Odusseia

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
John William Waterhouse, 1891

Odusseia (Hi-lia̍p-gí: Ὀδύσσεια) sī kó͘-chá Hi-lia̍p 2-siú chú-iàu ê sū-sū-si lāi-té ê 1-siú (lēng-goá hit-siú sī Ilias), it-poaⁿ lóng kā chok-chiá tòng-chò sī Homeros. Chit-siú si ê nî-tāi iok-kî-lio̍k sī tī se-goân-chêng 800 kàu 600-nî tiong-kan, loē-iông ū chi̍t-pō͘-hūn sī Ilias ê āu-chhut, siú-iàu sī kóng Hi-lia̍p ê eng-hiông Odysseus, tī kā Troia kong-phoà-siâⁿ liáu-āu ê phiau-lōng, i kiat-sok kú-tn̂g ê phiau-lōng chìn-chêng só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì, kap i siōng-boé--ah chóng-sǹg tńg-khì i goân-té ê ko͘-hiong Ithaki.

10-tang ê chiàn-cheng siu-soah liáu-āu, Hi-lia̍p kun-tūi in-ūi tit-sit hái-sîn Poseidon, kiat-kó chûn-phoà chiâu sí, kan-taⁿ Odysseus khò kè-tì thô-seng, m̄-koh soah khai 10-tang chiah tńg-khì kàu Ithaki, in-ūi chha-put-to ta̍k-ê lóng liōng-kóng i í-keng koè-seng--ah, i bô tī-leh ê hit 20-tang, in kiáⁿ Telemachus kap in bó͘ Penelope tio̍h liú-la̍k kiông poaⁿ ji̍p in chhù ê chi̍t-tīn chin áu-bân ê tui-kiû-chiá, chit-tīn lâng hō͘-siong kau-piàⁿ, beh Penelope kè--in.

Odusseia sī Se-kok keng-tián--ni̍h chiâⁿ ki-pún ê 1-phō, kah hiān-chhú-sî, tī sè-kài ta̍k-só͘-chāi, lóng iáu ū lâng teh tha̍k, m̄-koán sī tha̍k Homeros sî-tāi ê Hip-lia̍p goân-bûn, he̍k-chiá-sī hoan-e̍k-pún, taⁿ chit-siú si í-keng chia̍p hō͘ lâng ìn-pán--ah, m̄-koh tong-goân-chhe i sī khó͘-thoân--ê, hō͘ keng-koè hùn-liān ê phû-lōng si-jîn chhiùⁿ--ê, chhiùⁿ ê gí-giân sī 1-chióng thàu-lām ê kó͘-chá Hi-lia̍p hong-giân, koh poè-ha̍p 1-khoán kiông-jio̍k-jio̍k-keh la̍k-pō͘-keh ê si-ūn.

Chit-siú si ê kiat-kò͘ m̄-sī lia̍h-ti̍t kiâⁿ thàng boé--ê, pâi-pí ē-ēng-tit kóng chám-jiân-á hiān-tāi, koh loē-iông ū kā cha-bó͘-lâng kap kē-chân kai-kip ê tē-ūi sak-koân. Tī Eng-gí téng-téng ê gí-giân--ni̍h, Odusseia (Eng-gí: Odyssey) chit-ê sû mā í-keng hō͘ lâng the̍h lâi piáu-sī tn̂g-kî phiau-lōng ê lú-hêng.