跳至內容

Iô-kún-ga̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Iô-kún-ga̍k sī 1950 nî-tāi tiong-kî tī Bí-kok chhut-hiān ê liû-hêng im-ga̍k khoán-sek. Goân-té ê Eng-gí siá-chò Rock and Roll ia̍h-sī Rock'n'Roll. Chit-ê sû it-poaⁿ-tek beh soat-bêng goân-khí-thâu, sī ēng "iô" (rock) kap "liàn/kún" (roll) lâi piáu-hiān im-ga̍k ê khí-lo̍h kap liâu-phah, m̄-koh khêng-si̍t che pún-té sī Bí-kok o͘-lâng ê sio̍k-gí, ì-sù sī sèng-kau he̍k-chiá-sī thiàu-bú.

Rock and Roll mā kán-séng kóng Rock. Chit-ê kóng-hoat chū iô-kún-ga̍k tú khí-ki ê sî-chūn tō ū lâng leh ēng--ah. 1960 nî-tāi Rock ê kóng-hoat piàn phó-phiàn, Rock and Roll tian-tó khah hán kóng. Chóng--sī hiān-chhú-sî 2 chióng lóng iáu ū teh sú-iōng.

Iô-kún-ga̍k í-keng thoàⁿ khì Bí-kok í-goā ê só͘-chāi, put-chí-á sî-kiâⁿ, āu--lâi sán-seng chē-chē hun-ki, chóng-hō-miâ lâi kóng, phó-thong kiò-chò rock. Iô-kún-ga̍k sù-siông ū koa-sû, pán-liâu ki-pún-siōng sī ka-kiông āu-phek-ūi ê boogie-woogie bu-lù-suh. Kiông-phek chha-put-to lóng ū lang-kó͘ (snare drum) ê kó͘-siaⁿ.

Kó͘-tián ê iô-kún-ga̍k ián-chàu, ū 1 ki ia̍h 2 ki tiān-gí-tah (1 ki chhoā-thâu, 1 ki chò pán-liâu), 1 ki kē-im tiān-gí-tah, kap 1 chou kó͘. Khí-bó͘ mā tiāⁿ ka--ji̍p-lâi chò-hoé. Nā 1950 nî-tâi chá-kî ê iô-kún-ga̍k, khah chia̍p ēng sa-khú-sú-hóng chhoā-thâu, kah 1950 nî-tāi tiong-kî, chiah hō͘ gí-tah thè-oāⁿ--khì. Koh khah chá-kî, tī iô-kún-ga̍k hoat-chó͘ ê khoán-sek--ni̍h, kǹg-khîm chiah sī chhoā-thâu ê ga̍k-khì, sū-si̍t-siōng, iô-kún-ga̍k ê kin-té sī 1940 nî-tāi tī Bí-kok im-ga̍k chiàm-thâu-ūi ê toā-ga̍k-thoân ê boogie-woogie kǹg-khîm ián-chàu.

Iô-kún-ga̍k chha-put-to tī choân-sè-kài lóng siū-tio̍h hoan-gêng, iā chū-án-ne tùi siā-hoē ū chám-jiân toā ê éng-hióng. I í-keng m̄-sī tan-sûn ê im-ga̍k khoán-sek, chìn-chi̍t-pō͘-tek, i éng-hióng lán ê seng-oa̍h hong-sek, sî-kiâⁿ chhu-sè, thài-tō͘, kap gí-giân.

Rock genre[siu-kái | kái goân-sí-bé]