Lô-má hông-tè lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lô-má hông-tèLô-má Tè-kok ê thóng-tī-chiá, chū in kong-bîn kap kun-tūi kiàn-li̍p khí koân-le̍k. Tè-kok sī tùi Lô-má Kiōng-hô-kok hoat-tián--chhut-lâi-ê. Thâu chi̍t ūi hông-tè sī Augustus, bô tia̍t-pia̍t ê hâm-thâu, sī chhái-ēng goân-ló thâu-lâng (princeps senatus) chè-tō͘ chheng-hō. Chit khoán chêng-hêng liân-sio̍k liáu 300 tang, thang hō chò Goân-siú (Principatus) sî-tāi.

Tē-saⁿ Sè-kí Gûi-ki liáu-āu, Diocletianus kā tong-sî ê tè-chèng kái-chìn jî-chhiá chèng-sek-hòa, kiàn-li̍p khí Kún-chú (Dominatus) sî-tāi.

Hiān-tāi kóng ê "hông-tè", hoan-e̍k-siōng tùi-tâng ê Latin-gí sī imperator, goân-lâi sī kun-tūi tùi sêng-kong ê chiong-kun ê chheng-hō. Le̍k-sú-ka sú-iōng hông-tè chi̍t jī, lâi pau-koat Lô-má Tè-kok sî-tāi chē khoán ê kun-chú hâm-thâu.

Goân-siú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Julius-Claudius ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Julius-Claudius ông-tiâu
Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Augustus
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS
Chêng 63 nî 9 goe̍h 23 ji̍t, tī Italia ê Lô-má Julius Caesar ê seng-sun kiam ióng-chú; in-ūi i kap Lô-má Goân-ló-īⁿ ê 'tē-it-chhù hia̍p-gī' chiâⁿ chò sū-si̍t-siōng ê hông-tè. Chêng 27 nî 1 goe̍h 16 ji̍t – Āu 14 nî 8 goe̍h 19 ji̍t Āu 14 nî 8 goe̍h 19 ji̍t
Chū-jiân goân-in he̍k-chiá ū khó-lêng sī hō͘ in bó͘ Livia to̍k-hāi.
40 tang, 7 kò-goe̍h koh 3 kang
Tiberius
TIBERIVS CAESAR DIVI AVGVSTI FILIVS AVGVSTVS
Chêng 42 nî 11 goe̍h 16 ji̍t, tī Lô-má Augustus tē-3-jīm bó͘ Livia Drusilla chìn-chêng hun-in ê chhin-seⁿ kiáⁿ; Augustus cha-bó͘-kiáⁿ Tōa Julia ê kè-hiaⁿ-tī kiam tē-3-jīm ang; Augustus siu-ióng chò kiáⁿ kap kè-sêng-jîn. Āu 14 nî 9 goe̍h 18 ji̍t – Āu 37 nî 3 goe̍h 16 ji̍t Āu 37 nî 3 goe̍h 16 ji̍t
Khó-lêng sī chū-jiân goân-in, ia̍h sī hō͘ Caligula àm-sat sí
22 tang, 5 kò-goe̍h koh 27 kang
Caligula
GAIVS IVLIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
Āu 12 nî 8 goe̍h 31 ji̍t, tī Italia ê Antium Tiberius ê ti̍t-sun kiam ióng sun; Germanicus ê chhin-seⁿ kiáⁿ; Augustus ê chan-sun. Āu 37 nî 3 goe̍h 18 ji̍t – Āu 41 nî 1 goe̍h 24 ji̍t Āu 41 nî 1 goe̍h 24 ji̍t
Hō͘ goân-ló kap chhin-ióng chham-ú ê àm-sat bô͘-hāi
3 tang, 10 kò-goe̍h koh 6 kang
Claudius
TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
Chêng 10 nî 8 goe̍h 1 ji̍t, tī Gallia Lugdunensis ê Lugdunum Caligula ê a-chek; Germanicus ê hiaⁿ-tī; Tiberius ê ti̍t-á; Augustus seng-sun kap kè-sun; Praetoriani hō͘-ōe-tūi soan-pò͘ ê hông-tè. Āu 41 nî 1 goe̍h 25/26 ji̍t – Āu 54 nî 10 goe̍h 13 ji̍t Āu 54 nî 10 goe̍h 13 ji̍t
Khó-lêng sī hō͘ in-bó͘ Agrippina minor to̍k--sí, beh hō͘ Nero ē-tàng chiap-ūi, ia̍h ū khó-lêng sī chū-jiân goân-in.
13 tang, 8 kò-goe̍h koh 18/19 kang
Nero
NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
Āu 37 nî 12 goe̍h 15 ji̍t, tī Italia ê Antium Claudius ê ti̍t-sun, kè-kiáⁿ, kiáⁿ-sài, ióng-kiáⁿ; Caligula ê gōa-seng; Tiberius ê ti̍t-chan-sun; Germanicus chi sun; Augustus ê hiân-sun Āu 54 nî 10 goe̍h 13 ji̍t – Āu 68 nî 6 goe̍h 9 ji̍t Āu 68 nî 6 goe̍h 9 ji̍t
Hō͘ goân-ló soan-pò͘ chò kong-chiòng te̍k-jîn liáu-āu chū-sat sí-bong.
13 tang, 7 kò-goe̍h koh 27 kang

