Don Quijote

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
1605 nî, tē 1 pán

Don Quijote de la Mancha (kán-chheng Don Quijote) sī Se-pan-gâ chok-ka Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) ê tn̂g-phiⁿ siáu-soat. Chheh miâ mā ū hō chò El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (La Mancha lâi ê khiàng-kha hidalgo Don Quijote). "Don Quijote" oân-nā sī chit-pún siáu-soat lāi-té chú-jîn-ong ê miâ.

Siáu-soat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-pún siáu-soat, kán-séng lâi kóng, tō-sī 1-ê toà tī chng-kha ê kē-chân hoâ-cho̍k in-ūi tha̍k khiâ-sū kò·-sū (hit-tang-chūn Au-chiu sî-kiâⁿ ê bûn-ha̍k chú-tê) tha̍k liáu bê--khì, soah kā ka-tī tòng-chò thoân-soat lāi-té ê 1-ê khiâ-sū, i kā ka-tī hō-miâ kiò-chò Don Quijote de la Mancha, khì kā lâng chioh 1-chiah sán koh lám ê Rocinante lâi khiâ, hām 1-ê hō-chò Sancho Panza ê kin-sûi, sì-koè lú-hêng ê kò·-sū.

"Don Quijote de la Mancha" chit-ê miâ-hō, "Don" sī hit-tang-chūn koân-chân hoâ-cho̍k ê miâ thaû-chêng ē ka ê jī, nā "de la Mancha" sī chí i pún-té khiā-ke ê Mancha-chhun.

Chit-pō· chok-phín khêng-si̍t sī siá lâi phoe-phêng hit-sî-chūn í-keng kū-siùⁿ kū-siùⁿ ê Se-pan-gâ, lāi-té siōng-chhut-miâ--ê tō-sī Don Quijote kong-táⁿ hong-chhoe-lián ê hit-kéng. In-ūi khiâ-sū thang khoàⁿ-chò siōng-teng Se-pan-gâ, hong-chhoe-lián ū siōng-teng Hô-lân ê ì-sù, khiâ-sū Don Quijote chiàn-su hong-chhia-lián ê chit-kéng, hō· chi̍t-koá ha̍k-chiá jīn-ûi, chok-chiá ū àm-chí Kē-tē-kok aū--lâi tùi Se-pan-gâ to̍k-li̍p ê ì-sù.

Chok-chiá tī chit-pō· siáu-soat--ni̍h, ka-ji̍p chē-chē chú-jîn-ong ê chū-ngó· ì-sek kap sêng-tióng ê biô-siá, hām hit-sî-tāi ê siáu-soat chok-phín chiâⁿ koh-iūⁿ, mā éng-hióng aū--lâi ê siáu-soat chhòng-chok, nā siáu-soat lāi-té ê hit-khoán m̄-jīn lāu, tui-kiû bāng-sióng kap hi-bāng, tī sim--ni̍h tài chèng-gī sì-koè chaú-chông ê loē-iông, mā kám-tōng chē-chē lâng.

Don Quijote mā sī Sèng-keng lia̍h-goā, sè-kài-siōng chhut-pán siōng-chē ê chheh, sī chin ū-siau-thaú ê siáu-soat, 2002-nî 5 goe̍h chhoe 8 Nobel Gián-kiù-só· kap ài-chheh thoân-thé hoat-piáu 1-hūn tiau-cha kiat-kó, keng-koè 54-kok lóng-chóng 100-ê chhut-miâ bûn-ha̍k-ka ê taû-phiò, Don Quijote tòng-soán "le̍k-sú-siōng siōng-hó ê 100-pō· bûn-ha̍k chok-phín" ê thâu-miâ.

Kiat-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Ké-paû ê Don Quijote[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chú-kak[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Im-ga̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tiān-iáⁿ kap hì-kio̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Pa-lé[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.