isiba Hiroyosi)
Ián-oân: kok-tiân Pō͘
Jū-chí ê chêng-lâm-iú. Pī-hāi-jîn.
Tiōng-ki Iū-si̍t (Nakai Yumi)
Ián-oân: Jio̍k-hō͘ Bí-hô-kong
“Hotel Mangetu Izu” ê cháu-toh--ê.
I-tong Aki (Itô Aki)
Ián-oân: Lím Kaori
“Hotel Mangetu Izu” ê ne51 chiang11.
Hia̍p-tiân Chèng (Wakita Tadasi)
Ián-oân: Kó͘-koán Khoan-tī
Hêng-kéng.
Tòng-pêng Iông-si (Munehira Yôzi)
Ián-oân: Ian-siōng Thài-sú
Hêng-kéng.

Tē 4 - 5 ōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chhek-tî Sīn-thài-lông (Akaike Sintarô)
Ián-oân: Kitarô
“Mô͘-cheng-chhoan” chhoan-tiúⁿ, “Pho-gōa-chi-thng” chú-lâng.
Chhek-tî Êng-chí (Akaike Eiko)
Ián-oân: Chin-hui Sèng
“Pho-gōa-chi-thng” thâu-ke-niû, Sīn-thài-lông ê khan-chhiú.
Chhek-tî Sîn-iā (Akaike Tatuya)
Ián-oân: Pèng-pún Sî-seng
Sīn-thài-lông kap Êng-chí ê hāu-seⁿ.
Kim-tiân-chhī Kiú (Kindaiti Hisasi)
Ián-oân: To-tiân-bo̍k Liāng-iū
“Pho-gōa-chi-thng” ê lâng-kheh.
Kim-tiân-chhī Chhun-tāi (Kindaiti Haruyo)
Ián-oân: Chhoan-kong Hi-bí
“Pho-gōa-chi-thng” ê lâng-kheh, Kiú ê khan-chhiú.
A-pô
Ián-oân: Siông-kim Yoneko, Tiân-kong Bí-iā-chí
“Pho-gōa-chi-thng” ê ne51 chiang11.
Sîn-chhoan Cheng-chìn (Kamimura Syôzin)
Ián-oân: Sek-kiâu Liân-si
“Lûi-sîn-sī ê chū-chhî.
Sîn-chhoan Lí-chí (Kamimura Satoko)
Ián-oân: Siông-kong Hūi-bōng-chí
Cheng-chìn ê tióng-lí.
Sîn-chhoan Teng-chí (Kamimura Matiko)
Ián-oân: Khū-tiân Asami
Cheng-chìn ê chhù-lí.
Sîn-chhoan To͘ (Kamimura Miyako)
Ián-oân: Tek-éng Eri
Cheng-chìn ê sam-lí.
Bo̍k-chhoan Siông-kiat (Kimura Tuneyosi)
Ián-oân: Iá-thiam Gī-hông
Chū-tī-só͘ kéng-koaⁿ.
Só͘ Khàm-chō (Yabu Kanzô)
Ián-oân: Chhek-seng Seng-it-lông
I-su.

Tē 6 ōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kim-chí Tiong (Kaneko Tadashi)
Ián-oân: The̍h-kan Hàu-hêng
Gûi-hiám cha-po͘, thâi-lâng hiâm-hōan.
Ka-bō͘ Iông-chí (Kamo Yôko)
Ián-oân: Sîn-lo̍k Póaⁿ-hūi
Pī-hāi-jîn.
Tek-te̍k (Tokuzawa)
Ián-oân: Ka-tîn Toranosuke
Hêng-kéng.
Jī-jio̍k (Niwaka)
Ián-oân: Kong-san Thian-im
Sin-lâng hêng-kéng.
Kong-tiân Ki-kiat (Okada Isokiti)
Ián-oân: Lī-tiông Kong
Hun-tiàm ê thâu-ke.
San-sek Chá-biâu (Yamaisi Sanae)
Ián-oân: Pêng-la̍t Atumi
Kan-lo̍k-tiàm ê thâu-ke-niû.
Hiong-chhoan Masuno (Kagawa Masuno)
Ián-oân: Pêng-tiân Tun-chí
Bêng-sán-tiàm ê thâu-ke-niû.

Tiān-iáⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

RANMARU Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘
Kàm-tok Tutumi Yukihiko
Kio̍k-chok-ka Sakurai Takeharu
Chú-ián Mukai Osamu
Chhut-phìⁿ Siông-tek
Chiūⁿ-èng  Ji̍t-pún 2016 nî 12 goe̍h 3 ji̍t (2016-12-03)
Gí-giân Ji̍t-gí

Tiān-sī-kio̍k bóe-liù-hê pò͘-chhut āu, tùi-gōa soan-pò͘ kái-phian tiān-iáⁿ-pán ê hong-siaⁿ. In-ūi chèng-sek miâ RANMARU Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ Siú-sian sī Chhōe Àm-ho̍k î Kek-chiú-chhiúⁿ Pá-chuí Ang Sîn-pì Sí-bông sū-kiāⁿ ê Iáⁿ ê Texas Cha-po͘ kap Bohemia Thâu-ke-niû, soà--lo̍h-khì Ài Tui-cha Bí-jîn Chhoan I ê Bī tiong Láng-tiong-chiáu A-pô Kun-thôan kap Saⁿ ê Hiân-chiá-chhoan ê Chiù-chhàm, kì Thui-lí-kio̍k-bê with Kiong-te̍k Hiân-tī-bê kap Sîn chi Chi̍h, Chin-siòng Put-bêng ê Mō͘-hiám! Kán-lia̍k... Lân-ôan Biān-lîm kòe Lióng-chhù Sí-bông. Kúi-teng hông-choân-lō͘-phiⁿ (RANMARU 神の舌を持つ男 酒蔵若旦那怪死事件の影に潜むテキサス男とボヘミアン女将、そして美人村医者を追い詰める謎のかごめかごめ老婆軍団と三賢者の村の呪いに2サスマニアwithミヤケンとゴッドタン、ベロンチョアドベンチャー! 略して…蘭丸は二度死ぬ。鬼灯デスロード編) kòe-hun ti̍t-lò-sò, in-jî í kán-lia̍k kiò-chò RANMARU Ū Sîn chi Chi̍h ê Cha-po͘ (RANMARU 神の舌を持つ男) chok-uî tùi-gōa hoat-piáu sî ê miâ, àn í siāng-nî 12 goe̍h 3 ji̍t kong-khai[2].

Chham-khó chu-sìn[siu-kái | kái goân-sí-bé]