Sì Hông-tè chi Nî kap Flavia ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Galba
SERVIVS SVLPICIVS GALBA CAESAR AVGVSTVS
Chêng 3 nî 12 goe̍h 24 ji̍t, tī Italia ê Terracina hū-kīn Nero chū-sat liáu-āu, tī Se-pan-gâ oán-cheng-kun chi-chhî hā ti̍t khoân Āu 68 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – Āu 69 nî 1 goe̍h 15 ji̍t Āu 69 nî 1 goe̍h 15 ji̍t
Hō͘ Otho niá-chhōa ê chèng-piàn lāi siū Praetoriani hō͘-ōe-tūi bô͘-hāi
7 kò-goe̍h koh 7 kang
Otho
MARCVS SALVIVS OTHO CAESAR AVGVSTVS
Āu 32 nî 4 goe̍h 28 ji̍t, tī Italia ê Ferentinum Praetoriani hō͘-ōe-tūi jīm-bēng--ê Āu 69 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – Āu 69 nî 4 goe̍h 16 ji̍t Āu 69 nî 4 goe̍h 16 ji̍t
Tùi Vitellius ê Bedriacum Chiàn-tò͘ sit-pāi liáu-āu chu-sat
3 kò-goe̍h koh 1 kang
Vitellius
AVLVS VITELLIVS GERMANICVS AVGVSTVS
Āu 15 nî 9 goe̍h 24 ji̍t, tī Lô-má Tī German Oán-cheng-kun ê chi-chhî hā tit koân (kap Galba/Otho sio hoán) Āu 69 nî 4 goe̍h 17 ji̍t – Āu 69 nî 12 goe̍h 20 ji̍t Āu 69 nî 12 goe̍h 20 ji̍t
Murdered by Vespasian's troops
8 kò-goe̍h koh 3 kang
Vespasianus
TITVS FLAVIVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
Āu 9 nî 11 goe̍h 17 ji̍t, tī Italia ê Falacrina Tī tang-hong oán-cheng-kun ê chi-chhî hā tit koân (kap Vitellius sio hoán) Āu 69 nî 12 goe̍h 21 ji̍t – Āu 79 nî 6 goe̍h 24 ji̍t Āu 79 nî 6 goe̍h 24 ji̍t
Chū-jiân goân-in
9 tang, 6 kò-goe̍h koh 3 kang
Titus
TITVS FLAVIVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
Āu 39 nî 12 goe̍h 30 ji̍t, tī Lô-má Vespasianus ê hāu-seⁿ Āu 79 nî 6 goe̍h 24 ji̍t – Āu 81 nî 9 goe̍h 13 ji̍t Āu 81 nî 9 goe̍h 13 ji̍t
Chē-jiân goân-in (jia̍t-pēⁿ)
2 tang, 2 kò-goe̍h koh 20 kang
Domitianus
TITVS FLAVIVS CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS
Āu 51 nî 10 goe̍h 24 ji̍t, tī Lô-má Vespasianus ê hāu-seⁿ Āu 81 nî 9 goe̍h 14 ji̍t – Āu 96 nî 9 goe̍h 18 ji̍t Āu 96 nî 9 goe̍h 18 ji̍t
Hō͘ hoat-īⁿ koaⁿ-goân àm-sat
15 tang koh 4 kang

Nerva-Antoninus ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Nerva-Antoninus ông-tiâu
Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Nerva
MARCVS COCCEIVS NERVA CAESAR AVGVSTVS
Āu 30 nî 11 goe̍h 8 ji̍t, tī Italia ê Narni Goân-ló-īⁿ chí-tēng Āu 96 nî 9 goe̍h 18 ji̍t – Āu 98 nî 1 goe̍h 27 ji̍t Āu 98 nî 1 goe̍h 27 ji̍t
Chū-jiân goân-in
1 tang, 4 kò-goe̍h koh 9 kang
Traianus
CAESAR MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS AVGVSTVS
Āu 53 nî 9 goe̍h 18 ji̍t, tī Italica ê Hispania Baetica Nerva ê ióng-chú kap kè-sêng-jîn Āu 98 nî 1 goe̍h 28 ji̍t – Āu 117 nî 8 goe̍h 7 ji̍t Āu 117 nî 8 goe̍h 7 ji̍t
Chū-jiân goân-in
19 tang, 6 kò-goe̍h koh 10 kang
Hadrianus
CAESAR PVBLIVS AELIVS TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS
Āu 76 nî 1 goe̍h 24 ji̍t, tī Italica ê Hispania Baetica (ia̍h sī Lô-má) Traianus ê ióng-chú kao kè-sêng-jîn Āu 117 nî 8 goe̍h 11 ji̍t – Āu 138 nî 7 goe̍h 10 ji̍t Āu 138 nî 7 goe̍h 10 ji̍t
Chū-jiân goân-in
20 tang, 10 kò-goe̍h koh 30 kang
Antoninus Pius
CAESAR TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS
Āu 86 nî 9 goe̍h 19 ji̍t, tī Italia ê Lanuvium hū-kīn Hadrianus ê ióng-chú kap kè-sêng-jîn Āu 138 nî 7 goe̍h 10 ji̍t – Āu 161 nî 3 goe̍h 7 ji̍t Āu 161 nî 3 goe̍h 7 ji̍t
Chū-jiân goân-in
22 tang, 6 kò-goe̍h koh 28 kang
Marcus Aurelius
CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS
Āu 121 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, tī Lô-má Antoninus Pius ê ióng-chú, kiáⁿ-sài kap kè-sêng-jîn; kap Lucius Verus kiōng-tī kàu Āu 169 Āu 161 nî 3 goe̍h 7 ji̍t – Āu 180 nî 3 goe̍h 17 ji̍t Āu 180 nî 3 goe̍h 17 ji̍t
Chū-jiân goân-in
19 tang koh 10 kang
Lucius Verus
CAESAR LVCIVS AVRELIVS VERVS AVGVSTVS
Āu 130 nî 12 goe̍h 15 ji̍t, tī Lô-má Antoninus Pius ê ióng-chú kiam kè-sêng-jîn kap Marcus Aurelius ê kiáⁿ-sài; chham [[Marcus Aurelius] chò kiōng-tī hông-tè kàu i sí Āu 161 nî 3 goe̍h 7 ji̍t – ? March 169 AD Āu 169 3 goe̍h
Chū-jiân goân-in (Un-e̍k)
8 tang
Commodus
CAESAR MARCVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS
Āu 161 nî 8 goe̍h 31 ji̍t, ti Italia ê Lanuvium Marcus Aurelius ê chhin-seⁿ kiáⁿ; Āu 177 nî to̍h chò kiōng-tī hông-tè 177 AD – Āu 192 nî 12 goe̍h 31 ji̍t Āu 192 nî 12 goe̍h 31 ji̍t
Kiong-lâi siū àm-sat, hông chhui-sí
3 tang ê kiōng-tī hông-tè,
12 nî ê to̍k jīm hông-tè

