Hoán-choân-kiû-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hoán-choân-kiû-hòa sī hoán-tùi hiān-chhú-sî tng sî-kiâⁿ ê choân-kiû-hòa ê khoán-sek ê lâng iah thoân-thé in só͘ ēng ê kháu-hō he̍k-chiá-sī chí in ê hêng-tōng.

Hoán Lausanne ê Sè-kài Keng-chè Lūn-toâⁿ ê piah-chō (graffiti). Téng-koân siá-kóng: La croissance est une folie ("Sêng-tióng tō sī siáu-kông").

Chin chē lâng kā "hoán-choân-kiû-hòa" tòng-chò 1 ê siā-hoē ūn-tōng, m̄-koh m̄a ū lâng kā khoàⁿ-chò sī kúi-ā-ê bô-siâng ê siā-hoē ūn-tōng. M̄-koán án-choáⁿ, hoán-choân-kiû-hòa ê chham-ú-chiá ū hô-chê teh kap toā khì-gia̍p ê chèng-tī sè-le̍k tùi-tu, chiah-ê toā khì-gia̍p ê sè-le̍k tiàm bō͘-e̍k tiâu-iok kap chē-chē só͘-chāi lóng koan-chhat ē-tio̍h, hoán-choân-kiû-hòa-chiá piáu-sī chiah-ê kiâⁿ-pàng kap hiān-siōng ū sńg-tn̄g khoân-kéng, lô-kang koân-lī, kok-ka chú-koân, kap Tē-saⁿ Sè-kài téng-téng.

Toā-to-sò͘ hō͘ lâng kiò-chò "hoán-choân-kiû-hòa" ê jîn-sū khah kah-ì lâng chheng-ho͘ in sī Choân-kiû Chèng-gī Ūn-tōng ê sêng-oân, tī Italia khah chia̍p kóng-chò ūn-tōng ê ūn-tōng (movimento dei movimenti), nā tī Hoat-kok sī tiāⁿ-tiāⁿ kiò-chò kái-piàn chông-kiû-hòa (l'altermondialisme), chit-ê ūn-tōng ū chē-chē hō-miâ.

Taⁿ lán só͘ chai ê chiah-ê thoân-thé iah kò-jîn sī tī 20 sè-kí boé-kî hoat-tián chò "hoán-choân-kiû-hoà ūn-tōng"--ê, in tùi-ke̍h khì-gia̍p hoa̍t-tōng kap Hoat-tián Kok-ka (developing nations) chhui-sak ê chū-iû bō͘-e̍k só͘ kiám-chhái ē chō-sêng ê choân-kiû-hòa.

Pa̍t-ê bāng-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]