Gì-tah

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Gí-tah choán--lâi)
Kó·-tián gì-tah (Se-pan-gâ-sek)

Gì-tah sī chi̍t-khoán ū hiân ê ga̍k-khì. Thong-siông chiàⁿ-chhiú ná poé hiân (hō͘ soàⁿ tín-tāng hoat-siaⁿ), tò-chhiú ná ji̍h hiân (khòng-chè im-tiāu).

Hiān-tāi ê gì-tah pun-chò siaⁿ-ha̍k (acoustic) kap tiān-chú 2 toā lūi. Siaⁿ-ha̍k gì-tah it-poaⁿ kóng chò "chhâ gì-tah" (sui-jiân tiān gì-tah mā sī chhâ chò ê). Chhâ gì-tah chú-iàu koh pun-chò "bîn-iâu" (folk, mā hō-chò "kǹg-hiân gì-tah") kap kó͘-tián 2 chióng. Bîn-iâu gì-tah ha̍h kǹg soàⁿ; kó͘-tián ha̍h nai-lóng soàⁿ.

Gì-tah sek-ha̍p toâⁿ chē-chē chióng im-ga̍k khoán-sek, pau-koah Au-chiu kó͘-tián im-ga̍k, blues ("nâ-tiāu"), jazz, iô-kún-ga̍k.

Hoat-chó·[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Khoán-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siaⁿ-ha̍k gì-tah[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tiān-gì-tah[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Kiat-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gì-tah ê kiat-kò· (chhiáⁿ chham-khó bûn-chiuⁿ)

Gì-tah ū ē-kha ê ki-pún pō͘-ūi:

 1. Thâu-pō· (headstock): tī gì-tah ām-kún ê boé-liu. Chit-ê pō͘-ūi ū an "ke-khì-thâu-á" (machine heads), it-poaⁿ ū 6 ki, iōng-lâi tiâu hiân ê im-ūi (?) (pitch). Thoân-thóng ê pâi-hoat sī "3+3", piáu-sī téng-koân ū 3 ki, ē-kha mā ū 3 ki. Tiān gì-tah tiāⁿ-tiāⁿ sī 6 ki pâi ti̍t-ti̍t 1 choā, ū-sî sī "4+2".
 2. Hiân-chím (nut): tiàm-tī thâu-pō· kap chéng-thâu-pang sio-kap ê só·-chāi. Bīn-téng ū khek kau-á lâi hoāⁿ hiân (bē-su "chím-thâu"). Châi-liāu ū iōng chhiūⁿ-gê, kut-thâu, sok-ka, chio̍h-ba̍k (graphite), iah-sī kî-thaⁿ ê poàⁿ tēng ê mi̍h; châi-liāu ē éng-hióng gì-tah ê im-sek.
 3. Tiâu-im-thâu (machine heads): an tī thâu-pō· ê tiâu-im ke-si-thâu-á, it-poaⁿ ū 6 ki, 1 ki peⁿ 1 tiâu hiân.
 4. Frets: tah tī chéng-thâu-pang bīn-téng ê thih tiâu. Iōng-lâi kái-piàn hiân ē-tit tín-tāng ê tn̂g-té, tì-tio̍h hoat bô kāng koân-kē ê khîm-siaⁿ. Chi̍t-ê fret khòng-chè 1-ê poàⁿ-im.
 5. Hêng-kè-koaiⁿ (truss rod, 桁架杆)
 6. Siuⁿ-gē (inlays)
 7. Ām-kún (neck) kap chéng-thâu-pang (fingerboard): gì-tah ê ām-kún sī 1 liâu tn̂g-tn̂g ê chhâ tiâu, che sio-chiap gì-tah ê sin-khu kap thâu-pō͘ (headstock). Ām-kún piáu-bīn ū 1 tè pang hō͘-chò chéng-thâu-pang iah-sī fret pang (fretboard), pang bīn-téng ū sè-tè-á thih tiâu hō͘-chò fret. Ām-kún ê tiong-sim tâi 1 tiâu thih-ki hō-chò (truss rod). Chéng-thâu-pang iōng--ê chhâ it-poaⁿ hām ām-kún chú-thé iōng--ê bô siâng. Ām-kún tio̍h taⁿ put-chí-á tōa ê la̍t, iû-kî nā peⁿ khah chho͘-ióng ê hiân ê sî-chūn te̍k-pia̍t chia̍h-la̍t. (Truss rod) ē-tàng tàu phô͘ ām-kún, hō͘ i bē-tit oan-khiau. Ām-kún nā ū-kàu ngē, im chiah bē cháu--khì.
 8. Ām-kún koan-chat (neck joint)
 9. Sin-khu (body)
 10. (pickups)
 11. Tiān-chú
 12. Kiô (bridge)
 13. Hō·-? (pickguard)