Gō͘ Hông-tè chi Nî kap Severus ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Pertinax
CAESAR PVBLIVS HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS
Āu 126 nî 8 goe̍h 1 ji̍t, ti Italia ê Alba Praetoriani hō͘-ōe-tūi soan-pò͘ ê hông-tè Āu 193 nî 1 goe̍h 1 ji̍t – Āu 193 nî 3 goe̍h 28 ji̍t Āu 193 nî 3 goe̍h 28 ji̍t
Hō͘ Praetoriani hō͘-ōe-tūi bô͘-sat
2 kò-goe̍h koh 27 kang (86 kang)
Didius Julianus
CAESAR MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS
Āu 133 în ia̍h, tī Italia ê Milan Tī Praetoriani hō͘-ōe-tūi chú-chhî ê kēng-bē iâⁿ tio̍h hông-tè-ūi Āu 193 nî 3 goe̍h 28 ji̍t – Āu 193 nî 6 goe̍h 1 ji̍t Āu 193 nî 6 goe̍h 1 ji̍t
Goân-ló-līⁿ bēng-lēng chhú-koat
2 kò-goe̍h koh 4 kang (65 kang)
Septimius Severus
CAESAR LVCIVS SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS
Āu 145 nî 4 goe̍h 11 ji̍t, tī Libya ê Leptis Magna Pannonia oán-cheng-kun ê chi-chhî hā tit khoân[1] Āu 193 nî 4 goe̍h 9 ji̍t – Āu 211 nî 2 goe̍h 4 ji̍t Āu 211 nî 2 goe̍h 4 ji̍t
Chū-jiân goân-in
17 tang, 9 kò-goe̍h koh 26 kang
Caracalla
CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS PIVS AVGVSTVS
Āu 188 nî 4 goe̍h 4 ji̍t, Lugdunum, Gallia Lugdunensis Septimius Severus ê hāu-seⁿ; Severus tùi Āu 198 nî ê kiōng-tī hông-tè; Severus kap Geta tùi Āu 209 nî kàu Āu 211 nî 2 goe̍h ê kiōng-tī; kap Geta kiōng-tī kàu Āu 211 nî Āu 198 nî – Āu 217 nî 4 goe̍h 8 ji̍t Āu 217 nî 4 goe̍h 8 ji̍t
Hō͘ peng-á bô͘-sat, Macrinus chham-ú ê thong-bô͘ ê chi̍t pō͘-hūn
13 nî chò kiōng-tī hông-tè
10 kò-goe̍h kap Geta chò-hóe
6 nî chò to̍k jīm hông-tè
Geta
CAESAR PVBLIVS SEPTIMIVS GETA AVGVSTUS
Āu 189 nî 3 goe̍h 7 ji̍t, Rome Septimius Severus ê hāu-seⁿ; tùi Āu 209 nî kàu Āu 211 nî 2 goe̍h kî-kan Severus kiam Caracalla ê kiōng-tī hông-tè; Caracalla ê kiōng-tī hông-tè chò kàu Āu 211 nî 12 goe̍h Āu 209 – Āu 211 nî 12 goe̍h 26 ji̍t Āu 211 nî 12 goe̍h 19 ji̍t
Caracalla ê bēng-lēng hā hông bô͘-sat
2 nî chò kiōng-tī hông-tè
10 kò-goe̍h kap Caracalla chò-hóe
Macrinus
MARCVS OPELLIVS SEVERVS MACRINVS AVGVSTVS PIVS FELIX

chham
Diadumenianus
MARCVS OPELLIVS ANTONINVS DIADVMENIANVS
iok Āu 165 nî, ti Mauretania ê Iol Caesarea Caracalla ê Praetoriani Tūi-tiúⁿ, ū khó-lêng bô͘-hāi liáu Caracalla jî-chhiá tām Caracalla sí āu soan-pò͘ ka-tī chò hông-tè; 217 nî 5 goe̍h jīn-bēng i hāu-seⁿ Diadumenianus chò hù hông-tè Āu 217 nî 4 goe̍h 11 ji̍t – Āu 218 nî 6 goe̍h 8 ji̍t Āu 218 nî 6 goe̍h 8 ji̍t
Elagabalus ê ì-sù hā hông chhú-koat
1 tang, 1 kò-goe̍h koh 28 kang
Elagabalus
MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS
c. 203 AD, ti Syria ê Emesa Septimius Severus ê gōa-seng-sun, Hông kóng sī Caracalla ê su-seng-chú; Syria oán-cheng-kun soan-pò͘ ê hông-tè Āu 218 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – Āu 222 nî 3 goe̍h 11 ji̍t Āu 222 nî 3 goe̍h 11 ji̍t
Hō͘ Praetoriani hō͘-ōe-tuō bô͘-sat
3 tang, 9 kò-goe̍h koh 3 kang
Severus Alexander
CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER AVGVSTVS
Āu 208 nî 10 goe̍h 1 ji̍t, tī Syria ê Arca Caesarea Septimius Severus bó͘ ê gōa-seng-sun, Elagabalus ê piáu-hiāⁿ-tī kiam siu-ióng ê kè-sêng-jîn Āu 222 nî 3 goe̍h 13 ji̍t – Āu 235 nî 3 goe̍h 18 ji̍t Āu 235 nî 3 goe̍h 18 ji̍t
Hō͘ kun-tūi bô͘-hāi
13 tang koh 5 kang

Tē-saⁿ Sè-kí Gûi-ki kap Gordianus ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tē-saⁿ Sè-kí Gûi-ki
Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Maximinus I
CAESAR GAIVS IVLIVS VERVS MAXIMINVS AVGVSTVS
iok Āu 173 nî, tī Thrace ia̍h Moesia German oán-cheng-kun tī Severus Alexander ê bô͘-sat liáu-āu soan-pò͘ ê hông-tè Āu 235 nî 3 goe̍h 20 ji̍t – Āu 238 nî 6 goe̍h Āu 238 nî 6 goe̍h
Hō͘ Praetoriani hō͘-ōe-tūi àm-sat
3 tang, 3 kò-goe̍h
Gordianus 1-sè
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS AVGVSTVS
iok Āu 159 nî, tī Phrygia? Hông soan-pò͘ ê hông-tè, tng sī hoán-khòng Maximinus sî-kî Africa ê Tōa-chip-chèng-koaⁿ (Pro-consul). Kap hāu-seⁿ Gordianus 2-sè kiōng-tī, kap Maximinus sio hoán. Chhiú-tōaⁿ lâi kóng sī chhoàn-ūi-chiá, m̄-koh hō͘ Gordianus 3-sè ê chiap-ūi ha̍p-hoat-hòa--khì. Āu 238 nî 3 goe̍h 22 ji̍t – Āu 238 nî 4 goe̍h 12 ji̍t Āu 238 nî 4 goe̍h
Chai-iáⁿ Gordianus 2-sè sí āu chū-sat.
21 kang
Gordianus 2-sè
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS ROMANVS AFRICANVS AVGVSTVS
iok Āu 192 nî Kap lāu-pē Gordianus 1-sè chò-hóe sī Goân-ló-liⁿ hông soàn-pò͘ ê hông-tè, Maximinus 1 sè tùi -hoán. Āu 238 nî 3 goe̍h 22 ji̍t – Āu 238 nî 4 goe̍h 12 ji̍t Āu 238 nî 4 goe̍h
Kap chi-chhî Maximinus 1 sè ê kun-tūi phah Carthage Chiàn-tò͘ ê sî hông thâi--sí
21 kang
Pupienus
CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS
iok Āu 178 nî Kap Balbinus chò-hóe hō͘ Goân-ló-īⁿ soan-pò͘ kiōng-tī ê hông-tè, kap Maximinus 1-sè tùi hoán. Āu 238 nî 4 goe̍h 22 ji̍t – Āu 238 nî 7 goe̍h 29 ji̍t Āu 238 nî 7 goe̍h 29 ji̍t
Hō͘ Praetoriani hō͘-ōe-tūi àm-sat
3 kò-goe̍h koh 7 kang
Balbinus
CAESAR DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS PIVS AVGVSTVS
? Kap Pupienus chò-hóe hō͘ Goân-ló-iūⁿ tī Gordianus 1-sè chham Gordianus 2-sè sí āu soan-pò͘ chò kiōng-tī hông-tè, kap Maximinus 1-sè sio hoán; āu-lâi kap Pupienus chham Gordianus 3-sè kiōng-tī Āu 238 nî 4 goe̍h 22 ji̍t – Āu 238 nî 7 goe̍h 29 ji̍t Āu 238 nî 7 goe̍h 29 ji̍t
Hō͘ Praetoriani hō͘-ōe-tūi àm-sat
3 kò-goe̍h koh 7 kang
Gordianus 3-sè
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS AVGVSTVS
Āu 225 nî 1 goe̍h 20 ji̍t, Rome Siū Gordianus 1-sè kap 2-sè ê chi-chhî-chhá, khah òaⁿ koh hō͘ Goân-ló-īⁿ soan-pò͘ ê hông-tè; kap Pupienus chham Balbinus kiōng-tī kàu Āu 238 nî 7 goe̍h. Gordian 1-sè ê sun-á Āu 238 nî 4 goe̍h 22 ji̍t – Āu 244 nî 2 goe̍h 11 ji̍t Āu 244 nî 2 goe̍h 11 ji̍t
Unknown; possibly murdered on orders of Philip I
5 tang, 9 kò-goe̍h koh 20 kang
Philippus 1-sè
CAESAR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS

