Khióng-pò͘-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Khióng-pò·-chú-gī sī 1 chióng ǹg it-poaⁿ jîn-bîn sú-iōng po̍k-le̍k ê chhiú-lō·, lâi ta̍t-sêng chèng-tī, chong-kàu he̍k-chiá-sī siā-hōe keng-chè bo̍k-tek ê siūⁿ-hoat, ia̍h-sī chú-tiuⁿ. Khióng-pò·-chú-gī ê hêng-ûi, khióng-pò·-o̍ah-tāng, ū khó-lêng sī kek-ko·-poe, mā ū khó-lêng sī thàu-kòe thôan-thé lâi chìn-hêng. Ū-tang-sî-á sīm-chì siū tio̍h bó·-chi̍t-kóa chèng-hú ê o·-ián lâi chiâⁿ-chò soan-pò· chiàn-cheng ê lēng-gōa 1 khóan hong-sek.

Bí-kok Liân-pang Hoat-tián ( United States Code ) tē 22 tiâu, tē 2656f(d) tōaⁿ[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat], sī kā khióng-pò·-chú-gī tēng-gī chò: "tāi-seng ū kè-e̍k, chhut tī chèng-tī tōng-ki ê po̍k-le̍k hōan-chōe, kā hui-chiàn-tò·-jîn-ôan tòng-chò bo̍k-phiau, thàu-kòe hui-kok-ka thôan-thé he̍k-chiá-sī sái àm-kiâⁿ ê thàu-á lâi chìn-hêng, chhiâng-chāi sī siūⁿ-beh éng-hióng it-poaⁿ bîn-ke."

Chóng--sī teh iōng "khióng-pò·-chú-gī" ia̍h-sī "khióng-pò·-hūn-chú" chiah-ê gí-sû ê sî, tiāⁿ-tiāⁿ sī ū teh tak chèng-tī sǹg-pôaⁿ--ê, chit-kóa gí-sû mā put-sî iōng tī chèng-hú soan-thôan lāi-té, lâi kó·-chhui ta̍k-ke chi-chhî tùi-te̍k te̍k-tēng ê "khióng-pò·-hūn-chú".

Nā sī hiah-ê chi-chhî tùi peh-sìⁿ-lâng iōng po̍k-le̍k ê chèng-hú, in tō ē ēng chi̍t-kóa khiā-tiong ia̍h-sī chiàⁿ-bīn ê gí-sû lâi kóng in chàn-sêng ê hiah-ê chiàn-tò·-jîn-ôan, pí-lūn-kóng "chū-iû-chiàn-sū" ( freedom fighters ), "ài-kok-chiá" (patriots), "chún-kun-tūi" ( paramilitaries ) , "tàu-sū" ( militant ), "iú-chì" ( comrades ), ia̍h-sī "hêng-tōng-hūn-chú" ( activists ). Chiah-ê gí-sû tō lóng khah pa-lun-pa-láu.