Dogme 95

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Dogme 95 sī 1995-nî khí-ki ê tiān-iáⁿ phah-phìⁿ ê kiōng-tông oa̍h-tōng, khai-ki-chó· sī Danmark ê chi̍t-kóa kàm-tok: Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring, kap Søren Kragh-Jacobsen.

Chit-tīn Danmark kàm-tok ū hō·-siong iok-sok 1-thò phah-phìⁿ ê phiau-chún, chiâⁿ-chò Dogme 95 ê 10-tiâu gôan-chek (in kā kiò-chò The Vow of Chastity). Tio̍h ha̍p tī chiah-ê gôan-chek, koh keng-kòe sím-cha, chiah ē-tàng kóng-chò sī Dogme tiān-iáⁿ.

Dogme 95 ê phah-phìⁿ goân-chek (The Vow of Chastity)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-bīn sī Lars von Trier kap Thomas Vinterberg 1995-nî 3-goe̍h 13 tī Copenhagen chhiam-miâ oē-hō ê 10-tiâu goân-chek.

  • Tio̍h ài tī si̍t-chè ê tē-tiûⁿ lâi phah-phìⁿ, bē-sái ēng ke-si-thâu kap pò·-kéng. ( Nā hit-ê kò·-sū ū su-iàu ēng-tio̍h te̍k-sû ê ke-si-thâu, kéng phah-phìⁿ ê tē-tiûⁿ ê sî, tio̍h kéng goân-té tō chhoē ū hit-ê ke-si-thâu ê só·-chāi.)
  • Siaⁿ-im kap iáⁿ-siōng bē-ēng-tit hun-khui chè-chok. ( Tû-khì he im-ga̍k sī phah-phìⁿ ê só·-chāi pún-té tō ū--ê, bô chiah bē-sái ēng im-ga̍k.)
  • Liap-iáⁿ-ki tiāⁿ-tio̍h ài ēng chhiú-the̍h--ê, iông-ún tī chhiú--ni̍h chò ē-tit-kàu ê tōng-chok hām tiāⁿ-chāi. ( Tiāⁿ-iáⁿ bē-sái tī ū liap-iáⁿ-ki ê só·-chāi hoat-seng; teh liap-iáⁿ ê só·-chāi tio̍h-ài sī he tiāⁿ-iáⁿ hoat-seng ê só·-chāi. )
  • Tiāⁿ-iáⁿ tēng-kui tio̍h-ài chhái-sek--ê, bē-ēng-tit ēng te̍̍k-sû ê teng-kng. ( Nā tē-tiûⁿ siuⁿ àm bē hip--tit, teng-kng mā tio̍h kán-séng, he̍k-chiá-sī tī liap-iáⁿ-ki chng ko·-chi̍t-pha hoé. )
  • kìm-chí kā sî-kan hām tē-tiûⁿ chò kái-î. ( Iā-tō-sī kóng hì-bûn tio̍h hoat-seng tī tú hit-ê só·-chāi hām tú hit-ê sî-kan. )
  • Iáⁿ-phìⁿ ê keh-sek chhêng-chāi tio̍h ēng 35 mm--ê.
  • Kàm-tok bē-sái khiā-miâ.

Chit-10-tiâu lia̍h-goā, Lars von Trier kap Thomas Vinterberg lēng-gōa seng-bêng kóng in beh chè-hān kò-jîn ê chhiú-lō·, bô koh chò 1-ê gē-su̍t-ka, mā chiù-choā kóng bô beh koh chhòng-chō "chok-phín", in-ūi in kám-kak ta̍k-ê bak-nih-kú ê sî-kan lóng pí chiâu-chn̂g ê chok-phín khah tiōng-iàu. In siōng-kôan ê bo̍k-phiau sī beh tùi kak-sek kap tiûⁿ-kéng lāi-té, kā si̍t-chêng thiah-bêng. Ūi-tio̍h ta̍k-sêng bo̍k-phiau, beh iōng-sim kè-kàu, tō chún hi-seng hó ê hong-keh hām bí-ha̍k goân-chek mā bô sioh.

Goā-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Dogme 95 ê koaⁿ-hong bāng-chām. [1]