chham Philippus 2-sè
iok Āu 204 nî, tī Syria ê Shahba Gordianus 3-sè ê Praetoriani Tūi-tiúⁿ, i sí āu tit khoân; Āu 247 nî joa̍h-thiⁿ siat hāu-seⁿ Philippus 2-sè chò liân-ha̍p hông-tè Āu 244 nî 2 goe̍h – Āu 249 nî 9/10 goe̍h Āu 249 nî 9/10 goe̍h
Verona Chiàn-tò͘ hō͘ Trajanus Decius thâi--sí
5 tang
Trajanus Decius
CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS

chham Herennius Etruscus
iok Āu 201 nî, tī Pannonia Inferior ê Budalia Philippus 1-sè sî-kî ê chóng-tok; hō͘ Danubia oán-cheng-kun soan-pò͘ chò hông-tè, liáu-āu tī Verona Chiàn-tò͘ phah pāi kiam thâi sí Philippus; Āu 251 nî chhe siat hāu-seⁿ Herennius Etruscus liân-ha̍p hông-tè Āu 249 nî 9/10 goe̍h – Āu 151 nî 6 goe̍h Āu 251 nî 6 goe̍h
Lóng tī tùi Goth-lâng ê Abrittus Chiàn-tò͘ chiàn-sí
2 tang
Hostilianus
CAESAR CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS AVGVSTVS
Sirmium Trajanus Decius ê hāu-seⁿ, siū Goân-ló-īⁿ chiap-siū chò kè-sêng-chiá Āu 251 nî 6 goe̍h – Āu 251 nî bóe Āu 251 nî 9/10 goe̍h
Chū-jiân goân-in (un-e̍k)
4–5 kò-goe̍h
Trebonianus Gallus
CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS

chham
Volusianus
Āu 206 nî, tī Italia Moesia Superior ê chóng-tok, Danubia oán-cheng-kun tī Trajanus Decius sí āu soan-pò͘ ê hông-tè, kap Hostilianus sio hoán; kap hāu-seⁿ ùi Āu 251 nî bóe Volusianus liân-ha̍p chò hông-tè Āu 251 nî 6 goe̍h – Āu 253 nî 8 goe̍h Āu 253 nî 8 goe̍h
Aemilianus chi hā hō͘ ka-tī ê pō͘-tūi àm-sat
2 tang
Aemilianus
CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS AVGVSTVS
iok Āu 207 nî tī Africa Moesia Superior ê chóng-tok, tī phah pāi Goth-lâng liáu-āu hō͘ Danubia oán-cheng-kun soan-pò͘ chò hông-tè; Gallus sí āu hông chiap-siū hông-tè-ūi Āu 253 nî 8 goe̍h – Āu 253 nî 10 goe̍h Āu 253 nî 9/10 goe̍h
Valerianus ê ì-sù chi hā hō͘ ka-tī ê pō͘-tūi àm-sat
2 kò-goe̍h
Valerianus
CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS AVGVSTVS
iok Āu 195 nî Noricum kap Raetia ê chóng-tok, Rhine oán-cheng-kun tī Gallus sí āu soan-pò͘ ê hông-tè; Aemilianus sí āu hông chiap-siū hông-ūi Āu 254 nî 10 goe̍h – Āu 260 nî Kòe Āu 260 nî
Tùi Pho-su ê Edessa Chiàn-tò͘ hông lia̍h--khì, sí tī kaⁿ-ga̍k
7 tang
Gallienus
CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS AVGVSTVS

chham Saloninus
Āu 218 nî Valerianus ê hāu-seⁿ, Āu 253 nî kiōng-tī; in kiáⁿ Saloninus mā tī iok Āu 260 nî Postumus hông àm-sat chìn-chêng té chām liân-ha̍p chò hông-tè Āu 253 nî 10 goe̍h – Āu 268 nî 9 goe̍h Āu 268 nî 9 goe̍h
Aquileia hō͘ i ka-tī ê chí-hui-koaⁿ bô͘-sat.
15 tang
Claudius Gothicus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS AVGVSTVS
Āu 213 nî 5 goe̍h 10 ji̍t ia̍h Āu 214 nî, tī Sirmium Phah iâⁿ Naissus Chiàn-tò͘ ê chiong-kun, Gallienus sí āu tit khoân Āu 268 nî 9 goe̍h – Āu 270 nî 1 goe̍h Āu 270 nî 1 goe̍h
Chū-jiân goân-in (un-e̍k)
1 tang, 4 kò-goe̍h
Quintillus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS AVGVSTVS
?, tī Sirmium Claudius Gothicus ê hiaⁿ-tī, Gothicus sí āu tit khoân Āu 270 nî 1 goe̍h – Āu 270 nî Āu 270 nî
Bô chheng-chhó; khó-lêng chū-sat ia̍h hông bô͘-sat
Bô chheng-chhó
Aurelianus
CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS AVGVSTVS
Āu 214 nî 9 goe̍h 9 ji̍t ia̍h Āu 215 nî, tī Sirmium Danubia oán-cheng-kun tī Claudius 2-sè sí āu soan-pò͘ ê hông-tè, kap Quintillus sio hoán Āu 270 nî 9 goe̍h? – Āu 275 nî 9 goe̍h Āu 275 nî
Hō͘ Praetoriani hō͘-ōe-tūi àm-sat
5 tang
Tacitus
CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS AVGVSTVS
iok Āu 200 nî, tī Italia ê Interamna Nahars Keng-kòe chi̍t tōaⁿ khang-ūi sî-kî Goân-ló-īⁿ soán--chhut-lâi thè-ōaⁿ Aurelianus Āu 275 nî 9 goe̍h 25 ji̍t – June 276 AD Āu 276 nî 6 goe̍h
Chū-jiân goân-in (ia̍h khó-lêng hông àm-sat)
9 tang
Florianus
CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS AVGVSTVS
? Tacitus ê hiaⁿ-tī, kun-tūi ùi se-hng soán chhut--lâi thè-ōaⁿ--ê Āu 276 nî 6 goe̍h Āu 276 nî 9 goe̍h? Āu 276 nî 9 goe̍h?
Tī Probus ê ì-sù hā siū ka-tī ê pō͘-tūi àm-sat
3 tang
Probus
CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS AVGVSTVS
Āu 232 nî, tī Sirmium Tang-pō͘ hêng-séng ê chóng-tok, Danubia oán-cheng-kun soan-pò͘ ê hong-tùi, kap Florianus sio hoán Āu 276 nî 9 goe̍h? – Āu 282 nî 9/10 goe̍h Āu 282 ni 9/10 goe̍h
Carus ê ì-sù hā siū ka-tī ê pō͘-tūi àm-sat
6 tang
Carus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS AVGVSTVS
iok Āu 230 nî, tī Gallia Narbonensis ê Narbo Probus ê Praetoriani Tūi-tiúⁿ; Probus hông bô͘-sat chêng-āu tit-koân Āu 282 nî 9/10 goe̍h – Āu 283 nî 7 goe̍h té ia̍h 8 goe̍h chhe Āu 283 nî 7 goe̍h té ia̍h 8 goe̍h chhe
Chū-jiân goân-in? (khó-lêng hō͘ sih-nah phah--sí)
10–11 kò-goe̍h
Numerianus
CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS AVGVSTVS
? Carus ê hāu-seⁿ, kap hiaⁿ-tī Carinus chò-hóe kè-sêng kiōng-tī Āu 283 nî 7 goe̍h té ia̍h 8 goe̍h chhe – Āu 284 nî? 284 AD
Bô chheng-chhó; khó-lêng hông àm-sat
1 tang
Carinus
CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS AVGVSTVS
? Carus ê hāu-seⁿ, kap hiaⁿtī Numerianus chò-hóe kè-sêng kiōng-tī Āu 283 nî 7 goe̍h té ia̍h 8 goe̍h chhe – Āu 285 nî Āu 285 nî
Tùi Diocletianus ê chiàn-tàu chiàn-sí?
2 tang

