Pī-īn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pī-īn (tiāⁿ ū tha̍k phiah-īn), he̍k-chiá kóng seng-sán khòng-chè (Eng-gí: birth control), sī chí hia-ê hō͘ cha-po͘-lâng kap cha-bó͘-lâng kau-ha̍p liáu-āu khah bē ū-sin ê hong-hoat. Ū chi̍t-koá pī-īn ê hong-sek kâng-sî ē-tàng pó-hō͘ sèng-kau ê lâng mài khì hō͘ sèng thoân-jiám-pēⁿ oè--tio̍h.

Pī-īn nā sī chiâⁿ-chò 1 chióng chèng-chhek ê chhiú-toāⁿ, án-ne tō hō-chò seng-io̍k khòng-chè, tī ka-têng chit-ê chân-bīn lâi kóng, tō sī ka-têng kè-e̍k, ì-sù sī kóng hi-bāng thàu-koè tāi-seng kè-oē, hō͘ seⁿ kiáⁿ io kiáⁿ mài piàn-chò ì-goā, thang tāi-seng chún-pī, siūⁿ hō͘ chim-chiok.

Chò pī-īn ê lâng, ū khó-lêng sī ang-á-bó͘, mā ū khó-lêng sī bô kiat-hun m̄-koh toà chò-hoé, he̍k-chiá-sī ū tēng-hun ê lâng, lâm-lú-pêng-iú, sīm-chì sī lō͘-chúi-chêng (one night stand) ê tùi-siōng mā ē pī-īn.

Pī-īn ê in-toaⁿ chin chē, pí-lūn: cha-po͘ kap cha-bó͘ khó-lū keng-chè in-sò͘, bô-hoat-tō͘ chhī siuⁿ chē kiáⁿ-jî. Mā ū ê lâng sī kui-khì lóng bô beh seⁿ kiáⁿ, tō pī-īn. Siàu-liân-lâng ē siūⁿ-kóng āu-pái beh ài ū kiáⁿ-jî cha-bó͘-kiáⁿ, chóng--sī chit-má iáu chió hoè, tio̍h tán khah ū chîⁿ iah-sī thâu-lō͘ khah ún-tēng chiah seⁿ. Thàu-koè pī-īn, 2 ê lâng iû-goân ē-tàng tiāⁿ-tiāⁿ sèng-kau, hiáng-siū ún-tēng ê koan-hē, koh m̄-bián hoân-ló seⁿ kiáⁿ chhiâⁿ kiáⁿ ê būn-tê, kā in-ūi kau-ha̍p lâi ū-sin ê ki-lu̍t kàng-kē.