Hok-kiàn-séng ê keng-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Hok-chiu ê tiong-sim siong-gia̍p-khu
Hok-kiàn Chū-iû Bō͘-e̍k Chhì-giām-khu hā-sio̍k ê Pêng-thâm Chong-ha̍p Si̍t-giām-khu
Hok-kiàn chhut-sán ê Pe̍h-hô gîn-chiam tê
Hok-kiàn thô͘-lâu koan-kong-khu

Hok-kiàn sī keng-chè hoat-tián liáu siōng-kín ê séng-hūn chi-it, 2010 nî ê keng-chè chóng-liōng sī Tiong-kok tē-12 miâ. Chiàu 1979 chì 2007 nî ê 29 tang ê choa̍t-tùi pí-kàu, 2007 nî GDP chóng-liōng sī 1978 nî ê 138.02 pōe; chiàu put-piàn kè-siàu thui-sǹg (í kāng sî-kan ê choân-kok pêng-kin bu̍t-kè chò ki-chún), GDP ta̍k-nî pêng-kin cheng-tióng-lu̍t sī 12.4%, cheng-tióng sok-tō͘ kīn-chhù-î Kńg-tang kap Chiat-kang chit nn̄g ê séng-hūn. 2010 nî ê GDP cheng-tióng 13.8%, kīn-chhù-î Thian-tin-chhī, Tiōng-khèng-chhī, Sù-chhoan-séng, cheng-hok sī choân-kok tē-4 miâ. 2016 nî ê GDP chóng-liōng sī 2.59-bān-ek Jîn-bîn-pè.[1]

1978 chì 2008 nî, ū 21 tang ê GDP nî-cheng-tióng-lu̍t pí 10% koân, GDP cheng-hok siōng-koân ê nî-hūn sī 1993 nî, ū 22.6%. Hok-kiàn-séng ê GDP chóng-liōng tī Tiong-kok ùi 1978 nî ê tē-22 miâ, kàu 2007 nî shiūⁿ-seng chì tē-10 miâ; Hok-kiàn-séng 1981 nî ê GDP chóng-liōng tē-it pái tu̍t-phoà 100-ek îⁿ, 1993 nî ê GDP tu̍t-phoà 1-chheng-ek îⁿ, 2008 nî tu̍t-phoà 1-bān-ek îⁿ. Kin-kì chho͘-pō͘ he̍k-soàn, 2010 nî Hok-kiàn-séng tē-khu seng-sán chóng-gia̍h sī 14357.12-ek îⁿ, pí téng chi̍t nî cheng-tióng liáu 13.8%, jîn-kin tē-khu seng-sán chóng-gia̍h ta̍t 39432 îⁿ, pí téng chi̍t tang cheng-tióng liáu 13.0%, sam-chhù sán-gia̍p pí-lē sī 9.5∶51.3∶39.2.

Kang-gia̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1980 nî-tāi chìn-chêng, Hok-kiàn in-ūi ūi-tī Tâi-hái Chiàn-cheng ê chiân-soàⁿ, Tiong-kok tiong-iong tùi Hok-kiàn ê tâu-chu hui-siông chió, keng-chè hoat-tián khoaⁿ-bān. 1980 nî-tāi í-āu, chip-hêng kái-kek khai-hòng cheng-chhek, ha̍p-lí lī-iōng kiâu-chu kap goā-chu, ín-chìn sian-chìn ê ki-su̍t kap siat-pī, chiân-āu kiàn-li̍p liáu Ē-mn̂g Keng-chè Te̍k-khu, Má-bòe Keng-chè Ki-su̍t Khai-hoat-khu, iân-hái khai-hòng tē-khu kap Tâi-siong tâu-chu-khu. 2005 nî, Lióng-hoāⁿ khai-sí lâi-óng, Tâi-hái Chiàn-cheng ê khó-lêng-sèng toā-toā kiám-chió, í-kip tiong-iong chèng-hú thê-chhut ka-khoài Hái-se ê hoat-tián, Hok-kiàn tit-tio̍h tiong-iong hán-tit ê tâu-chu. Sui-jiân keng-chè khoài-sok cheng-tióng, tān-sī Hok-kiàn kàu-taⁿ iu-goân sī Tiong-kok iân-hái séng-chhī jîn-kin GDP khah-kē ê séng-hūn. Hok-chiu, Ē-mn̂g, Choân-chiu só͘-chāi ê Bân-tang-lâm tē-khu, keng-chè pí-kàu hoat-ta̍t. Hiuⁿ-tìn khì-gia̍p稳 ún-kiàn hoat-tián, lông-chhun goā-hiòng-hêng keng-chè hoat-tián khoài-sok. Kang-gia̍p í kheng-hêng ûi-chú, lūi-pia̍t iā chê-choân, hêng-sêng í Hok-chiu, Ē-mn̂g, Choân-chiu, Sam-bêng, Phô͘-chhân, Lâm-pêng, Siō-bú, Éng-an, Liông-giâm, Thâm-pêng ûi tiong-sim ê kang-gia̍p-khu, í kheng-kang, tiān-chú, si̍t-phín, chúi-sán ka-kang ûi kut-kàn ê iân-hái kang-gia̍p kap í goân-châi-liāu, pháng-chit, sim-kang, hoà-kang ûi kut-kàn ê lōe-tē thih-lō͘-soàⁿ kang-gia̍p phòe-tì ê kek-kio̍k.

Lông-gia̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hok-kiàn chē soaⁿ, keng-tē khiám-khoeh. Tiū-bí sī chú-iàu ê lông-chok-bu̍t. Choân-séng ū 17 ê bí-niû seng-sán ki-tē. Chhân-hn̂g bīn-chek tāi-iok chiàm keng-tē bīn-chek ê 81%. Hok-kiàn sī Tiong-kok hoat-tián jia̍t-tài kap a-jia̍t-tài keng-chè chok-bu̍t ê tiōng-iàu ki-tē chi-it. Kam-chià seng-sán sī Tiong-kok tē-it.

Siong-gia̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

參考资料[siu-kái | kái goân-sí-bé]