Kun-chú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sù-thâu-chè kap Constantinus ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Diocletianus
CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS AVGVSTVS
iok Āu 244 nî 12 goe̍h 22 ji̍t, tī Salona Numerianus sí āu hō͘ kun-tūi soan-pò͘ ê hông-tè, kap Carinus tùi hoán; tī Āu 286 nî siu-ióng Maximianus chò tōa kiōng-tī hông-tè Āu 284 nî 11 goe̍h 20 ji̍t – Āu 305 nî 5 goe̍h 1 ji̍t Āu 311 nî 12 goe̍h
Thè-ūi; chū-jiân goân-in tī Aspalathos kòe-sin
20 tang, 5 kò-goe̍h and 11 kang
Maximianus
CAESAR MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS AVGVSTVS
iok Āu 250 nî, tī Pannonia ê Sirmium hū-kīn Hō͘ Diocletianus tī Āu 286 nî siu-ióng chò sai-pêng ê tōa kiōng-tī hông-tè ('Augustus') Āu 286 nî 4 goe̍h 1 ji̍t – Āu 305 nî 5 goe̍h 1 ji̍t Āu 310 nî
Kap Diocletianus chò-hóe thè-ūi; chi̍t pái kap Maxentius chò-hóe chē hông-ūi, chi̍t pái chhì tùi i theh hông-ūi; Constantinus 1-sè lia̍h i liáu-āu bēng-lēng chū-sat
19 tang and 1 kò-goe̍h
Constantius 1-sè
CAESAR GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
iok Āu 250 nî 3 goe̍h 31, tī Moesia ê Dardania Hō͘ Maximianus tī Āu 293 nî siu-ióng chò sió kiōng-tī hông-tè ('Caesar') kiam kè-sêng-chiá Āu 305 nî 5 goe̍h 1 ji̍t – Āu 306 nî 7 goe̍h 25 ji̍t Āu 306 nî
Chū-jiân goân-in
1 tang, 2 kò-goe̍h and 24 kang
Galerius
CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS AVGVSTVS
iok Āu 260 nî, tī Moesia Superior ê Felix Romuliana Hō͘ Diocletianus tī Āu 293 nî siu-ióng chò sió kiōng-tī hông-tè ('Caesar') kiam kè-sêng-chiá; mā sī Diocletianus ê kiáⁿ-sài. Āu 305 nî 5 goe̍h 1 ji̍t – Āu 311 nî 5 goe̍h Āu 311 nî
Chū-jiân goân-in
6 tang
Severus 2-sè
FLAVIVS VALERIVS SEVERVS AVGVSTVS
? Hō͘ Constantius 1-sè Chlorus tī Āu 305 nî siu-ióng chò sió kiōng-tī hông-tè ('Caesar') kiam kè-sêng-chiá; siū Maxentius kap Constantinus 1-sè ê hoán-tùi Āu 306 nî joa̍h-thiⁿ – Āu 307 nî 3/4 goe̍h Āu 307 nî 9 goe̍h 16 ji̍t
Hō͘ Maxentius lia̍h--khì jî-chhiá kiông-pek chū-sat (ia̍h bô͘-sat)
1 tang
Constantinus Tāi-tè
CAESAR FLAVIVS VALERIVS AVRELIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS
iok 272 nî 2 goe̍h 27 ji̍t, tī Moesia Superior ê Naissus Constantius 1-sè Chlorus ê hāu-seⁿ, lāu-pē ê pō͘-tūi soan-pò͘ ê hông-tè; hō͘ Galerius tī Āu 306 nî chiap-siū chò Caesar (sai-pêng) ê hông-tè; tī Āu 307 nî hō͘ Maximianus tī Severus 2-sè sí āu seng chò Augustus (sai-pêng); tī Āu 309 nî kī-choa̍t chhian-jīm Caesar Āu 306 nî 7 goe̍h 25 ji̍t – Āu 337 nî 5 goe̍h 22 ji̍t Āu 337 nî 5 goe̍h 22 ji̍t
Chū-jiân goân-in
30 tang, 9 kò-goe̍h koh 27 kang
Maxentius
MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS AVGVSTVS
iok Āu 278 nî, ? Maximianus ê hāu-seⁿ, 306 nî Constantius 1-sè Chlorus sí āu tit khoân, chhham Severus kap Constantinus 1-sè tùi hoán; Severus sí āu hō͘ Maximianus tī Āu 307 nî siat chò Caesar (sai-pêng) Āu 306 nî 10 goe̍h 28 ji̍t – Āu 312 nî 10 goe̍h 28 ji̍t Āu 312 nî 10 goe̍h 28 ji̍t
Sí tī tùi Constantinus 1-sè ê Mulvius Kiô chi Chiàn
6 tang
Maximinus 2-sè
CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS AVGVSTVS
iok Āu 270 nî 11 goe̍h 20 ji̍t, tī Dacia Aureliana Galerius ê gōa-seng, Āu 305 nî hō͘ Galerius siu chò Caesar kiam kè-sêng-chiá; Āu 311 nî kap Licinius chò-hóe chiap chò Augustus Āu 311 nî 5 goe̍h 1 ji̍t – Āu 313 nî 7/8 goe̍h Āu 313 nî 7/8 goe̍h
Tùi Licinius 1-sè ê lōe-chiàn hông phah pāi; liáu-āu khó-lêng chū-sat
2 tang
Licinius 1-sè
CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS AVGVSTVS

