Edubuntu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Edubuntu, chìn-chêng hō-chòe Ubuntu kàu-io̍k pán, sī Ubuntu chok-gia̍p hē-thóng ê chi̍t ê koaⁿ-hong ián-seng pán, siat-kè hō͘ ha̍k-hāu, ka-têng kap siā-khu lâi sú-iōng.

Edubuntu kap chi̍t-kóa kok-ka ê kàu-su ah-sī ki-su̍t jîn-oân hia̍p-tông khai-hoat liáu kúi-lō nî. Edubuntu kiàn-li̍p tī Ubuntu ê ki-chhó͘ téng, thóng-ha̍p LTSP khin-hêng kheh-hō͘-toan kè-kò͘ kap chi̍t-kóa kàu-io̍k-iōng èng-iōng têng-sek, tùi-siōng sī 6 kàu 18 hè ê sú-iōng-chiá. I sī siat-kè lâi kā an-chong kap pêng-sî î-hō͘ pìⁿ kán-tan--ê.

Te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Edubuntu siu-lo̍k ū Linux Chiong-Toan Sū-Ho̍k-Khì Choan-Àn kap chin chōe kàu-io̍k siong-koan ê èng-iōng têng-sek, pau-koat GCompris, KDE Edutainment Suite, Sabayon Profile Manager, Pessulus Lockdown Editor, Edubuntu Menueditor, LibreOffice, Gnome Nanny kap iTalc. Í-chêng ū Shipit ho̍k-bū thê-kiong bián-hùi ê Edubuntu CD; Chóng--sî ùi 8.10 pán (2008) khai-sí chí ē-táng ùi bāng-lō͘ hā-chài jî-chhiáⁿ sī DVD keh-sek--ê.

Edubuntu ū-siat ê GUIUnity, chóng--sî mā ē-táng chng GNOME.[1] Unity ùi 12.04 khai-sí chiâⁿ-chòe ū-siat GUI. Ùi 7.10 khai-sí, mā ē-táng ēng KDE, hō-chòe Edubuntu KDE. Tī 2010 nî Edubuntu kap Qimo 4 Kids choan-àn ha̍p-chok tī Edubuntu ni̍h thê-kiong Qimo,[2] chóng--sî in-ūi chiⁿ bōe ji̍p chi̍t tiuⁿ CD soah lâi pàng-sak.[3]

Choan-àn bo̍k-phiau[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Edubuntu chi̍t-khai-sí ê lí-sióng sī hō͘ ki-su̍t tì-sek kap ki-lêng iú-hān ê kàu-io̍k kang-chok-chiá ū châi-tiāu thang tī chi̍t tiám-cheng sīm-chì koh khah chió ê sî-kan lāi-tè, chiū ē-táng kè-siat chi̍t ê tiān-náu si̍t-giām-sek ah-sī sòaⁿ-téng ha̍k-si̍p khoân-kéng, jiân-āu ū hāu-lu̍t-á koán-lí chit-ê khoân-kéng.

Edubuntu ê chú-iàu siat-kè bo̍k-phiau sī chiong chó͘-thài, sú-iōng-chiá kap têng-sū chi̍p-tiong koán-lí kiat-liân si̍t-thé siat-si, thang tī kàu-sek ê siat-tēng ē ūn-hêng. Kâng-khoán tiōng-iàu--ê sī siu-chi̍p siōng hó ê chū-iû nńg-thé kap sò͘-ūi kàu-io̍k chu-liāu. Kun-kù Edubuntu koaⁿ-hong bāng-chām só͘ siá--ê: "Goán ê bo̍k-phiau chiū-sī kā só͘-ū siōng hó ê kàu-io̍k chū-iû nńg-thé khǹg tī chi̍t ê hē-thóng, jî-chhiáⁿ hō͘ chit-ê hē-thóng hó an-chong kap î-hō͘."[4]

Lēng-gōa chi̍t ê bo̍k-phiau sī hō͘ kē-siu-ji̍p--ê mā ē-táng hoat-hui in ū--ê (kū--ê) tiān-náu ê siōng tōa kong-hāu.

Pán-pún[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Edubuntu 7.04 pau-tsong

Edubuntu ê tē it pái hoat-hêng sī tī 2005-10-13, tè hō-chòe Breezy Badger ê Ubuntu 5.10 hoat-hêng. Tī 8.04 Hardy Heron hoat-hêng ê sî, hō-chòe Ubuntu Kàu-Io̍k Pán[5], jî-chhiáⁿ piàn-sêng piau-chún Ubuntu an-chong ê chi̍t ê gōa-kòa, put-chài sī ē-táng an-chong ê LiveCD. Ùi 9.10 pán khai-sí, Edubuntu koh chiâⁿ-chòe chi̍t ê oân-chéng hē-thòng ê DVD, jî m̄-sī chi̍t ê gōa-kòa CD.[6] Edubuntu mā ē-táng tī só ū sú-iōng Ubuntu koaⁿ-hong thò-kiāⁿ-khò ê hoat-hêng-pán (chú-iàu sī Ubuntu kap Kubuntu) lāi-té soán "edubuntu" thò-kiāⁿ-chi̍p lâi an-chong. [7]

Ùi 14.04 khai-sí, Edubuntu chí-ū chhut LTS;[8] Edubuntu soan-pò͘ in ōe thiàu ké Ubuntu 16.04 LTS keng-sin. In-ūi khiàm-kheh kòng-hiàn-chiá, in kè-ōe kè-sio̍k lâu tī 14.04. [9] [10]

See also[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chām-gōa liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]