Lingua Franca Nova

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lingua Franca Nova (“Elefen”) sī chi̍t chióng lâng siat-kè chhut-lâi ê ōe-gí. I chin kán-tan, koh ū phiau-chún hòa. Hō͘ lâng beh o̍h chin kán-tan. Thang-hó iōng lâi hâm kok-chè kau-liû. Chit khoán ōe ū chiâⁿ chē iu-tiám.

  1. I bô kòe liōng ê gí-im. Thiaⁿ khí-lâi kap Italy ōe he̍k-chiá sī Se-pan-gâ ōe sio-siâng.
  2. I án-chóaⁿ kóng tō án-chóaⁿ siá. Gín-á m̄ bián khai kúi-nā nî ê sî-kan lâi o̍h hiah ê bô kui-chek ê piàn-hòa.
  3. I ê bûn-hoat kui-chek lóng chiàu pō͘ lâi. Kap sè-kài siōng ê lām leh kóng ê ōe sio-siâng.
  4. I ê jī chin ū kui-chek. Ū chi̍t kóa kò͘-tēng ê jī ē-tàng the̍h lâi tàu chêng tàu bóe, iōng kāng-khoán ê hong-hoat ē-tàng iân-sin chhut sin sû.
  5. I gí-sû ê sūn-sī lóng chiàu kui-chek, kap chin chē chú-liû ê ōe-gí it-ti̍t.
  6. I ê gí-sû tāi to-sò͘ ùi hiān-tāi Lô-má ōe lâi. Chiah ê ōe in pún-sin tio̍h chin liû-thong, chin liû-hêng. Koh ū chin chē Eng-gí sû mā sī ùi hia lâi.
  7. Án-ne siat-kè sī ūi tio̍h beh chū-jiân chiap-siū Latin kap Hi-la̍h ê ki-su̍t sèng ê sin miâ-sû. Chin-chiàⁿ sī ū "sè-kài phiau-chún".
  8. Siong-tùi lâi kóng, goân-té tio̍h tùi Lô-má ōe-gí ū se̍k--ê, in beh o̍h khah chū-jiân. Tùi kî-thaⁿ ê lâng lâi kóng, mā bē chin khùn-lân.