chham
Valerius Valens
Martinianus
iok Āu 250 nî, tī Moesia Superior ê Felix Romuliana Constantius ê kiáⁿ-sài; Galerius sí āu tī Āu 311 nî chò tang-pêng ê Augustus (kap Maximinus 2-sè chò-hóe); tī Āu 313 nî ùi lōe-chiàn phah pāi Maximinus chiaⁿ chò tang-pên to̍k jīm ê Augustus; Āu 317 nî chí-tēng Valerius Valens, Āu 324 nî chí-tēng Martinianus chò sai-pêng ê Augustus, kap Constantinus tùi hoán, nn̄g-ê lông hông chhú-koat. Āu 308 nî 11 goe̍h 11 ji̍t – Āu 324 nî 9 goe̍h 18 ji̍t Āu 325 nî
Tī Āu 324 nî tùi Constantinus 1-sè ê lōe-chiàn hông lia̍h--khì; Constantinus ê chí-sī hā kè tang hông chhú-koat
15 tang, 10 kò-goe̍h koh 7 kang
Constantinus 1-sè
CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS
Āu 316 nî, tī Gallia Narbonensis ê Arelate Constantinus 1-sè ê hāu-seⁿ; Āu 317 nî hông chí-tēng chò Caesar, chham hiaⁿ-tī Constantinus 2-sè kap Constans 1-sè chò-hóe chiap chò liân-ha̍p Augustus Āu 337 nî 5 goe̍h 22 ji̍t – Āu 340 nî Āu 340 nî
Sí tī tùi Constans 1-sè ê chiàn-tò͘
3 tang
Constantius 2-sè
CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
Āu 317 nî 8 goe̍h 7 ji̍t, tī Pannonia ê Sirmium Constantinus 1-sè ê hāu-seⁿ; chham hiaⁿ-tī Constantinus 1-sè kap Constans 1-sè chò-hóe chiap chò liân-ha̍p Augustus; Āu 350 nî khai-sí chò to̍k jīm hông-tè Āu 337 nî 5 goe̍h 22 ji̍t – Āu 361 nî 11 goe̍h 3 ji̍t Āu 361 nî
Chū-jiân goân-in
24 tang, 5 kò-goe̍h koh 12 kang
Constans 1-sè
CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANS AVGVSTVS
Āu 320 nî, ? Constantinus 1-sè ê hāu-seⁿ; chham hiaⁿ-tī Constantinus 1-sè kap Constantius 2-sè chò-hóe chiap chò liân-ha̍p Augustus Āu 337 nî 5 goe̍h 22 ji̍t – Āu 350 nî Āu 350 nî
Tī chhoàn-ūi-chiá Magnentius ê chí-sī hā hông àm-sat
13 tang
Vetranio ?, tī Moesia Constans 1-sè ê chiong-kun, hông soàn-pò͘ chò Caesar hoán Magnentius jî-chhiá hō͘ Constantius 2-sè chiap-siū chò sai-pêng ê Augustus chi̍t chām. Āu 350 nî 3 goe̍h 1 ji̍t – Āu 350 nî 12 goe̍h 25 ji̍t iok 356 nî
Thè-ūi liáu-āu bîn-kan kong-bîn.
9 kò-goe̍h koh 24 kang
Julianus
CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS
Āu 331/332 nî, tī Thracia ê Constantinople Constantius 2-sè ê piáu hiaⁿ-tī; tī Āu 355 nî hông siat chò sai-pêng ê Caesar; 360 nî hō͘ ka-tī ê pō͘-tūi soan-pò͘ chò Augustus; Constantius sí āu chò to̍k jīm hông-tè Āu 360 nî 2 goe̍h – Āu 363 nî 6 goe̍h 26 ji̍t Āu 363 nî 6 goe̍h 26 ji̍t
Chiàn-tò͘ siong tiōng sí-bông
3 tang
Jovianus
CAESAR FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS
Āu 331, tī Moesia ê Singidunum Julianus kun-tūi ê chiong-kun; pō͘-tūi tī Julianus sí āu soan-pò͘ ê hông-tè Āu 363 nî 6 goe̍h 26 ji̍t – Āu 364 nî 2 goe̍h 17 ji̍t Āu 364 nî 2 goe̍h 17 ji̍t
Chū-jiân goân-in (ian-bū hi̍p--sí)
7 kò-goe̍h koh 22 kang

Valentinianus ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Valentinianus ông-tiâu
Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Valentinianus 1-sè
FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS
Āu 321 nî, ti Pannonia ê Cibalae Hō͘ kun-tūi soán-kí chhut--lâi thè-ōaⁿ Jovianus Āu 364 nî 2 goe̍h 26 ji̍t – Āu 375 nî 11 goe̍h 17 ji̍t Āu 375 nî 11 goe̍h 17 ji̍t
Natural causes
11 tang, 8 kò-goe̍h koh 22 kang
Valens
FLAVIVS IVLIVS VALENS AVGVSTVS
Āu 328 nî, tī Pannonia ê Cibalae Valentinianus 1-sè ê hiaⁿ-tī, ho͘ i chí-tēng chò tang-pêng ê kiōng-tī augustus Āu 364 nî 3 goe̍h 28 ji̍t – Āu 378 nî 8 goe̍h 9 ji̍t Āu 378 nî 8 goe̍h 9 ji̍t
Tī tùi Goth lâng ê Adrianople Chiàn-tò͘ chiàn-sí
14 tang, 4 kò-goe̍h koh 12 kang
Gratianus
FLAVIVS GRATIANVS AVGVSTVS
Āu 359 nî 5 goe̍h 23 ji̍t ia̍h 4 goe̍h 18 ji̍t, ti Pannonia ê Sirmium Valentinianus 1-sè ê hāu-seⁿ, hō͘ i ùi 367 nî chí-tēng chò sió Augustus, Valentinianus sí āu piàn tōa augustus (sai-pêng--ê) Āu 367 nî 8 goe̍h 4 ji̍t – Āu 383 nî 8 goe̍h 25 ji̍t Āu 383 nî 8 goe̍h 25 ji̍t
Hō͘ kun-tūi ê hoán-loān-phài bô͘-sat
16 tang koh 21 kang
Valentinianus 2-sè
FLAVIVS VALENTINIANVS INVICTVS AVGVSTVS
Āu 371 nî, tī Italia ê Milan Valentinianus 1-sè ê hāu-seⁿ, Valentinianus sí āu hō͘ Pannonia kun-tūi soan-pò͘ chò hông-tè; hō͘ Gratianus chiap-siū chò sai-pêng ê kiōng-tī Augustus Āu 375 nî 11 goe̍h 17 ji̍t – Āu 392 nî 5 goe̍h 15 ji̍t Āu 392 nî 5 goe̍h 15 ji̍t
Bô chheng-chhó; khó-lêng sī hông bô͘-sat ia̍h chū-sat
16 tang, 5 kò-goe̍h koh 28 kang

