Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat (viral marketing) sī 1 khoán lī-iōng siā-hōe bāng-lō· chè-chō soan-thoân hāu-kó ê siang-gia̍p hêng-siau chhek-lio̍k. Sêng-kong ê hêng-siau-àn m̄-bián hoat-khí tan-ūi it-ti̍t sak tō ē ka-kī sì-kè thoàⁿ--chhut-khì, bē-su thoân-jiám-pēⁿ kāng-khoán. Chhiú-lō· chú-iàu pau-koah iōng kháu-gí chè-chō hong-siaⁿ koh lī-iōng Internet ê bāng-lō· hāu-kó (network effects) tī té-té sî-kan lāi chih-chiap tio̍h chē-chē lâng.

Pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat mā ē-sái kóng sī 1 khoán tiàm Internet chìn-hêng ê chông-kiàⁿ hêng-siau-hoat. Che pau-koah iōng blog, "gia̍p-û" bāng-chām téng-téng ê ké chháu-kin ki-su̍t hō· lâng chù-ì tio̍h 1-hāng sin sán-phín a̍h-sī sin ho̍k-bū. Mā ū kong-si àm-tiong pàng-chhut koài-kî ê siau-sit lâi ín-khí mûi-thé chù-ì, thang ko·-chiâⁿ in chìn-1-pō· tui-chong pò-tō koh-chài pò-tō. Chit-khoán ki-su̍t só· tit-tio̍h ê soan-thoân hāu-kó ē-sái kóng ta̍t hoat-khí kong-si ê keng-hùi ê kúi-lō-pōe.

Microsoft ê Hotmail sī tē-1-ê iōng pēⁿ-to̍k-sek hêng-siau-hoat soan-thoân ê siang-gia̍p ho̍k-bū.