Theodosius ông-tiâu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Theodosius ông-tiâu
Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Theodosius 1-sè
FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS
Āu 347 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, ti Hispania ê Cauca Valentinianus 1-sè ê kidⁿ-sài, hō͘ Gratianus ùi Valens sí āu chí-tēng caò tang-pêng ê Augustus; Valentinianus 2-sè sí-āu piàn chò to̍k jīm ê 'tōa' Augustus Āu 379 nî 1 goe̍h 1 ji̍t – Āu 395 nî 1 goe̍h 17 ji̍t Āu 395 nî 1 goe̍h 17 ji̍t
Chū-jiân goân-in
16 tang koh 16 kang
Arcadius
FLAVIVS ARCADIVS AVGVSTVS

TANG-PÊNG
iok Āu 377 nî, tī Hispania Theodosius 1-sè ê hāu-seⁿ; hō͘ Theodosius tī 383 nî chí-tēng chò tang-pêng ê 'sió' Augustus; lāu-pē sí āu i piàn chò tang-pêng ê 'tōa' Augustus January 383 AD – Āu 408 nî 5 goe̍h 1 ji̍t Āu 408 nî 5 goe̍h 1 ji̍t
Chū-jiân goân-in
25 tang
Magnus Maximus

chham Flavius Victor

SAI-PÊNG
iok Āu 335 nî, tī Hispania Tī Sai-pêng chhoàn-khoân; kap in hāu-seⁿ Victor hō͘ Theodosius 1-sè ha̍p-hoat-hòa chò Britannia kap Gaul ê hông-tè. Āu 383/384 nî – Āu 388 nî 8 goe̍h 28 ji̍t Āu 388 nî 8 goe̍h 28 ji̍t
Hō͘ Theodosius 1-sè ùi Save Hô Chiàn-tò͘ liáu-āu tī Aquileia chhú-koat; Victor hō͘ Arbogast thâi--sí.
4/5 tang
Honorius
FLAVIVS HONORIVS AVGVSTVS

SAI-PÊNG
Āu 384 nî 9 goe̍h 9 ji̍t, ? Theodosius 1-sè ê hāu-seⁿ; hō͘ Theodosius tī 383 nî chí-tēng chò sai-pêng ê 'sió Augustus (Valentinian 2-sè sí āu); lāu-pē sí āu piàn chò sai-pêng ê 'tōa' Augustus Āu 393 nî 1 goe̍h 23 ji̍t – Āu 423 nî 8 goe̍h 15 ji̍t Āu 423 nî 8 goe̍h 15 ji̍t
Chū-jiân goân-in
30 tang, 6 kò-goe̍h koh 23 kang
Theodosius 2-sè
FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS

TANG-PÊNG
Āu 401 nî 4 goe̍h 10 ji̍t, tī Constantinople? Arcadius ê hāu-seⁿ; hō͘ Arcadius tī 402 nî chí-tēng chò tang-pêng ê 'sió' Augustus; lāu-pē sí āu piàn tang-pêng ê 'tōa' Augustus Āu 402 nî 1 goe̍h – Āu 450 nî 7 goe̍h 28 ji̍t Āu 450 nî 7 goe̍h 28 ji̍t
Phah-la̍h ì-gōa siū-siong sin-bông
48 tang
Constantinus 3-sè

chham Constans 2-sè

SAI-PÊNG
? Tī 407 nî soan-pò͘ ka-tī chò sai-pêng hông-tè ê chhoàn-khoân-chiá, hō͘ Honorius tī 409 nî sêng-jīm chò kiōng-tī hông-tè. Tī 409 nî Seng i-ê hāu-seⁿ Constans 2-sè chò kiōng-tī hông-tè, bô siū Honorius sêng-jīm. Āu 407/409 nî - Āu 411 nî 8/9 goe̍h Āu 411 nî 8/9 goe̍h
Hō͘ Constantius 3-sè chhú-koat
2 tang
Constantius 3-sè
FLAVIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS

SAI-PÊNG
?, tī Moesia Superior ê Naissus Kap Theodosius 1-sè ê cha-bó͘-kiáⁿ Galla Placidia kiat-hun, hō͘ Honorius seng chò sai-pêng ê kiōng-tī Augustus Āu 421 nî 2 goe̍h 8 ji̍t – Āu 421 nî 9 goe̍h 2 ji̍t Āu 421 nî 9 goe̍h 2 ji̍t
Chū-jiân goân-in
6 kò-goe̍h koh 25 kang
Joannes


SAI-PÊNG
? Honorius sî-kî ê chi̍t ūi chu-chhim ê kong-bū-goân, hō͘ Castinus soan-pò͘ chò hông-tè; bô siū Tang-pêng Tè-kok ê sêng-jīm Āu 423 nî 8 goe̍h 27 ji̍t – Āu 425 nî 5 goe̍h Āu 425 nî 6/7 goe̍h
Chiàn-tò͘ phah-su Theodosius 2-sè kap Valentinianus 3-sè, hông lia̍h--khì kiam chhú-koat
2 tang
Valentinianus 3-sè
FLAVIVS PLACIDIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS

SAI-PÊNG
Āu 419 nî 7 goe̍h 2 ji̍t, tī Italia ê Ravenna Constantius 3-sè ê hāu-seⁿ, hō͘ Theodosius 2-sè ùi Honorius sí āu chí-tēng chò sai-pêng ê Caesar, kap Joannes ê chèng-khoân tùi-hoán; phah pāi Joannes liáu-āu chiâⁿ chò sai-pêng ê Augustus Āu 424 nî 10 goe̍h 23 ji̍t – Āu 455 nî 3 goe̍h 16 ji̍t Āu 455 nî 3 goe̍h 16 ji̍t
Hông àm-sat, khó-lêng sī Petronius Maximus chhiàⁿ--ê.
30 tang, 3 kò-goe̍h koh 24 kang
Marcianus
FLAVIVS MARCIANVS AVGVSTVS

TANG-PÊNG
396 nî, Thrace ia̍h Illyria Hō͘ Pulcheria, Theodosius 2-sè ê chí-moāi, chí-tēng chò kè-sêng-jîm (kiam ang-sài) Āuu 450 Joa̍h-thiⁿ – Āu 457 nî 1 goe̍h Āu 457 nî 1 goe̍h
Chū-jiân goân-in
7 tang

Sai Tè-kok ê bóe-āu hông-tē[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Sai Lô-má Tè-kok
Siōng Miâ Chhut-sì Kè-sêng Thóng-tī Kòe-sin Chāi-ūi sî-kan
Petronius Maximus
FLAVIVS ANICIVS PETRONIVS MAXIMVS AVGVSTVS
iok Āu 396 nî, ? Theodosius 2-sè ê kidⁿ-sài, tī kun-tūi chi-chhî hā, ùi Valentinianus 3-sè sí āu soan-pò͘ ka-tī caò hông-tè. Bô siū Tang-pêng Tè-kok ê sêng-jīm Āu 455 nî 3 goe̍h 17 ji̍t – Āu 455 nî 5 goe̍h 31 ji̍t Āu 455 nî 5 goe̍h 31 ji̍t
Hông bô͘-sat, khó-lêng hō͘ Lô-má pō-tōng bîn-chiòng chio̍h-thâu khian--sí
2 kó-goe̍h koh 14 kang
Avitus
EPARCHIVS AVITVS AVGVSTVS
iok Āu 385 nî, ? Petronius Maximus ē-té ê Magister militum, Petronius sí āu hō͘ Visigoth ông Theoderic 2-sè soan-pò͘ chò hông-tè Āu 455 nî 7 goe̍h 9 ji̍t – Āu 456 nî 10 goe̍h 17 ji̍t Āu 456 nî 10 goe̍h 27 kòe-āu
Hō͘ i-ê Magister militum Ricimer kóaⁿ thè-ūi; chiâⁿ chò Placentia ê chú-kàu; liáu-āu bò͘ chi̍t sî-chūn hông bô͘-sat
1 tang, 3 kó-goe̍h koh 8 kang
Majorianus
IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS AVGVSTVS
Āu 420 11 goe̍h, ? Ricimer chí-tēng ê hông-tè Āu 457 nî – Āu 461 nî 8 goe̍h 2 ji̍t Āu 461 nî 8 goe̍h 7 ji̍t
Hō͘ i-ê pō͘-tūi kóaⁿ thè-ūi (khó-lêng sī Ricimer ê ì-sù); tī Ricimer chí-sī hā hông thâi-thâu
4 tang
Libius Severus
LIBIVS SEVERVS AVGVSTVS
?, tī Italia ê Lucania Ricimer chí-tēng ê hông-tè. Bô siū Tang-pêng Tè-kok sêng-jīm. Āu 461 nî 11 goe̍h – Āu 465 nî 8 goe̍h Āu 465 nî 8 goe̍h
Khó-lêng hō͘ Ricimer to̍k--sí
4 tang
Anthemius
PROCOPIVS ANTHEMIVS AVGVSTVS
iok Āu 420 nî Marcianus ê kiáⁿ-sài, Ricimer chí-tēng ê hông-tè, siū tang-hng hông-tè Leo 1-sè ê chi-chhî Āu 467 nî 4 goe̍h 12 ji̍t – Āu 472 nî 7 goe̍h 11 ji̍t Āu 472 nî 7 goe̍h 11 ji̍t
Hō͘ Ricimer chhú-koat
5 tang, 2 kó-goe̍h koh 29 kang
Olybrius
FLAVIVS ANICIVS OLYBRIVS AVGVSTVS
iok Āu 420 nî Valentinianus 3-sè ê kiáⁿ-sài; siū Ricimer chí-tēng chò hông-tè. Bô siū Tang-pêng Tè-kok sêng-jīm Āu 472 nî 7 goe̍h 11 ji̍t – Āu 472 nî 11 goe̍h 2 ji̍t Āu 472 nî 11 goe̍h 2 ji̍t
Natural causes
3 kó-goe̍h koh 22 kang
Glycerius
FLAVIVS GLYCERIVS AVGVSTVS
? Hō͘ Gundobad (Ricimer ê kè-sêng-chiá) chí-tēng ê hông-tè. Bô siū Tang-pêng Tè-kok sêng-jīm Āu 473 nî 3 goe̍h – Āu 474 nî 6 goe̍h Āu 480 nî kòe-āu
Hō͘ Julius Nepos kóaⁿ lo̍h ūi, chiâⁿ chò Salona ê Chú-kàu, sí-bông sî-kan kap goân-in put-bêng
1 tang
Julius Nepos
FLAVIVS IVLIVS NEPOS AVGVSTVS
iok Āu 430 nî Tang-hng hông-tè Leo 1-sè ê in-chhin sun (ia̍h sī Marcellinus ê sun-á), siū chí-tēng chò hông-tè tùi-hoán Glycerius Āu 474 nî 6 goe̍h – Āu 475 nî 8 goe̍h 28 ji̍t (tī Italia); – Āu 480 nî chhu-thiⁿ (tī Gaul kap Dalmatia) Āu 480 nî
Tī Italia hō͘ Flavius Orestes kóaⁿ lo̍h ūi, ún-tēng thong-tī Se-pêng Tè-kok it-ti̍t kàu 480 nî hông àm-sat. Tī Italia hō͘ Odoacer siat chò miâ-gī thâu-lâng kàu i 480 sí.
1 tang/6 tang
Romulus Augustulus
ROMVLVS AVGVSTVS
iok Āu 460 nî, ?[2] Appointed by his father, Flavius Orestes. Not recognized by the Eastern Empire. Āu 475 nî 10 goe̍h 31 ji̍t – Āu 476 nî 9 goe̍h 4 ji̍t (in Italy) Put-bêng.
Le̍k-sú thoân-thóng jīn-ûi ê hông-tè, i ê thóng-tī si̍t-chè siōng m̄-bat chhut kòe Italia poàn-tó, ia̍h bô siū Tang-hng Hông-tè Zeno ê sêng-jīm, Hō͘ Odoacer kóaⁿ thè-ūi, Odoacer sī í Julius Nepos miâ-gī thóng-tī kàu Nepos sí chìn-chêng ê 480 nî, che chèng-sek kiat-sok se-hng tè-kok; chòe-āu chin khó-lêng sī bô-bêng seng-oa̍h tī su-jîn pia̍t-chong.
10 kó-goe̍h koh 4 kang

Tang Lô-má hông-tè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Byzantine hong-tè lia̍t-toaⁿ

Chù-kha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Gō͘ Hông-tè chi Nî kî-tha ê hông-ūi chú-tiuⁿ-chiá koh ū Pescennius Niger kap Clodius Albinus, in kò-pia̍t sī siū Syria kap Britain oán-cheng-kun ê chhi-chhî. In kàu Āu 197 nî chìn-chêng iáu bô goân-choân hông phah pāi, m̄ koh in to bô siū goân-ló-īⁿ chèng-sek chiap-siū, só͘-í m̄-sī chē-ūi ê hông-tè
  2. Romulus Agustulus biographic details.